Samisk förvaltnings­kommun

Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det inne­bär bland annat att du som är same har möjlighet att använda samiska i din kontakt med kommunen och att du har rätt till förskoleverksamhet och äldre­omsorg helt eller väsentlig del på samiska.

Bilden föreställer en karta över Sápmi.

Kartan är hämtad från samer.se och är ritad av Anders Suneson, Tecknade bilder.

Vad innebär det att Östersund är samisk förvaltningskommun?

Staaren tjïelte, Östersunds kommun, ingår i förvaltningsområdet för samiska. I dagligt tal säger man därför ofta att Östersund är en samisk förvaltningskommun. Vad innebär det egentligen, och vilka rättigheter har samerna utöver minoritetslagens grundskydd för samtliga nationella minoriteter? Camilla Olofsson, samisk utvecklingsstrateg, förklarar.

Inflytande och delaktighet

Östersunds kommun ska ge dig som same möjlighet till inflytande i frågor som berör dig och så långt det är möjligt samråda med er i sådana frågor.

Kommunen ska föra en strukturerad dialog med er samer för att kunna ta hänsyn till era synpunkter och behov vid vårt besluts­fattande. Kommunen ska särskilt främja barn och ungas möjli­gheter till inflytande och samråd.

Information

Vi som kommun ska informera dig som same om dina rättigheter och vårt ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen)

Frågor och svar om minoritetslagen - minoritet.se

Rätt att använda samiska vid kontakt med kommunen

Som same har du rätt att både tala och skriva på samiska vid dina kontakter med oss på Östersunds kommun.

Rätten att använda samiska omfattar bara ärenden som har anknyt­ning till kommunen, exempelvis att du är bosatt inom kommunen, att ärendet rör en verksamhet som bedrivs inom kommunen eller att du har en fastighet som är belägen inom kommunen. Du ska också vara part eller ställföreträdare för part i ärendet.

Om du använder samiska i ett sådant ärende, är vi skyldiga att ge dig muntligt svar på samma språk. Du som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning till samiska på beslutet och beslutsmotiveringen.

Vi som kommun ska sträva efter att även i övrigt kunna bemöta dig på samiska och vi strävar efter att du ska ha tillgång till personal med kunskaper i samiska där detta behövs.

Kommunen har möjlighet att bestämma särskilda besöks- och telefontider när vi kan ta emot dig som är samisktalande.

Samiska i förskoleverksamhet

Östersunds kommun ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola.

Östersunds kommun ska också sträva efter att erbjuda plats på exempelvis familje­dag­hem, öppen förskola och nattis där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska.

Mer om samisk förskola

Ansök om modersmålsstöd vid förskola (blankett)

Samiska i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Kommunen har särskilt ansvar för att skydda och främja de samiska språken. Kommunen ska även i övrigt främja samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av samiska ska främjas särskilt.

Östersunds kommun strävar efter att erbjuda modersmålsundervisning i samtliga samiska språk. Vid undervisning på sydsamiska kan kommunen erbjuda lärare på plats. Undervisning på övriga samiska språk försöker vi att erbjuda via fjärrundervisning.

Elever som själva identifierar sig som samer har rätt till undervisning i samiska.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan gäller detta oberoende av om det är ett levande språk i hemmet eller inte.

Ansök om modersmålsundervisning vid förskoleklass och grundskola (blankett)

Samiska i äldreomsorg

Östersunds kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Ansök om äldreomsorg på samiska

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre i översättning till de samiska språken

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre i översättning till lulesamiska

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre i översättning till sydsamiska

Äldreomsorgens värdegrund i översättning till nordsamiska

Mäns våld mot samiska kvinnor

Män utsätter samiska kvinnor för våld i minst lika stor utsträckning som övriga kvinnor i befolkningen. För att förstå våldet måste man sätta det i en urfolkskontext och relatera det till andra typer av våld, som strukturellt och kulturellt våld, utövat genom lagstiftning, politiska beslut och myndigheters praktik.

Monica Burman, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, berättar om aktuell forskning.

Ta del av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Saernieh Åarjelsaepmeste / Nyheter från Åaarjelsaepmie publiceras fredagar ojämna veckor av Östersunds kommun i samarbete med Stiftelsen Gaaltije.

Sidan uppdaterad 2024-01-26