Överförmyndarens behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur gemensamma överförmyndarnämnden för Åre, Krokom, Ragunda och Östersund behandlar dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs i myndighetens verksamhet. Syftet med behandlingen är att möjliggöra över­för­myndar­nämndens verksamhet att rekrytera och utöva tillsyn över ställföreträdare och besluta i ärenden enligt föräldrabalken.

Vi har fått dina uppgifter från dig, dina anhöriga, din ställföreträdare, andra myndigheter och i vissa fall bank eller allmänheten. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i högst tre år efter att ärendet avslutats hos nämnden.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på overformyndaren@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på kundcenter@ostersund.se.

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2024-06-10