Medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är en attityd­under­sökning som mäter hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

2023 års undersökning

Under hösten 2023 kommer Statistiska centralbyrån genomföra en ny medborgar­undersökning.

2021 års undersökning

Under hösten 2021 genomfördes Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning i Östersunds kommun. Den skickades ut till 1200 personer över 18 år. Det var 486 personer som svarade på undersökningen, vilket innebär 41 procents svarsfrekvens.

Enkäten består av 128 frågor som är uppdelade i 14 frågeområden. Resultatet från enkäten visas när du klickar på ett frågeområde:

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

2018 års medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2018 en med­borgar­under­sökning på kommunens uppdrag bland 1 600 slumpmässigt utvalda Östersundsbor i åldrarna 18-84 år.

Frågorna i undersökningen handlar om hur man som medborgare uppfattar Östersunds kommun som plats att leva och bo på, vad man tycker om kommunens verksamhet och vilken möjlighet till inflytande och påverkan man har i kommunen.

Medborgarundersökningen genomförs inom tre områden:

  • Nöjd-Region-Index (NRI) där man mäter hur bra medborgarna tycker det är att leva och bo i sin kommun.
  • Nöjd-Medborgar-Index (NMI) där man sätter betyg på kommunens verksamheter.
  • Nöjd-Inflytande-Index (NII) där man får svara på frågor om möjlighet till inflytande och påverkan och hur bra kommunens information fungerar.

Är du en av de som får svara på undersökningen ska du ha fått ett förbrev hemskickat med mer information. Genom att du svarar kan du påverka och förbättra kommunen genom att berätta vad du anser är viktigt. Ju fler som svarar desto säkrare och mer rättvis blir beskrivningen av hur medborgarna uppfattar kommunen.

Resultatet för 2018 års undersökning

Medborgarundersökningen 2018 gick ut till 1600 slumpmässigt utvalda medborgare inom Östersunds kommun i åldrarna 18 - 84 år.

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömde Östersunds kommun som plats att leva och bo på var 67 (Nöjd-Region-Index). Bland de 111 deltagande kommunerna i undersökningen 2018 var snittet 62. Östersunds kommuns resultat var alltså högre än snittet. Indexet för att rekom­mendera Östersunds kommun som en plats att leva och bo på var så högt som 74 jämfört med snittet för de deltagande kommunerna som var 66.

Betygsindexet för hur medborgarna bedömde kommunens verksamheter var 59 (Nöjd-Med­borgar-Index). Snittet bland de deltagande kommun­erna var 56. Frågor som rörde gymnasieskola, kultur, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete, gång- och cykelvägar samt gator och vägar var exempel på verksamheter där Östersunds kommuns medborgare var mer nöjda med än övriga deltagande kommuner.

Nöjd-Inflytande-Index hamnade på 43. Jämfört med övriga deltagande kommuner under 2018 låg vi något över snittet som var 42. Bäst resultat inom området fick vi när det gällde information då betygsindexet var 58.

Om undersökningen

SCB:s enkät har genomförts i Östersund sex gånger tidigare, senast hösten 2018 och innan dess 2016. Vi strävar efter att genomföra undersökningen vartannat år, vilket många kommuner gör. Det innebär ojämna år för Östersund från och med år 2021.

Sidan uppdaterad 2023-11-08