Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genom­för varje år en kvalitets­­under­sökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", för­kortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultatet av dessa tre områden baseras på ett 30-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Resultat: Barn och unga

1.

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

2016:

72

2017:

82

2018:

67

I Östersund har 67 procent av de barn som erbjudits plats inom för­skole­­verksamheten fått plats före eller på önskat placerings­datum. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 61 procent.

2.

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

2015:

5,1

2016:

5,0

2017:

5,2

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är antalet inskrivna barn i förskolan 5,2 per årsarbetare. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 5,1.

3.

Kostnad förskola, kronor per inskrivet barn

2015:

146 256

2016:

151 430

2017:

155 197

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är kostnaden per inskrivet barn i förskolan 155 197 kronor. Det är en höjning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 147 445 kronor.

4.

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del­prov som klarat alla delprov för ämnes­provet i svenska inklusive svenska som andra­språk, kommunala skolor, andel (%)

2016:

79

2017:

78

2018:

73

I Östersund har 73 procent av eleverna som deltagit i alla delprov klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inklusive svenska som andraspråk. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 71 procent.

5.

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

2016:

92,3

2017:

89,5

2018:

88,1

I Östersund har 88,1 procent av eleverna i årskurs 6 på kommunala skolor lägst betyget E i matematik. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 87,9 procent.

 

6.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

2016:

86,5

2017:

77,7

2018:

82,7

I Östersund är 82,7 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor behöriga till yrkesprogram. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 81,9 procent.

7.

Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

2016:

70,4

2018:

68,4

I Östersund är 68,4 procent av eleverna i årskurs 9 nöjda med sin skola som helhet. Det är en försämring jämfört med föregående mätning. Östersund ligger över medelvärdet som är 66,7 procent.

8.

Elever i årskurs 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

2016:

81,6

2018:

82,7

I Östersund känner sig 82,7 procent av eleverna i årskurs 9 trygg i skolan. Det är en förbättring med förgående mätning. Östersund ligger över medelvärdet som är 80,9 procent.

9.

Kostnad grundskola F-9, hem­kommun, kronor per elev

2015:

90 480

2016:

92 545

2017:

98 592

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är kostnaden per elev i grundskolan 98 592 kronor. Det är en höjning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 110 117 kronor.

10.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

2016:

74,9

2017:

73,3

2018:

75,3

I Östersund har 75,3 procent av gymnasieeleverna i kommunala skolor examen inom 4 år. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 65,3 procent.

11.

Kostnad gymnasieskola hem­kommun, kronor per elev

2015:

109 557

2016:

106 765

2017:

106 601

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är kostnaden per elev i gymnasieskolan 106 601 kronor. Det är en sänkning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 129 278 kronor.

Resultat: Stöd och omsorg

12.

Brukarbedömning individ- och familje­omsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)

2016:

67

2017:

82

2018:

78

I Östersund har 78 procentav brukarna inom individ-och familjeomsorgen bedömt att de har en förbättrad situation jämföt med när de fick kontakt med socialtjänsten i kommunen. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 76 procent.

13.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd på ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)


2016:

78

2017:

73

2018:

72

I Östersund har 72 procent av de personer som avslutat försörjningsstöd inte återkommit inom ett år. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 79 procent.

14.

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

2016:

6

2017:

6

2018:

4

I Östersund tar det i genomsnitt 4 dagar från ansökan till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Det är en förbättrning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 11 dagar.

15.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor per invånare


2015:

4 625

2016:

4 531

2017:

4 745

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund kostar individ- och familjeomsorgen 4 745 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 4 049 kronor per invånare.

16.

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde


2016:

99

2017:

270

2018:

253

I Östersund tar det i genomsnitt 253 dagar från beslut till påbörjad insats (inflyttning) i boende enligt LSS. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 150 dagar.

17.

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng


2016:

90

2017:

80

2018:

84

Östersund får 84 procent av maxpoängen för de kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 83 procent.

18.

Brukarbedömning daglig verk­sam­het LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

2016:

---

2017:

---

2018:

---

Ingen mätning har gjorts för Östersund under 2018.

19.

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kronor per invånare


2015:

10 143

2016:

11 047

2017:

11 886

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är kostnaden för verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning 11 886 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 6 473 kronor per invånare.

20.

Väntetid i antal dagar från ansök­nings­datum till erbjudet inflyttnings­datum till särskilt boende, medelvärde

2016:

53

2017:

93

2018:

66

I Östersund är det i genomsnitt 66 dagars väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 53 dagar.

21.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

2016:

16

2017:

20

2018:

16

I Östersund möter en hemtjänsttagare i genomvsnitt 16 olika personal under en 14-dagarsperiod. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 15.

22.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

2016:

73

2017:

66

2018:

59

Östersund får 59 procent av maxpoängen för de kvalitetsaspekter som finns inom särskilt boende inom äldreomsorgen. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 64 procent.

23.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

2016:

75

2017:

76

2018:

75

I Östersund är 75 procent av brukarna vid särskilt boende för äldre mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 82 procent.

24.

Brukarbedömning hemtjänst äldre­omsorg - helhetssyn, andel (%)

2016:

93

2017:

92

2018:

87

I Östersund är 87 procent av brukarna av hemtjänst mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 91 procent.

25.

Kostnad äldreomsorg, kronor per invånare 80 år eller äldre


2015:

248 948

2016:

246 244

2017:

244 400

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är kostnaden för äldreomsorgen enligt SoL/HSL 244 400 kronor per invånare. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 243 986 kronor per invånare.

Resultat: Samhälle och miljö

26.

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)

2017:

93

2018:

98

I Östersund får 98 procent av medborgarna som ställt en enkel fråga via e-post svar inom en arbetsdag. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 80 procent.

27.

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

2016:

61

2017:

51

2018:

39

I Östersund får 39 procent av medborgarna som ringt kommunen för att få svar på en enkel fråga kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 53 procent.

28.

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

2016:

81

2017:

85

2018:

94

 

Östersund får 84 procent av maxpoängen för gott bemötande vid kontakt med kommunen. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 85 procent.

29.

Valdeltagande i senaste kommunal­valet, (%)

2010:

81,2

2014:

84,1

2018:

85,8

I Östersund deltog 85,8 procent av antalet röstberättigade i senaste kommunalvalet. Det är en ökning jämfört med förra kommunalvalet. Östersund ligger över medelvärdet som är 84,3 procent.

30.

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar per vecka

2015:

57

2016:

62

2017:

62

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund har huvudbilioteket i genomsnitt öppet 62 timmar i veckan (vintertid). Det är en samma resultat som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 53 timmar.

31.

Resultat vid avslut i kommunens arbets­­marknads­verksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

2016:

50

2017:

44

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund har 44 procent av de som deltagit i kommunens arbets­marknads­verksamhet börjat arbeta eller studera. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 39 procent.

32.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

2015:

37

2016:

41

2017:

51

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund har 51 procent av de som lämnat etableringsbidraget börjat arbeta eller studera. Status efter 90 dagar. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 37 procent.

33.

Företagsklimat enligt Öppna jäm­förelser (Insikt) - Totalt, NKI

2015:

---

2016:

---

2017:

76

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är företagens helhetsbedömning av servicen i myndighets­utövningen 76 (NKI: Nöjd Kund Index). Östersund ligger över medelvärdet som är 71 procent.

34.

Hushållsavfall som samlats in för material­återvinning, inklusive biologisk behandling, andel (%)

2015:

42

2016:

41

2017:

44

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund har 44 procent av allt hushållsavfall gått till material­återvinning. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 40 procent.

35.

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt Miljöfordon Sverige (MFS), %

2016:

56,8

2017:

60,3

2018:

71,3

I Östersund är 71,3 procent av kommunens och kommunens majoritetsägda bolags fordon miljöbilar. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 35 procent.

36.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)

2015:

20

2016:

26

2017:

30

Senaste resultatet är från 2017. I Östersund är 30 procent av årets alla inköpta livsmedel ekologiska livsmedel. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 29 procent.

Teckenförklaring:

Färgen grön

= Bästa 25%

Färgen orange

= Mittersta 50%

Färgen röd

= Sämsta 25%

Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

 

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-10