Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en kvalitets­under­sökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Resultat: Din kommuns tillgänglighet

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

I Östersund anser 95 procent att de får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. I jämförelse med föregående år är det en försämring. Östersund ligger över medelvärdet som är 86 procent.

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

I Östersund anser 51 procent att de får ett direkt svar på en enkel fråga när de kontaktar kommunen. I jämförelse med föregående år är det en för­sämring. Östersund ligger på medelvärdet som också är 51 procent.

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

I Östersund anser 85 procent att de får ett gott bemötande när de ställer en enkel fråga till kommunen via telefon. I jämförelse med föregående är år det en förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 81 procent.

4. Hur många timmar per vecka har huvud­biblio­teket, simhallen och åter­vinnings­stationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Utöver tiden 08-17 på vardagar har huvud­biblio­teket, simhallen och återvinningsstationen i Öster­sund tillsammans öppet ytter­ligare 79 timmar i veckan. Det är samma värde som före­gående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 58 timmar i veckan.

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole­verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

I Östersund har 65 procent av de som erbjudits plats inom för­skole­­verksamheten fått plats på önskat placeringsdatum. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 60 procent.

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom för­skole­verk­sam­heten på önskat place­rings­datum?

I Östersund är det i snitt 8 dagars väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskole­verk­sam­heten på önskat placerings­datum. Det är samma värde som föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 29 dagar.

7. Hur lång är vänte­tiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjud­ande om plats?

I Östersund är det i snitt 93 dagars väntetid att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 56 dagar.

8. Hur lång är hand­lägg­ningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

I Östersund är handläggningstiden för att få ekono­miskt bistånd 6 dagar. Det är samma som föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 16 dagar.

Resultat: Trygghet

9. Hur trygga känner sig eleverna i skolan?

I Östersund känner sig 81,6 procent av eleverna i årskurs 9 trygga i skolan. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger under medelvärdet som är 83 procent.

10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars­period?

I Östersund är det 20 olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars­period. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet i riket som är 15 olika vårdare.

11. Hur många barn per personal är det i kom­munens förskolor? (Planerad)

I Östersund är det 5,0 barn per personal i kommunens förskolor. I jämförelse med föregående år är det en minskning. Östersund ligger under medelvärdet i riket som är 5,2 barn per personal.

Resultat: Din del­aktig­het och kommunens information

12. Hur många av kom­munens röst­berättigade röstade i senaste kommun­valet?

Inget val under 2017.

13. Hur god är kommunens webb­information till medborgarna?

Resultatet för Östersunds webbinformation är 88 procent av maxpoängen. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 79 procent.

14. Hur väl möjliggör kommunen för med­borg­arna att delta i kom­munens utveckling?

Resultatet för Östersund är 78 procent av max­poängen. Resultatet är sama som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 57 procent.

Resultat: Din kommuns effektivitet

15. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan i Östersund är 151 430 kronor Jämfört med före­gående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet i riket som är 142 232 kronor.

16a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kom­munen?

I Östersund har 74,7 procent av eleverna i årskurs 6 fått godkänt betyg i alla ämnen. Det är en försämring jämfört med tidigare år. Östersund ligger under medelvärdet som är 75,9 procent.

16b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

I Östersund är 70 procent av eleverna i årskurs 3 godkända i de nationella proven, vilket är samma som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 69 procent.

17. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

I Östersund är 83,4 procent av eleverna behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 83,7 procent.

18. Elevers syn på skolan och undervisningen i års­kurs 9

I Östersund har 70,4 procent av eleverna i årskurs 9 är nöjda med sin skola som helhet. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger över medelvärdet som är 70 procent.

19. Kostnad per betygs­poäng

I Östersund är kostnaden per betygspoäng i grund­skolan 390 kronor, vilket är högre än före­gående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 440 kronor.

20. Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen

I Östersund är det 75,3 procent av elever som tar gymnasieexamen och bor i kommunen. Östersund ligger över medelvärdet som är 71,7 procent.

21. Kostnad per elev i ett gymnasie­program

I Östersund är kostnaden för gymnasieelever 106 765 kronor per elev. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 128 339 kronor

22. Vilka kvalitets­aspekter finns inom särskilt boende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

23. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

I Östersund är kostnaden för särskilt boende 771 878 kronor. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger under medelvärdet som är 898 183 kronor.

24. Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende

I Östersund är 76 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 83 procent.

25. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hem­tjänst finansierad av kommunen?

Östersunds kommuns hemtjänst har 76 procent av omsorgs- och serviceutbudet. Det är samma värde som föregående år. Östersund ligger över medel­värdet som är 65 procent.

26. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hem­tjänsten i kommunen?

I Östersund är kostnaden för hemtjänst 283 730 kronor per vård­tagare. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medel­värdet som är 267 656 kronor.

27. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

I Östersund är 92 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Resultatet är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger på medel­värdet som också är 92 procent.

28. Vilka kvalitets­aspekt­er finns inom LSS grupp- och service­boende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

29. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

I Östersund har 89 procent av ungdomarna inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning. Resultatet är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 78 procent.

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare

30. Andelen för­värvs­arbetare i kommunen

I Östersund är 81,4 procent av den förvärvs­arbet­ande befolk­ningen (20-64 år) sysselsatta, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 79,5 procent.

31. Hur stor andel av be­folk­ningen får försörj­ningsstöd?

I Östersund får 3,8 procent av befolkningen försörjningsstöd. Resultatet är lägre jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 4,2 procent.

32. Hur många nya före­tag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

I Östersund finns 6,1 nya företag per 1 000 invånare. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 5,2 per 1 000 invånare.

33. Vad ger företagarna för samman­fattande omdöme om kommunens service för företagen?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

34. Hur högt är sjuk­penning­talet bland kommunens invånare?

I Östersund ligger sjukpenningtalet på 13 dagar. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medel­värdet som är 12,1 dagar.

35. Hur effektiv är kom­munens hantering och återvinning av hus­hålls­avfall?

Andel hanterat och återvunnet hushållsavfall i Östersund uppgick till 41 procent. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 39 procent.

36. Hur stor är kommun­organisationens andel miljö­bilar av totala antal­et bilar?

I Östersund är kommunorganisationens andel miljöbilar 69,6 procent av det totala antalet bilar. I jämförelse med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 34,4 procent.

37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

I Östersund är andelen ekologiska livsmedel 33 procent. I jämförelse med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 28 procent.

Teckenförklaring:

= 2017 års resultat för Östersunds kommun

= 2016 års resultat för Östersunds kommun

= 2017 års min-, medel- respektive maxresultat i landet

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-14