Riktlinjer för förskola

Här finns riktlinjer för vad som gäller vid barns vistelse på förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväm arbetstid.

Förskola

Förskoleverksamhet är en skolform som erbjuds till barn som fyllt ett år fram till dess barnet börjar i grundskolan. Förskolan styrs av förskolans läroplan och förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik och utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 

Rätt till förskola

Rätt till förskola i Östersunds kommun finns utifrån:

 • vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier
 • om vårdnadshavare är arbetssökande
 • om vårdnadshavare är föräldraledig med syskon
 • allmän förskola för barn över 3 år
 • barnets eget behov

Förvärvsarbetande och studerande

Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande/studerande får nyttja förskolan i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för omsorg.

En vårdnadshavare med natt­arbete har rätt till vila inför sitt natt­skift. Vårdnads­havaren får tillsammans med rektor se över vilka tider som ska gälla. Efter ett natt­skift har vårdnads­havaren rätt till 8 timmars dygnsvila.

Om vårdnadshavare arbetar deltid, är permitterad på deltid eller studerar på deltid har man har rätt att nyttja platsen 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

Arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterade på heltid får behålla sin plats i förskola 25 timmar per vecka när vårdnads­havare är arbets­sökande/­permitterade. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Förvärvsarbetande deltid och arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar deltid samtidigt som de är arbetssökande har rätt att nyttja platsen till ett minimum av 25 timmar per vecka. De dagar vårdnadshavare förvärvsarbetar erbjuds barnet 5 timmar på förskolan eller mer ifall omsorgsbehovet är större. Under de dagar vårdnadshavare är arbetssökande så erbjuds 5 timmar barnomsorg.

Föräldralediga med syskon

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med ett yngre syskon, får nyttja platsen 15 timmar per vecka. Under en månad efter syskons födelse får plats nyttjas i samma utsträckning som tidigare. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive rektor, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Allmän förskola

Alla 3–5-åringar har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri, vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och begränsas till 15 timmar per vecka under skolans läsårstider. Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för barn som redan har förskoleplats. Rektor fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

De 3–5-åringar som är inskrivna i förskolan och som har ett behov av fler timmar på förskolan utöver de ovan nämnda, på grund av vårdnadshavares omsorgsbehov till exempel arbete eller studier, får automatisk en reducering av avgiften. För mer information se punkt 7. Avgifter förskola och fritidshem.

Förskoleplacering utifrån barnets eget behov

Barn som är i behov av förskoleverksamhet som särskilt stöd för sin utveckling enligt skollagen 8 kap 7 § har efter särskild ansökan och beslut rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet 525 timmar om året. Tiden förläggs med 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Förskolans öppettider

Förskoleverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar mellan 06.30-18.30.

Inskolning

Inskolningsperioden beräknas till två veckor och kan se olika ut beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Vårdnadshavare ska närvara under inskolningen.

Avgift debiteras från första inskolningsdagen. Man kan skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att förlora platsen.

På sommaren och andra tidpunkter på året när det är färre barn på förskolorna, samverkar kommunens förskolor. Det är då bara vissa förskolor som har öppet och innebär att barnet kan erbjudas omsorg på annan förskola. Det kan också vara en större andel vikarier som arbetar än vanligtvis, något som kan vara bra att veta för vårdnadshavare som önskar påbörja inskolning under dessa perioder.

Pedagogiska planeringsdagar i förskola

Förskolor har rätt att ordna pedagogiska planeringsdagar för samtliga i personalen tre dagar per termin. Om vårdnadshavare har behov av omsorg under de dagarna kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller så erbjuds verksamhet på annan förskola.

Förskolor har också möjlighet till att en gång i månaden stänga verksamheten klockan 16.00 för fortbildnings- samt utvärderingsinsatser. Detta förutsätter att enheterna själva ordnar med alternativ omsorg till de barn och elever som är i behov av det, samt att vårdnadshavare informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget.

Sammanslagning mellan förskolor

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller julen görs ofta sammanslagningar mellan förskolor i området. Verksamheten stänger aldrig, däremot kan platsen erbjudas på annan förskola under en period.

Ansökan till förskola

Ansökan till förskola och fritidshem skiljer sig beroende på verksamhetsform.

Ansökan till kommunal förskola

Vårdnadshavare ansöker om förskola i kommunens e-tjänst eller på särskild blankett. Ansök om möjligt sex månader innan ni önskar platsen för att underlätta kommunens planering.

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, måste var och en ansöka om plats i förskola/fritidshem om båda vårdnadshavarna har behov av plats.

Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. Om ansökan kommit in till kommunen senast fyra månader innan önskat placeringsdatum, ska plats erbjudas önskat datum.

När vårdnadshavare ansöker om plats förutsätter kommunen att barnen har behov av omsorg från det önskade placeringsdatumet. Vårdnadshavare kan skjuta upp start av inskolning högst en månad. Om inskolningen inte har påbörjats under den perioden förlorar ni platsen med omedelbar verkan och ni får ansökan om förskola på nytt och få nytt ködatum. Vid speciella omständigheter, exempelvis sjukdom, kan kommunen göra undantag.

Ansökan till fristående förskola

Ansökan till fristående förskola görs direkt till respektive förskola.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man är folkbokförd i en annan kommun och kommer att flytta till Östersunds kommun kan man ansöka om plats på förskola. För att kunna göra en ansökan behöver man kunna visa upp ett köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet.

Om man söker plats i Östersunds kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala barnpeng till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare förskoleplats i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Rutiner vid erbjudande om plats i förskola

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får ansökan ett ansökningsdatum. Varje ansökan har ett ködatum. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om vårdnadshavare har lämnat in ansökan tidigare. Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum. Äldre barn får förtur framför yngre.

Så här ser rutinerna ut för erbjudande om plats i förskola

Östersunds kommun har tre förturskategorier:

 1. Barn som enligt skollagen 8 kap 7 § är i behov av särskilt stöd
 2. Syskonförtur. Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som är folkbokförda i samma hushåll.
 3. Förflyttning. Familjer som redan har plats i kommunens barnomsorg och som flyttar sin folkbokföringsadress till ett annat upptagningsområde eller familjer som tidigare erbjudits plats i annat område än folkbokföringsadressen och som önskar byta till förskola närmare hemmet.

De olika upptagningsområden som finns är:

 • Centrala staden - Astern, Linnean, Campus, Solliden, Remonthagen, Regnbågen, Stadsdel Norr, Jägarvallen
 • Norra kommundelen - Bringåsen, Lillsjöhögen, Skogsgläntan, Solbacken, Treälven, Brittsbo, Mjölnargränd, Sjöängen
 • Södra kommundelen - Backen, Dungen, Storviken, Miklagård, Sörgård, Marieby, Orrviken, Tandsbyn, Trollåsen
 • Södra staden - Bäcken, Stallet, Lingonet, Lillgården, Luktärtan, Mosippan, Balders Hage
 • Frösön - Rådmansparken, Östberget, Frösödal, Fröja, Lövsta, Videgården, Önegården
 • Torvalla - Blåhammaren, Lillfjället, Ottfjället, Smörkransen, Skogsgården, Jägargården, Kronan, Kärven

När ett erbjudande om plats går ut tittar kommunen först på de förturer som finns. När de barnen fått plats är det dags för övriga kön.

Vårdnadshavare kan räkna med att få besked om barnet fått plats ungefär en månad innan förskolestart. Om möjligt får vårdnadshavare besked tidigare än då. Erbjudande om plats kommer antingen via mejl eller per post.

I några områden/på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Om så är fallet kan vårdnadshavare få erbjudande om en plats i ett annat område/annan förskola än vad ni sökt.

Om barnet blir erbjuden en plats som vårdnadshavare tackar nej till börjar en ny fyramånadersperiod om. Det ködatum som gäller då är placeringsdatum för det avböjda erbjudandet.

Väljer man att tacka ja till erbjudandet man får stängs de andra alternativen. Om man känner att man ändå vill stå i kö till de förskolor man inte fått, får man göra en ny ansökan.

Säga upp plats på förskola

Vårdnadshavare ska säga upp platsen minst en månad innan barnet ska sluta. Platsens sägs upp via e-tjänst eller skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen, barnomsorgsförmedlingen. Ni betalar avgift och får behålla platsen en månad från uppsägningdatumet.

Om vårdnadshavare säger upp en plats inom förskola eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola eller fritidshem inom tre månader, får vårdnadshavare betala även för den mellanliggande tiden. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Uppsägning av plats vid övergång till skola och fritidshem

Övergång från förskola till fritidshem sker första måndagen i augusti.

Inför läsåret 2023/2024 upphör förskoleplatsen den 6 augusti. Om vårdnadshavare är i behov av fritidshemsplats, ansöker vårdnadshavare om det via kommunens e-tjänst.

Outnyttjad förskoleplats

Om platsen står outnyttjad i mer än två månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor.

Barnomsorg vid olika förskolor vid växelvis boende

Man har inte rätt till barnomsorg på två förskolor i Östersunds kommun eller i två olika kommuner vid växelvis boende. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att ordna förskoleplats. Vårdnadshavare kan dock göra en ansökan om plats även i den kommun där barnet inte är folkbokfört, men kan då eventuellt få ett avslag.

Schema

Vårdnadshavare har skyldighet att lämna in schema om barnets vistelsetider. Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider och det är därför viktigt att barnets vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att förändringar av schemat meddelas i god tid för att kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån barnantal.

Vårdnadshavare lämnar schema via Tempus och har ansvar för att förskolan har fått korrekt schema över barnets vistelsetider.

Samisk förskoleverksamhet

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska, kan ansöka om det i kommunens e-tjänst.

Verksamheten bedrivs helt eller till väsentlig del på samiska. Kommunens målsättning är att kunna erbjuda både syd- och nordsamisk verksamhet.

Samisk förskola erbjuds i dagsläget två dagar i veckan, måndag och tisdag , på Lövsta förskola. Barnen behåller sin plats på ordinarie förskola.

Östersunds kommuns intention är att på sikt utöka den samiska förskoleverksamheten till fler dagar i veckan om det finns önskemål från vårdnadshavare om det.

Rätt till samisk förskola

Vårdnadshavare som önskar samisk förskoleverksamhet har rätt till samisk förskola måndagar och tisdagar 08.00- 16.00 oberoende sitt omsorgsbehov.

Om man har större omsorgsbehov än dessa utifrån sina arbets- eller studietider har man rätt till samisk förskola utifrån sitt omsorgsbehov mellan 06.30-17.30 på måndagar och tisdagar .

Öppettider

Öppettider

Samisk förskoleverksamhet erbjuds helgfria måndagar och tisdagar
mellan 06.30-17.30. Samiska förskoleverksamheten följer skolans läsår och är stängd under samtliga lov (jul, påsk, sportlov etc) förutom sommarlovet där verksamheten anpassas efter pedagogernas semester.

Vid sjukdom

I de fall förskolans pedagoger är sjuka/frånvarande och samisk
förskoleverksamhet av olika skäl inte kan erbjudas, hänvisas barnen till sin ordinarie avdelning de måndagar och tisdagar det skulle bli aktuellt.

Föräldrar kommer meddelas detta via mobiltelefon eller Tempus så fort beslut är fattat. Besked kan dock komma med mycket kort varsel.

Avgifter

Ingen extra kostnad tillkommer för den samiska förskolan utöver ordinarie avgift för
förskoleplats. Se avgifter för mer information.

Inskolning

Som vårdnadshavare förväntas du vara med ditt barn på den samiska avdelningen
första måndagen och/eller tisdag och fram tills barnet upplevs tryggt nog att bli lämnad på avdelningen. Inskolningsperioden kan se olika ut beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av gruppsamvaro.

Vårdnadshavare kan skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att
förlora platsen. Inskolningen kan inte göras under de perioder på året (lov) när den samiska förskolan är stängd.

Ansökan

För att ansöka om samisk förskoleverksamhet ansöker man om förskoleplats som i kommunens e-tjänst. I rullmenyn där man väljer förskola anger man "samisk förskoleverksamhet”.

Ansökan från folkbokförda i andra kommunen

Om man söker plats i den samiska förskola men är folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala barnpeng
till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av hemkommunen. Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare samisk förskoleverksamhet i första hand. Därför kan man få avslag på sin ansökan. Om
man blir beviljad plats i Östersunds kommun samiska förskola gäller placeringen för högst ett läsår per gång.

Rutiner vid erbjudande om plats

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får ansökan ett ansökningsdatum. Varje ansökan har ett ködatum. I det fall fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum med äldre barn före de yngre. Östersunds kommun har en förturskategori:

 • Syskonförtur: Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som är folkbokförda i samma hushåll.

Uppsägning av plats

Platsen ska sägas upp minst en månad före barnet ska sluta. Uppsägningen lämnas antingen i kommunens e-tjänst eller skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen, Samordnare Förskola. Man får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Förskoleplatsen upphör automatiskt den 31 juli året barnet börjar i skolan.

Outnyttjad plats

Om platsen står outnyttjad i mer än två månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för i förväg meddelad frånvaro, till exempel sjukdom.

Schema

Vårdnadshavare har skyldighet att lämna in schema om barnets vistelsetider. Barnens schema ligger till grund för personalen arbetstider och det är därför mycket viktigt att barnets vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att förändringar av schemat meddelas i god tid för att kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån barnantal. Schema lämnas via Tempus och vårdnadshavare ansvarar för ett korrekt schema över barnets vistelse finns förskolan tillhanda.

Samråd

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

På den samiska förskolan ska regelbundna samråd ske minst två gånger per termin med barnens vårdnadshavare.

Öppen förskola

Öppna förskolan finns för alla som är hemma med barn i åldrarna 0-6 år. Det kan till exempel vara vårdnadshavare som tar ut dagar från föräldraförsäkringen, arbetslösa, hemarbetande, dagbarnvårdare eller mor- och farföräldrar. Att besöka en öppen förskola är frivilligt, avgiftsfritt och man väljer själv vilka aktiviteter man vill delta i.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år). Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Förskolans läroplan ska vara vägledande, men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar. Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att erbjuda det istället för förskola eller fritidshem.

Ansökan till pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg för barn 1-6 år

Om barnet är i förskoleåldern gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för förskola. Se längre upp på sidan under Förskola för mer information.

Pedagogisk omsorg för barn 6-12 år

Om barnet har börjat i grundskola, gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för fritidshemmet. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under punkt 4. Fritidshem.

Omsorg på obekväm arbetstid

Enligt Skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete och familjens situation i övrigt.

Östersunds kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Rätten till ob-omsorg gäller barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Verksamheten delar lokaler med Remonthagens förskola.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Vårdnadshavare till barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, och som uppfyller följande kriterier:

 • är folkbokförda i Östersunds kommun.
 • förvärvsarbetar kvällar, nätter, helger och röda dagar då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • enligt sitt arbetsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet,
sjukdom, semester eller annan ledighet. Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg
de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering. Rätten till ob-omsorg gäller inte heller vid bisyssla, det vill säga verksamhet utanför ordinarie
anställning

Vårdnadshavare med enskild vårdnad

Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg om man arbetar obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.

Exempel på undantags­fall skulle kunna vara att konsekvensen av ett avslag blir att barnet ej ges möjlighet till umgänge med båda vårdnads­havarna.

Öppettider och lokal för omsorg på obekväm arbetstid

Östersund Ob-omsorg delar lokaler med Förskolan Remonthagen och har öppet alla årets dagar. Tider för omsorg erbjuds måndag-fredag 17.00-07.00 (07.30 för fritidshemsbarn) samt helger dygnet runt.

 • Kvällsomsorg: måndag-fredag kl. 17.00-21.00. Senaste
  kvällstiden att hämta sitt barn är 21.00, därefter är det nattvila
 • Helgomsorg: fredag kl. 17.00 till måndag kl. 07.00 (07.30 för fritidshemsbarn)
 • Nattomsorg: måndag-fredag klocksan: 21.00-07.00 (förskolebarn). Klockan:
  21.00-07.30 (fritidshemsbarn). Ob-omsorgen har 10
  maxantal platser för sovande barn per natt.

Vistelsetider för omsorg på obekväm arbetstid

Barnens vistelsetider styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Vistelsetiden för barn i ob-omsorg är vårdnadshavares arbetstid, tillsammans med restid till och från arbetet, samt dygnsömn motsvarande 8 timmar vid nattarbete.

Barn har enligt FN:s barnkonvention artikel 31 rätt till vila och fritid. Med barnets
bästa som utgångspunkt värnar Östersunds kommun om att barn ges möjlighet till
ledighet. Barn skall därför ha minst två dygns sammanhängande ledighet per vecka
från förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid.
Beslut om undantag fattas av rekto

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Rätt till ob-omsorg gäller inte heller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Observera även att barnet oavsett tillsynsbehov skall lämna ob-omsorgen varje dygn.

Schema för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid

Schema över barnets vistelsetider lämnas via Tempus av vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för att korrekt schema över barnets vistelsetider finns inlagt i Tempus.

 • För tillsvidareanställda: Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången.
 • För visstidsanställda: Om du som förälder/vårdnadshavare har en timanställning eller visstidsanställning och inte vet ditt schema två veckor i förväg, har du möjlighet att lämna in tider för barnets vistelsetid så snart du får kännedom om arbetspass och görs då genom direktkontakt med personalen. Plats inte kan garanteras när omsorgstid beställs med kort varsel.

Observera att Ob-omsorgen har ett maxantal platser för sovande barn (12 personer inkl. personal/natt) och därför kan omsorg inte garanteras.

Hämtning och lämning till OB-omsorg

Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna vid Remonthagens förskola, ombesörjer själva eventuell förflyttning mellan barnets ordinarie förskola/fritidshem och ob-omsorgen.

Vid händelse av sammanslagningar på annan förskola än Remonthagen under jul
och sommar är det vårdnadshavares skyldighet att själv ombesörja lämning och
hämtning vid ob-omsorg

Ansökan till OB-omsorg

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om ob-omsorg via blankett som finns att hämta på kommunens webbplats.

Ansökan ska skickas in minst två månader innan ob-omsorg önskas. Vårdnadshavare som ansöker om ob-omsorg ska i samband med ansökan lämna in ett intyg från arbetsgivaren där det framgår:

 • vilken typ av anställning man har
 • anställningsperiod
 • vilken typ av obekväma arbetstider (arbetsschema) arbetet innebär. Det ska framgå om behovet av omsorg är kvällsomsorg, nattomsorg och/eller helgomsorg.
 • namn, befattning och kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget.

Vårdnadshavare ska även kunna styrka att vårdnadshavare tillsammans med
arbetsgivare prövat möjligheten att förändra arbetstiden.

Fullständig ansökan krävs för att handläggning kan ske och kommunen har rätt att kontrollera uppgifterna med arbetsgivaren.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats under förutsättning att villkoren uppfyllts.

Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har dock högst 12 månader åt gången och det kommer framgå från erbjudande hur länge man har blivit beviljad ob-omsorg.

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader (ny ansökan
  sker inför nytt kalenderår).
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: Ob-omsorg beviljas max 6 månader (ny ansökan sker inför
  ny 6-månadersperiod).

Ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget. Önskas förlängning av ob-omsorg krävs ny komplett ansökan som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast en månad innan placeringen går ut.

Förtur

Om man är i behov av ob-omsorg och efter utredning bedöms ha rätt till ob-omsorg har man förtur till dagplats på förskolan där ob-omsorg bedrivs.

Barn i behov av särskilt stöd

Om ens barn behöver särskilt stöd är det viktigt att vårdnadshavare berättar det för ob-omsorgen så fort som möjligt. Gärna redan vid ansökan, för att möjliggöra ett så gott mottagande av barnet som möjligt.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man söker plats i Östersunds kommuns ob-omsorg men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala ersättning till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Inskolning på OB-omsorg

När platsen beviljats kommer vårdnadshavaren få viktig information hemskickad om ob-omsorgens verksamhet med beskrivning av inskolning, rutiner och om vad som förväntas av vårdnadshavaren.

Uppsägning av plats på OB-omsorg/platsen upphör

Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska vårdnadshavare meddela det till Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via e-tjänst.

Säg upp plats via e-tjänst

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig är denne skyldig att meddela detta via skriftlig uppsägning.

Platsen upphör automatiskt:

 • i och med syskons födelse.
 • vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Sista dag är samma datum som skolavslutningen.
 • om förnyad ansökan inte inkommit till barnomsorgen efter stoppdatum för placering.
 • om platsen står outnyttjad i mer än tre månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor

Avgifter och ersättning för OB-omsorg

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet i Östersunds kommun, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi.

Sidan uppdaterad 2023-10-23