Omsorg på obekväm arbetstid

Du som vårdnads­havare kan få så kallad omsorg på obekväm arbets­tid om ditt barn är i behov av barn­omsorg utanför den ordinarie förskole­­verksam­hetens öppet­tider.

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid

Östersunds kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och/eller helger. Rätten till ob-omsorg gäller barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Verksamheten delar lokaler med Remonthagens förskola.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Rätt till ob-omsorg har vårdnadshavare till barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, och som uppfyller följande kriterier:

 • är folkbokförda i Östersunds kommun.
 • förvärvsarbetar kvällar, nätter, helger och röda dagar då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • enligt sitt arbetsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering. Rätten till ob-omsorg gäller inte heller vid bisyssla, det vill säga verksamhet utanför ordinarie anställning.

Vårdnadshavare med enskild vårdnad

Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg vid arbete på obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad men folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.

Exempel på undantags­fall skulle kunna vara att konsekvensen av ett avslag blir att barnet ej ges möjlighet till umgänge med båda vårdnads­havarna.

Öppettider och lokal för omsorg på obekväm arbetstid

Östersunds kommuns ob-omsorg delar lokaler med förskolan Remonthagen och har öppet alla årets dagar. Tider för omsorg erbjuds måndag-fredag klockan 18.00-07.00 samt dygnet runt under helger.

 • Kvällsomsorg: måndag-fredag kl. 18.00- 21.00. Senaste kvällstiden att hämta sitt barn är 21.00, därefter är det nattvila.
 • Helgomsorg: fredag kl. 18.00 till måndag kl. 07.00
 • Nattomsorg: måndag-fredag kl. 21.00-07.00. Ob-omsorgen har 10 maxantal platser för sovande barn per natt.

Vistelsetider för omsorg på obekväm arbetstid

Barnens vistelsetider styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Vistelsetiden för barn i ob-omsorg är vårdnadshavares arbetstid, tillsammans med restid till och från arbetet, samt dygnsömn motsvarande 8 timmar vid nattarbete.

Barn har enligt FN:s barnkonvention artikel 31 rätt till vila och fritid. Med barnets bästa som utgångspunkt värnar Östersunds kommun om att barn ges möjlighet till ledighet. Barn skall därför ha minst två dygns sammanhängande ledighet per vecka från förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid. Beslut om undantag fattas av rektor.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Rätt till ob-omsorg gäller inte heller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Observera även att barnet oavsett tillsynsbehov skall lämna ob-omsorgen varje dygn.

Schema för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid

Schema över barnets vistelsetider lämnas via Tempus av vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för att korrekt schema över barnets vistelsetider finns inlagt i Tempus.

 • För tillsvidareanställda: Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången.
 • För visstidsanställda: Om du som vårdnadshavare har en timanställning eller visstidsanställning och inte vet ditt schema två veckor i förväg, har du möjlighet att lämna in tider för barnets vistelsetid så snart du får kännedom om arbetspass och görs då genom direktkontakt med personalen. Plats inte kan garanteras när omsorgstid beställs med kort varsel.

Observera att Ob-omsorgen har ett maxantal platser för sovande barn (12 personer inkl. personal/natt) och därför kan omsorg inte garanteras.

Hämtning och lämning till OB-omsorg

Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna vid Remonthagens förskola, ombesörjer själva eventuell förflyttning mellan barnets ordinarie förskola/fritidshem och ob-omsorgen.

Vid händelse av sammanslagningar på annan förskola än Remonthagen under jul och sommar är det vårdnadshavares skyldighet att själv ombesörja lämning och hämtning vid ob-omsorg

Ansökan till OB-omsorg

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om ob-omsorg via blankett som finns att hämta på kommunens hemsida.

Ansökan ska skickas in minst två månader innan ob-omsorg önskas. Vårdnadshavare som ansöker om ob-omsorg ska i samband med ansökan lämna in ett intyg från arbetsgivaren där det framgår:

 • vilken typ av anställning man har
 • anställningsperiod
 • vilken typ av obekväma arbetstider (arbetsschema) arbetet innebär. Det ska framgå om behovet av omsorg är kvällsomsorg, nattomsorg och/eller helgomsorg.
 • namn, befattning och kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget.

Vårdnadshavare ska även kunna styrka att vårdnadshavare tillsammans med arbetsgivare prövat möjligheten att förändra arbetstiden.

Fullständig ansökan krävs för att handläggning kan ske och kommunen har rätt att kontrollera uppgifterna med arbetsgivaren.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats under förutsättning att villkoren uppfyllts.

Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har dock högst 12 månader åt gången och det kommer framgå från erbjudande hur länge man har blivit beviljad ob-omsorg.

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader (ny ansökan
  sker inför nytt kalenderår).
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: Ob-omsorg beviljas max 6 månader (ny ansökan sker inför
  ny 6-månadersperiod).

Ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget. Önskas förlängning av ob-omsorg krävs ny komplett ansökan som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast en månad innan placeringen går ut.

Förtur

Om barnet är i behov av ob-omsorg och efter utredning bedöms ha rätt till ob-omsorg har barnet förtur till dagplats på förskolan där ob-omsorgen bedrivs

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om vårdnadshavare ansöker om plats i Östersunds kommuns ob-omsorg men är folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen skyldig att betala ersättning till Östersunds kommun. Vårdnadshavare ska därför innan ansökan om plats i Östersunds kommun ha ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare i första hand. Därför kan vårdnadshavare under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Uppsägning av plats på OB-omsorg/platsen upphör

Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska vårdnadshavare meddela det till Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via e-tjänst.

Säg upp plats via e-tjänst

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig är denne skyldig att meddela detta via skriftlig uppsägning.

Platsen upphör automatiskt:

 • i och med syskons födelse.
 • vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Sista dag är samma datum som skolavslutningen.
 • när barnet slutar på förskolan och övergår till skolbarnomsorg (förskoleklass) upphör ob-omsorgen per automatik den 31 juli. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan göras.
 • om förnyad ansökan inte inkommit till barnomsorgen efter stoppdatum för placering.
 • om platsen står outnyttjad i mer än tre månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor.

Avgifter och ersättning för OB-omsorg

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet i Östersunds kommun, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi.

Sidan uppdaterad 2024-02-01