På din gata

Här hittar du information om vad som gäller för dig, som fastighetsägare och hur ni, i grannskapet, kan förbättra tryggheten och trivseln på er gata. Ska du plantera träd eller buskar bör du tänka på att inte plantera för nära din fastighetsgräns. Vintertid ska du ta hand om din egen snö - du får inte skotta ut den i gatan. Och du har ett alldeles speciellt ansvar att sanda gångbanan som gränsar till din tomt.

Vad är fastighetsägares ansvar när det gäller snö?

Fastighetsägare har inget ansvar för snöröjningen av gångbanor (trottoarer). Men som fastighetsägare har du ett ansvar att ta hand om din egen snö.

Bygga ut, plantera eller asfaltera?

Tänker du bygga uteplats, sätta upp ett plank eller staket, plantera häck eller asfaltera? Tänk då på att du behöver ytor på tomten där du kan lägga din snö. Du får nämligen

Inte skotta ut snö på gatan

Du, som fastighetsägare i tätbebyggt område, får inte skotta ut snö från tomten ut på trottoaren, gatan eller i en park. Snön som faller på din fastighet måste du lägga upp på din egen tomt.

Snö som skottas ut i gatan blir ett problem för andra:

 • Snösvängen blir försenad
 • Räddningstjänsten och annan nyttotrafik har svårare att ta sig fram
 • Gångtrafikanter tvingas ut i gatan när gångbanorna blockeras
 • Snöplogkanterna blir onödigt höga
 • Höga snöplogkanter slungar vi bort med snöslunga. Det innebär flera tunga fordon som oftare arbetar på smala villagator.
 • Snöröjningen kostar mer

Ryms inte snön på framsidan av huset kanske den ryms på baksidan? Finns det absolut ingen plats att lägga upp snö på tomten, om du, till exempel, bor i radhus eller kedjehus; kontakta kommunen så försöker vi att anvisa en plats för din snö.

Läs mer om ansvaret för ditt regn- och smältvatten

Vi lämnar alltid en snöplogkant efter oss

När vi snöröjer bildas alltid större eller mindre snöplogkanter på sidorna. Fastighetsägaren får själv öppna upp snöplogkanten för sin infart, entré, postlåda, soptunnor etc. Snön kan då fördelas på snöplogkanterna på vardera sida. Tänk då på att inte blockera gångbanan. Och tänk på sikten; se nedan.

Gatubredd i villakvarter

I villakvarter med smala och lågtrafikerade gator lämnar vi ofta snöplogkanter. Vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning. I mån av tid slungar vi bort snö med början längs genomfartsleder och större gator. Därefter tar vi villagatorna. Helst undviker vi att köra snöslunga i villakvarter av trafiksäkerhetsskäl; det är inte roligt att köra flera tunga fordon efter varandra där barn vistas. Enligt våra riktlinjer ska vi ta bort snöplogkanter när gatans bredd blivit mindre än 4 meter.

Rädd om staket eller häck?

Våra chaufförer (både våra egna och entreprenörer) har i uppdrag att vara extra uppmärksamma vid säsongens första snöröjning. Då läggs grunden för hela vinterns vinterväghållning så att inte snöplogkanter ligger, med ett högt tryck, mot exempelvis fasader, häckar eller staket.

Du kan själv sätta upp snökäppar innan vintern för att förtydliga din tomtgräns. Vi tar hänsyn till dem när vi snöröjer.

Tänk på sikten!

Kommunens uppdrag är att snöröja på allmänna gator och trottoarer. Någonstans måste snön läggas och då blir det snöplogkanter. När snöplogkanterna vuxit sig höga och när tillfälle ges, forslar vi bort snön. Tills dess är det upp till fastighetsägaren att öppna upp snöplogkanten för sin infart och entré. Siktröj snön vid din infart till max 80 cm:s höjd. Det ger bra sikt både för dig och förbipasserande gående och rullande trafik.

Takskottning och borttagning av istappar

Fastighetsägare, vars byggnader gränsar direkt till en trottoar eller gata, har ytterligare ett ansvar. Enligt Ordningslagens 3:e kapitel ska snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom, tas bort "utan oskäligt dröjsmål". Och snö och is ska tas bort på ett, för omgivningen, säkert sätt.

Planera i tid och var beredd

Planera för takskottning och borttagning av istappar i tid. Agera innan taket har sådana snömängder eller istappar, att det medför risker för förbipasserande.

Ha en beredskap för att

 1. Omedelbart spärra av riskområdet och hänvisa gående till andra sidan gatan
 2. Skyndsamt ansöka om godkännande av en Trafikanordningsplan
  - en TA-plan. En TA-plan är en enkel beskrivning samt kartskiss hur ni tänker stänga av och leda om gående och rullande trafik.
 3. Utföra arbetet på taket så fort som möjligt. En varselklädd vakt ska finnas på marken.
 4. Forsla bort den nedskottade snön och isen från trottar och gata utan dröjsmål - det är inte tillåtet att lämna snö och is från privata tak till kommunens snöröjare.
 5. Återställ sedan de ytor ni använt. Se hur ytorna runt omkring ser ut. Om de är sandade, ska ni sanda den yta ni använt.

Vanliga fastighetsägarfrågor om snöröjning

Varför har kommunen plogat igen min garageuppfart?​ ... in min bil? ... min postlåda?

De flesta snöröjningsfordon lämnar en snöplogkant. Du som äger fastigheten får själv öppna upp för din infart och entré. Fördela snön på plogkanterna vid sidan av infarten.

Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan, trottoaren eller i parken.

Varför har kommunen lagt snö på min tomt?

Snöplogkanter lägger vi på den kommunala gatumarken, längs tomtgränser. Vi lägger alltså inte snö inne på privata tomter, men vid stora snömängder kan det förstås spilla in en mindre mängd innanför tomtgränsen. Det ber vi dig ha överseende med. Du måste ju ändå öppna upp snöplogkanten för entré och infart, se ovan. Och det är ändå samma snömängd som du måste flytta på, vare sig vi lägger snön på gatumark eller en bit in på din infart.

Men om vi har råkat lägga en hel snöhög på din tomt vill vi naturligtvis veta det, så att vi kan röja bort den. Hör av dig till kommunen om det har hänt. Vi tittar på ditt ärende så fort vi hinner, men det kan dröja några arbetsdagar innan du får svar. Om vi är mitt i ett extremt snöoväder ber vi dig att ha tålamod.

Varför har inte kommunen plogat hela gatan?

Om en bit av gatan inte har blivit plogad kan det bero på att bilar varit parkerade där. En annan vanlig anledning är att skrymmande växlighet varit ett hinder för snöröjnings­fordonen. Tänk på att du som äger en fastighet har ett ansvar för växlighet som sticker ut över tomtgränsen. Håller du inte efter din växtlighet kan det innebär att din gata får sämre snöröjning.

Vilket ansvar har fastighetsägare för sandning?

Äger du en fastighet inom tätbebyggt område där kommunen sköter vinterväghållningen är du skyldig att sanda trottoaren som gränsar till din fastighet. Detta gäller även i de fall då din fastighet och trottoaren åtskiljs av en gräsklädd marksträng. Om kommunen lagt snö på trottoaren, ska du sanda utanför, på gångbaneutrymmet. Kommunen sandar för fordon och du sandar för gångtrafikanterna.

Läs mer i våra föreskrifter om gångbanerenhållning

Gratis grus för att sanda gångbanor

Privatpersoner som är fastighetsägare till småhus (en- och tvåbostadshus) i tätbebyggt område (där kommunen är väghållare) får hämta grus, gratis, vid

 • Återvinningscentralen i Odenskog, Krubbvägen 6
 • Återvinningscentralen i Brunflo, Brunflo, Viken 203
 • Återvinningsstationen vid Lövsta IP, Frösön

Observera att gruset endast är tänkt användas för att sanda gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

Företag som är fastighetsägare får inte hämta grus från kommunen.

Småhusägare i Lit

Till fastighetsägare i Lit, som har skyldighet att sanda en gångbana, kör vi ut grus varje höst.

Varför ska fastighetsägare sanda gångbanan?

Förr låg all vinterväghållning, ja, all gaturenhållning i städerna på fastighetsägarna. På Sveriges Kommuner och Regioners - SKR:s hemsida står att läsa

"Möjligheten att ålägga fastighetsinnehavare viss skyldighet att renhålla gångbana är inte ny. Den infördes 1957 i samband med att det grundläggande ansvar för gaturenhållningen som tidigare åvilat fastighetsägarna istället lades på kommunerna."

Så fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållning är en rest från den gamla ordningen och finns i de flesta kommuner.

Läs mer om gångbanerenhållning hos SKR

Får jag sopa ut sanden på gatan på våren?​

Den sand som du spridit inne på din fastighet under vintern, får du själv frakta bort (och den hör inte hemma i din soptunna).

Den sand som du spridit ut på gångbaneutrymmet utanför din fastighet, får du gärna sopa ut i gatan, om du gör det innan vi kommer med våra sopmaskiner på våren. Då får vi lättare med oss all sand och vi riskerar inte att skada staket, fasad eller växtlighet hos dig med våra fordon.

Häckar, träd och buskar samt löv och skräp

Träd och buskar blir ofta större än du trodde när du planterade dem. Står de nära tomtgränsen kan de inkräkta på trottoaren eller gatan och skymma sikten i trafiken. Som fastighetsägare är du skyldig att hålla efter din växtlighet så att den inte orsakar problem för gående eller rullande trafik.

Läs mer om trafikfarliga träd, häckar och buskar

Det ligger även på fastighetsägarens ansvar att sopa upp löv, städa bort skräp och glaskross samt rensa bort ogräs från gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

Läs mer i våra föreskrifter om gångbanerenhållning

Sidan uppdaterad 2023-12-21