Publicerad 2024-03-27

Rapport från Tekniska nämnden 27 mars

Nej till ständigt alternativ med korv eller köttbullar på skolmatsmenyn och ja till frivilliga resursgrupper för att hantera kriser. Det var några av de beslutspunkter som togs upp på Tekniska nämnden den 27 mars.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Nej till ständigt alternativ på skolmatsmenyn

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna la i höstas fram en motion i Kommunfullmäktige för att testa "Kilbergsskolans skolmatsmodell". Modellen innebär att skolmenyn skulle innehålla ett ständigt alternativ av korv, köttbullar och makaroner vid sidan av den vanliga rätten som serveras.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att majoriteten av barnen redan äter skollunch. Och en varierad kost uppmuntrar till smakutveckling och hälsosamma levnadsvanor. Dessutom skulle kostnaderna och matsvinnet riskera att öka med ett extra alternativ. Förändringen skulle också kunna göra arbetet i köken mindre attraktivt - och det skulle bli svårare att nå kommunens klimatmål.

Motionen har utretts av Måltidsservice inom Teknisk förvaltning. I utredningen pekar man på ytterligare skäl som talar mot förslaget:

  • Under hösten 2023 åt 92 procent av eleverna lunch i skolan. Eftersom 100 procent av eleverna sällan är närvarande på grund av sjukdom och ledigheter är andelen som äter egentligen ännu högre. Det visar att nuvarande system fungerar väl.
  • Särskilda dieter baserade på medicinska, religiösa eller etiska skäl tillgodoses redan, och skolorna arbetar aktivt med att minska matsvinn.
  • Motionen specificerar inte källan till protein i det föreslagna alternativet, och en ensidig meny kan strida mot rekommendationerna för en balanserad kost.
  • Barnens delaktighet i skolmåltiderna är viktig. Genom matråd får eleverna idag vara med och påverka menyn.

Nej till nya pendlarparkeringar ja till att utreda befintliga parkeringar

I en motion till Kommunfullmäktige har Vänsterpartiet föreslagit att kommunen utreder möjligheten att anlägga pendlarparkeringar vid Östersunds infarter för att minska biltrafiken i stan.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att den förväntade effekten blir låg, eftersom det inte finns tillräckligt med incitament att byta till kollektivtrafik. Däremot föreslår nämnden Kommunfullmäktige att ge Teknisk förvaltning i uppdrag att utreda hur befintliga pendlarparkeringar kan utvecklas.

Motionen har utretts av tjänstepersoner på Miljö- och samhällsbyggnad och Teknisk förvaltning. Utredningen visar att de städer där infartsparkeringar fungerar, är avsevärt större än Östersund, med mer utbyggd kollektivtrafik och större tryck på parkeringsplatserna inne i stan. I många fall har de också trängselavgifter. Det är aspekter som skapar ett större incitament att använda en billigare infartsparkering.

Utredarna menar att det däremot kan finnas en potential i att förbättra befintliga parkeringar på landsbygden. Det bör då ske i dialog med eventuella användare för att möta de verkliga behoven.

Ja till att inrätta frivilliga resursgrupper i Östersunds kommun

Kristdemokraterna har lagt fram en motion till Kommunfullmäktige om att starta frivilliga resursgrupper (FRG) i Östersunds kommun. Grupperna är tänkta att stärka kommunens förmåga att hantera kriser genom samarbete med Civilförsvarsförbundet. Det finns redan många FRG-grupper i andra kommuner.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen men anser att resursgrupperna inte ska organiseras inom Teknisk förvaltning. Innan de nya grupperna bildas, vill nämnden att kommunen ska slutföra sin nuvarande planering för hur man ska hantera olika samhällsstörningar. Förslaget går nu vidare till Kommunstyrelsen.

Nej till ny återvinningscentral på Frösön

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå en motion om återvinningscentral på Frösön.

I den tidigare motion till Kommunfullmäktige har Andreas Köhler (M) föreslagit att Tekniska nämnden ska få i uppdrag att ta fram ett eller flera förslag på var en tillgänglig återvinningscentral på Frösön ska placeras.

Nämndens motivering till avslaget är att Teknisk förvaltning inte bedömer att något nytt har tillkommit efter beslutet i Kommunfullmäktige 2019. Då beslöt Kommunfullmäktige att inte bygga en ny station på Frösön utan istället fokusera på att utveckla en central återvinningscentral, kallad Kretsloppsparken, och utforska möjligheterna för en mobil återvinningscentral.

Projektet med Kretsloppsparken är nu igång och ersätter behovet av en ny anläggning på Frösön. Åtgärder pågår också för att förbättra återvinningscentralerna i Odenskog och Brunflo för att möta nya krav och förbättra säkerheten och miljön.

En mobil återvinningscentral hade utretts men sattes på paus när finansieringen drogs tillbaka.

Nej till medborgarförslag om förbud mot smällare och raketer

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att Östersunds kommun ska förbjuda smällare och raketer inom hela kommunen, med undantag för specifika evenemang.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget och att nuvarande säkerhetsavstånd på 100 meter för känsliga områden bibehålls. Motiveringen till beslutet är att flera domar i förvaltningsrätten slår fast att en kommun inte har rätt att inskränka kommuninnevånarnas frihet på det sätt som förslagsställaren vill.

Förslaget var uppe i Tekniska nämnden första gången i november 2023. Det återremiterades då till förvaltningen, som fick utreda möjligheterna att utöka säkerhetsavståndet från 100 meter till 300 meter.

I dagens lokala ordningsföreskrifter gäller säkerhetsavståndet 100 meter för de områden där Östersunds kommun har förbud mot smällare och raketer. Det handlar om centrum, runt flyget och runt känsliga verksamheter som Östersunds sjukhus, diverse vårdhem, travet, hästgårdar och djursjukhuset med mera.

Under utredningen har Teknisk förvaltning inte hittat någon kommun som har mer än 100 meter som skyddszon. Och enligt polisen i Östersund är risken stor att ett utökat avstånd blir effektlöst eftersom det kan vara svårt att bevisa eventuell avfyrningsplats.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-27