Publicerad 2024-02-21

Ny utredning föreslår hur Östersund ska växa utan trafikkaos

Östersunds kommun har ambitioner att växa till 75 000 invånare, men när allt fler människor och funktioner ska rymmas i staden kan det bli trångt. Därför behöver transporterna bli mer yteffektiva om vi ska kunna bli fler, samtidigt som vi vill ha en attraktiv och hållbar stad. Den nya utredningen visar hur det skulle kunna gå till.

- Det känns jättebra att utredningen nu är klar, så vi har ett gediget och faktabaserat underlag för hur vi ska kunna nå tillväxtmålen och den beslutade färdmedelsfördelningen, säger Kjell Svanberg, förvaltningschef på Samhällsbyggnad, Östersunds kommun. Nu ska vi gå igenom utredningen ordentligt och bestämma vilka av åtgärderna vi ska prioritera och skriva fram som förslag till politiken. Den blir också användbar i arbetet med den nya tematiska översiktsplanen för mobilitet som vi jobbar med.

En stad som uppmuntrar fysik aktivitet och social samvaro

I utredningen finns flera förslag på hur stadskärnan kan bli trevligare med mer plats för människor. En attraktiv stadskärna lockar besökare och bidrar till ökad handel, samtidigt som den förbättrar livskvaliteten för invånarna. Utredningen visar också hur vi kan ta höjd för och planera för fler invånare, så att vi får en hållbar tillväxt. Ska vi bli fler måste vi ändra sättet vi transporterar oss på, annars får vi inte plats.

Det är inte bara staden som skulle vinna på en annan fördelning mellan olika färdmedel än dagens. Idag överskrider vi gränsvärdena för luft med skadliga partiklar PM10 i centrala Östersund. Med en annan fördelning får vi renare luft och mindre buller, vilket har positiv inverkan på vår hälsa.

- Väljer vi bort bilen och transporterar oss på andra sätt så rör vi oss också mer, vilket även det påverkar vår hälsa positivt, säger Kjell Svanberg.

Andra positiva effekter av ändrade resvanor är de ekonomiska, både för individen och för kommunen. Det senare är något som Ulf Norlén, tillförordnad förvaltningschef på Teknisk förvaltning, bekräftar:

- Slitage och underhåll av bilvägar är en stor utgiftspost i kommunen. Väldigt många i Östersund tar bilen för resor kortare än fem kilometer. Det kanske känns smidigt och bekvämt för stunden, men sammantaget kostar det oss mycket pengar och får en stor påverkan på luftkvaliteten. Pengarna skulle vi i stället kunna lägga på att modernisera vägnätet inför framtiden.

Mer plats för de med störst behov

Det finns grupper som inte har något val, utan måste ta bilen. Likaså finns det många människor som av olika anledningar varken har bil eller körkort. För att staden ska vara tillgänglig för alla, är det viktigt att det också finns plats för alla. Att vi formar en stad och ett transportsystem som fler människor, oavsett ålder, kön och socioekonomisk bakgrund, kan ta del av. Utredningen visar på en rad åtgärder för att skapa mer plats på våra vägar och parkeringar åt de som verkligen behöver det.

Om färdmedelsfördelningen

Det är kommunfullmäktige som beslutat att senast 2030 ska våra resor fördela sig mellan olika färdmedel enligt följande:

  • Gång och cykel: 40 procent
  • Bil: 40 procent
  • Kollektivtrafik: 20 procent

Målbilden innebär att andelen gång och cykel mer än fördubblas, samtidigt som kollektivtrafiken ska öka cirka 25 procent. Biltrafiken ska minska med cirka 40 procent.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23