Publicerad 2023-11-07

Rapport från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde under tisdagen och avhandlade strax under fyrtio ärenden. Här följer en beskrivning av några ärenden med större betydelse.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen diskuterade flera ärenden, som en ny strategi för översiktsplanering, förvärv av ägarandelar i ett biogasföretag, lån till Jämtkraft AB och olika förslag och motioner som rör allt från badhus, fritidsgårdar, busskort, jämställdhetspris, kostnadseffektiva byggprojekt, odlingslotter till en en ny riktlinje för ekosystem och biologisk mångfald.

Planeringsstrategin inom översiktsplanering

Den nya planeringsstrategin används för att utvärdera kommunens nuvarande översiktsplaner och identifierar behovet av uppdateringar och fördjupningar.

Strategin föreslår prioriteringar för framtida översiktsplanering, inklusive fokus på områden som mobilitet, grönstruktur, arkitektur, hållbart byggande och klimatriskhantering. Förslaget inkluderar även specifika planer för vissa områden, såsom södra Östersund, Sandviken, norra Frösön och tätortsnära landsbygd.

Planeringsstrategin fungerar som en vägledning för framtida detaljplanering och markförvaltning.

I förslaget till kommunstyrelsen anges följande prioriteringar:

Planer som pågår och fortsätter:

 • Fördjupad översiktsplan för södra Östersund.
 • Fördjupad översiktsplan för Sandviken.
 • Förstudie för norra Frösön.

Planer som påbörjas innan 2028:

 • Tematiskt tillägg till översiktsplanen för mobilitet.
 • Planeringsunderlag och ställningstaganden för grönstruktur.
 • Planeringsunderlag och ställningstaganden för arkitektur och hållbart byggande.
 • Utredning verksamhetsmark.
 • Planeringsunderlag för att hantera klimatrisker.
 • Planeringsunderlag för att hantera miljöbelastning på strategisk nivå.
 • Uppföljning och utveckling av genomförandeplan för översiktsplaneringen.

Önskvärda planer:

 • Fördjupad översiktsplan för tätortsnära landsbygd (eventuellt specifikt mellan Brunflo-Orrviken).
 • Fördjupad översiktsplan för Brunflo.
 • Fördjupad översiktsplan för Lit/Häggenås.
 • Revidering av tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft.

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget som nu ska upp till beslut i kommunfullmäktige.

Eget ägande i biogasföretag

När det gäller bolaget Biogas Jämtland Härjedalen AB så vill Östersunds kommun köpa ut länets andra kommuner eftersom styrningen av bolaget är tungrodd med så många delägare. I dag måste ofta beslut som gäller exempelvis investeringar tas av alla kommuners fullmäktige, vilket leder till långa beslutstider och tung administration.

Kommunstyrelsen godkände planen att Östersunds kommun köper ut övriga kommuner och sedan driver bolaget vidare i egen regi.

Ambitionen är dock att som tidigare att driva bolaget i samverkan med övriga kommuner när det gäller själva produktionen och att kommunerna i länet även fortsättningsvis skickar sitt avfall till anläggningen.

Lån till Jämtkraft AB

Jämtkraft AB har begärt ytterligare 300 miljoner kronor från kommunens internbank för ökad investering.

Enligt förslaget ska Jämtkraft AB beviljas de begärda 300 miljonerna. Räntevillkoren för vidareutlåning fastställs till kommunens upplåningskostnad plus 0,52 % via obligationslån och plus 0,66 % via certifikatslån.

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget som nu går till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Öppna fritidsgårdar under storhelger

Vänsterpartiet föreslår i en motion att öppna upp fritidsgårdar under storhelgerna för att ge barn och unga en trygg plats att gå till. Statistik från Bris (Barnens rätt i samhället) visar på ökat stödsamtalstryck under högtider och storhelger, ofta på grund av ökad alkoholkonsumtion bland vuxna, samt våld i hemmet.

Man vill att kommunen, i samarbete med frivilligorganisationer, ska utreda möjligheterna att öppna fritidsgårdar på flera platser under storhelger för att ge ungdomar en säker miljö.

Kommunstyrelsen biföll förslaget som nu ska upp i kommunfullmäktige.

Motion om att ge anställda billigare busskort

Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunens anställda får billigare busskort som en löneförmån. Man menar att det kan göra att fler kommunanställda arbetspendlar med buss, vilket leder till både bättre luftkvalitet i staden, samt mindre global klimatpåverkan.

Kommunstyrelsen avslog förslaget. En motivering till beslutet är att det är juridiskt svårt att genomföra, att inte alla kommunanställda kan nyttja förmånen, samt att det kostar för mycket pengar.

Motion om jämställdhetspris

Kommunstyrelsen biföll en motion från Vänsterpartiet att inrätta ett nytt jämställdhetspris i kommunen. Motionen ska nu upp till beslut i kommunfullmäktige.

Förstudier för att minska kostnaderna

Kostnaderna för planerade byggen, renoveringar och tomma lokaler ökar i en takt som oroar kommunstyrelsen. Det gäller exempelvis planerna på att bygga en ny skola i Lövstaområdet och renoveringen av Vallaskolan på Frösön.

Kommunstyrelsen vill nu se över detta och föreslår att det anslås 12 miljoner till genomgripande förstudier, i syfte att undersöka hur man kan genomföra byggprojekt och renoveringar på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Ökad självförsörjning genom fler odlingslotter

I en motion föreslår Moderaterna att kommunen ökar antalet odlingslotter för att öka självförsörjningsgraden.

Kommunstyrelsen biföll motionen, som nu ska upp i kommunfullmäktige.

Ny riktlinje för ekosystem och biologisk mångfald

En ny riktlinje för ekosystem och biologisk mångfald ska utarbetas av Östersunds kommun, med fokus på att bevara viktiga områden för hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald.

Trots begäran om medel för projektledning under 2024 beslutade kommunfullmäktige att inte tillhandahålla dem, men medel har avsatts för arbetet år 2025. Eventuell omfördelning av medel för 2024 övervägs för att upprätthålla tidsplanen.

Målet med riktlinjen är att säkerställa hållbar användning av ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald för kommande generationers välfärd samt underlätta för medborgare och företagare att agera hållbart.

Kommunstyrelsen sa ja till följande:

 • Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att upprätta en riktlinje för ekosystem och biologisk mångfald
 • Planeringsdirektiv för riktlinje för ekosystem och biologisk mångfald fastställs med tillägg att tidsplanen kan komma att justeras.

Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige.

Begäran från JGY

Jämtlands gymnasieförbund begär till sina medlemskommuner att få använda eget kapital för att täcka årets underskott och slippa balanskravet, motiverat av stigande kostnader.

Kommunstyrelsen godkände förbundets begäran

Information om den kostnadsfria simskolan

Sammanlagt bedrevs verksamheten i 14 veckor i Storsjöbadet och Brunflobadet. Målgruppen var barn och unga i åldrarna 0 till 18 år, men fokus hamnade i praktiken på åldersgruppen 9 till 15 år där behoven är som störst.

Anslaget var en miljon kronor. Totalt nyttjades knappt 500 000 kronor till verksamheten.

Sammanlagt deltog 333 elever. Grupperna var inte helt fullsatta, vilket inte utgjorde något problem utan bidrog till hög kvalitet i undervisningen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-07