Försvarsmaktens etablering i Torråsen

Här kan du hitta aktuell information om Försvarsmaktens återetablering i Jämtland och Östersund.

Detaljplaneprocessen

Efter beslut om ett positivt planbesked på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2022 började detaljplaneprocessen för området.

I det första steget genomförs en rad undersökningar och utredningar för att samla in information om områdets förutsättningar. Under våren 2023 gjordes en geoteknisk undersökning och det kommer att göras utredningar för bland annat buller, dagvatten, trafik och naturvärden.

Ett förslag till detaljplan arbetas fram med stöd av de undersökningar som gjorts. När det finns ett förslag till detaljplan kommer den att skickas ut på samråd. Det innebär att det går att kolla på förslaget till detaljplan och myndigheter, organisationer, sakägare och andra berörda kan lämna sina synpunkter. Under samrådstiden kommer vi även att ha ett informationsmöte då det går att ställa frågor om detaljplaneförslaget.

Efter samrådstiden har tagit slut sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse, förslaget till detaljplan bearbetas och skickas sen ut på granskning. Under granskningen går det också att lämna synpunkter.

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och sen kan detaljplanen antas i kommunfullmäktige. Efter att detaljplanen har antagits går det att överklaga antagandebeslutet. Information om hur det går till skickas ut när detaljplanen antas. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft ungefär en månad efter antagandet. Om detaljplanen överklagas prövas frågan i domstol.

Var är vi idag i processen?

Öst, syd, nord och väst. Med vårt geografiska läge betraktats Östersund som en utmärkt strategisk plats att förlägga försvarsresurser på och från slutet av 1600-talet till början av 2000-talet haft betydande militär aktivitet genom olika regementen och förband. Infanteri, artilleri, flyg och arméns tekniska skola har varit en del av staden.

Idag, 20 år senare, tas nya initiativ att återetablera den militära närvaron i det så viktiga öst-västliga stråket mot Trondheim: nu vill Försvaret etablera ett regementsområde i Torråsen.

I december 2021 beslutade riksdagen att Försvarsmakten ska återetablera sig i Östersund genom bildandet av Västernorrlands regemente, med Jämtlands Fältjägarkår som detachement i Sollefteå och Östersund från och med 2022.

Sidan uppdaterad 2024-05-24