Etablering i Verksmon

Företagen EcoDataCenter och WA3RM vill satsa på Östersund och bygga datacenter och växthus i Verksmon industri­område.

Satsningen ska bidra till ökad svensk livsmedels­produktion, snabbare digitalisering och minskade globala utsläpp. Etableringarna i Verksmon blir de största företagsinvesteringarna någonsin i kommunen och livsmedelsproduktionen har potential att bli regionens största privata arbetsgivare och Östersund en betydande plats för svensk grönsaksodling. Tillsammans bildar datahallarna och växthusen en cirkulär industri där spillvärmen från datahallarna används för att värma upp växthusen.

Etableringarna är de första tydliga resultaten av regionens mångåriga satsning på The Power Region, vilken handlar om att attrahera elintensiva företagsetableringar. Genom etablering­arna kan Östersund förädla det överskott av lokalt producerad förnybar elkraft som finns i regionen på hemmaplan.

Om allt går enligt plan räknar EcoDataCenter med att påbörja bygget av den första datahallen under 2025 och WA3RM bygget av det första växthuset 2027.

Fördjupad information

Möjlighet att påverka

Du som kommuninvånare har möjligheter att skicka in synpunkter kring kommunens förslag på detaljplan i samband med att det skickas ut på samråd och granskning. När samrådet och sen granskningen startar kommer information om det på kommunens webb och i lokaltidningar.

Samrådet för detaljplanen avseende det utökade industriområdet i Verksmon som berör Spikbodarna, sker tidigast hösten 2024.

Betydelsen för Östersund

Varför ska Östersund växa?

Östersunds kommuns mål är att växa till 75 000 invånare år 2040 och en beslutad översikts­plan slår fast att kommunen ska vara rustad för den tillväxt det innebär. Tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt, planerat och hållbart sätt så att infrastruktur och välfärd hänger med i utvecklingen.

Vi vill att Östersund ska fortsätta växa eftersom städer som växer är attraktiva. Forskning visar att växande städer lockar till sig investeringar, satsande företag och fler människor. Det ger i sin tur rikare utbud, större arbetsmarknad och bättre service. En stad som inte växer däremot, riskerar att krympa med minskad arbetsmarknad och sämre utbud och service som följd.

Det finns inget självändamål med att växa. Vi ska växa för ett bättre Östersund. Samman­fattnings­vis finns det fyra bra anledningar till fortsatt tillväxt:

  • Östersund som regional motor behövs
  • Östersund ska behålla och utveckla välfärden
  • Östersund ska vara en intressant plats för karriär och företagande
  • Östersund ska vara en attraktiv plats med puls och valmöjligheter

Östersund ska växa hållbart

Vårt tillväxtarbete är inriktat på att göra Östersund ännu bättre för våra invånare. Vi är också medvetna om de hållbarhetsutmaningar som en ökad befolkning kan medföra. Våra styrdokument, som klimatstrategin och översiktsplanen 2040 samt Agenda 2030, utgör trygga riktlinjer för att hantera dessa utmaningar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Dessa dokument fungerar som grunden för vår långsiktiga vision och åtaganden för miljö- och samhällsutveckling.

Vi arbetar för att tillväxt, hållbarhet och välfärd ska gå hand i hand. Vi ska ha ett Östersund där vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Hur behåller Östersund sin attraktivitet kring friluftsliv?

Vi vet att det omfattande stadsnära friluftslivet är en viktig anledning till att flytta till Östersund. I den utvecklingsresa som vi nu alla är med om kommer vi även fortsättningsvis att fokusera på att utveckla skidåkningen, cyklingen, vandringen och andra aktiviteter som bidrar till välbefinnande och ökad livskvalitet i hela kommunen. Kommunen har nyligen avsatt tio miljoner kronor till att utveckla friluftslivet.

Sidan uppdaterad 2024-02-27