Anläggningar med farliga kemikalier (Seveso-anläggningar)

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Enligt lag ska du som bor intill en verksamhet med farliga kemikalier (så kallade Seveso-anläggningar) få information om vilka risker som finns, och vilka åtgärder de aktuella verksamheterna har vidtagit för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

I Östersunds kommun finns tre sådana anläggningar, samtliga är bergtäkter:

  • Jämtkross AB
  • NCC Industry AB
  • Reaxcer AB

Seveso-direktivet, EU:s lagstiftning om dessa anläggningar, har två kravnivåer, och de tre anläggningarna i Östersunds kommun är klassade enligt den lägre kravnivån.

Läs igenom informationen så att du vet hur du ska agera vid en olycka

Det är viktigt att du som bor i närheten av någon av anläggningarna ovan läser igenom informationen från dem. Det är också viktigt att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse.

För de anläggningar som är klassade enligt den lägre kravnivån i Seveso-direktivet finns informationen samlad på denna sida. Du hittar information om de olika anläggningarna genom att klicka på de olika länkarna nedan.

Information från Jämtkross AB Pdf, 79.3 kB.

Information från NCC Industry AB Pdf, 54 kB.

Information från Reaxcer AB Pdf, 84.1 kB.

Mer information

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Seveso-direktivet.

På webbplatsen för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kan du läsa mer om vad Seveso-anläggningar är och lagstiftningen runt dem.

Mer om seveso-anläggningar på msb.se

Sidan uppdaterad 2024-02-07