Överklaga beslut

Du kan överklaga kommunala beslut om du tycker att de är felaktiga. Här följer allmän infor­mation om hur du över­klagar kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Vem kan överklaga?

Alla kommunmedlemmar i Östersunds kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade. Även gemen­samma nämnders beslut får över­klagas av varje medlem i de samverkande kommun­erna.

Det är inte möjligt att överklaga beslut genom laglighetsprövning om det finns särskilda bestämmelser i lag eller annan författning om hur ett överklagande ska gå till. Särskilda bestämmelser om över­klag­ande finns exempelvis för bygglov.

Beslut som rör dig själv

Överklaga beslut om bygglov

Hur överklagas ett kommunalt beslut?

Ett överklagande ska vara skriftligt.

Överklagandet av ett beslut måste vara förvaltningsrätten i Härnösand tillhanda senast tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla.

Vad ska ett över­klagande innehålla?

Överklagandet ska ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter över­klagandet grundas på. Vid prövningen av överklagandet får förvaltningsrätten inte beakta andra om­ständig­heter än sådana som hänvisats till före över­klag­ande­tidens utgång.

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagandet ska skickas till förvalt­nings­rätten i Härnösand.

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Ytterligare information

Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725)

Sidan uppdaterad 2023-04-25