Överklaga beslut

Du kan överklaga kommunala beslut om du tycker att de är felaktiga. Här följer allmän infor­mation om hur du över­klagar kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Vem kan överklaga?

Alla kommunmedlemmar i Östersunds kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade. Även gemen­samma nämnders beslut får över­klagas av varje medlem i de samverkande kommun­erna.

Det är inte möjligt att överklaga beslut genom laglighetsprövning om det finns särskilda bestämmelser i lag eller annan författning om hur ett överklagande ska gå till. Särskilda bestämmelser om över­klag­ande finns exempelvis för bygglov.

Beslut som rör dig själv

Överklaga beslut om bygglov Öppnas i nytt fönster.

Hur överklagas ett kommunalt beslut?

Ett överklagande ska vara skriftligt.

Överklagandet av ett beslut måste vara förvaltningsrätten i Härnösand tillhanda senast tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla.

Vad ska ett över­klagande innehålla?

Överklagandet ska ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter över­klagandet grundas på. Vid prövningen av överklagandet får förvaltningsrätten inte beakta andra om­ständig­heter än sådana som hänvisats till före över­klag­ande­tidens utgång.

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagandet ska skickas till förvalt­nings­rätten i Härnösand.

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Ytterligare information

Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-27