Officiell anslagstavla

Detta är Östersunds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Tillkännagivandet är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skriver kommunen ett proto­koll. Protokollet justeras (skrivs under) av ord­för­anden och en eller två justerings­personer, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formu­lerat. Efter justering tillkänna­ges proto­­kollet här på kommunens offici­ella anslags­­tavla.

Av tillkännagivandet framgår vilket samman­träde det gäller, när protokollet är justerat och när det tillkännagivits. Det framgår också hur länge tillkännagivandet sitter uppe. Till­känna­givandet är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att över­klag­ande­tiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

Prenumerera på anslagstavlan

Vill du prenumerera på vår officiella anslags­tavla och få meddelande direkt i din mejlkorg när ett nytt tillkännagivande har publicerats?Uppge i så fall din e-postadress här:

Hantera prenumeration

När kan du överklaga ett kommunalt beslut?

Tillkännagivandet sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommun­in­vån­are rätt att överklaga de beslut som fattats. Överklagande ska ha kommit in till Förvalt­nings­rätten inom tre veckor från den dag till­känna­giv­an­det publi­cerats på den officiella anslagstavlan.

Överklaga beslut

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas protokoll här på webb­platsen under "Möten, hand­lingar och proto­koll". Original­proto­koll­en finns på Rådhuset.

Möten, handlingar och protokoll

Fakta om den digitala anslagstavlan

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

  • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
  • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
Sidan uppdaterad 2024-04-26