Vår integrationsstrategi

Kommunen har antagit en integrationsstrategi för att tydliggöra vad Östersunds kommun vill med mottagandet och integrationen på längre sikt utifrån ett helhetsperspektiv.

Vad vill vi med integrationen?

De senare åren har kommunen framför allt fokuserat på klara av det utökade antalet asyl­sökande och nyanlända som fått uppehållstillstånd och bosatt sig här. För att mottagandet och integrationen ska fungera på längre sikt så är det viktigt att kommunen jobbar med mer lång­siktiga mål. Hur gör vi det attraktivt för de som har kommit hit att stanna? Hur tar vi till vara på deras kompetens? Vilka förutsättningar behöver nyanlända för att snabbt kunna få jobb? Hur skapar vi förutsättningar för nyanlända barn, unga och vuxna att komma i kontakt med andra barn, unga och vuxna i vår kommun?

För att gemensamt kunna jobba med de här frågorna finns en integrationsstrategi som sträcker sig fram till 2020. Man kan säga att det är en plan för hur vi ska jobba för att nå målen. Effekterna av de aktiviteter som Östersunds kommun gör följs upp årligen. Utifrån hur det går gör kommunen nya prioriteringar från år till år.

I planen finns fyra områden som vi fokuserar särskilt på.

Våra fokusområden:

  • Öka inflyttningen och få större mångfald.
  • Ta tillvara ny kompetens och skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetslivet.
  • Göra vår service, stöd och utbildning tillgänglig och bra för alla.
  • Stärka den sociala sammanhållningen.

Var står vi nu?

Under senare år har flertalet satsningar gjorts på att få ut fler nyanlända i arbete. Kommunen som arbetsgivare har bland annat öppnat upp många av sina arbetsplatser för fler nyanlända praktikanter. Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen för att bättre kunna matcha fler i arbete och skräddarsy utbildningsmoment som gör att fler blir anställningsbara både i kommunens verksamheter och i näringslivet.

Östersund i topp i etableringen

Andelen nyanlända som går ut i arbete efter två år har ökat successivt under de senaste åren.. Av de som avslutade sin etableringsperiod under 2017 var 46 procent i arbete och studier, snittet för riket ligger på 33 procent.

Samarbetet med civilsamhället

Civilsamhället spelar en viktig roll för att nya Östersundare ska bli delaktiga och trivas i kommunen. Kommunen har på olika sätt aktivt försökt stimulera goda idéer och engagemang som organisationer och föreningar kan och önskar bidra med i syfte att inkludera fler nyanlända i pågående verksamheter och aktiviteter.

Ett 20-tal olika projekt beviljades föreningsbidrag under 2017. Kommunen har också sökt och inlett nya samarbetsformer med organisationer kring gemensamma samhällsutmaningar, bland annat för att förbättra stödet kring gruppen unga vuxna asylsökande. Det finns fler områden där partnerskap mellan det offentliga och den idéburna sektorn skulle kunna testas och utvecklas framöver. Kommunen har inrättat en civilsamhälleslots som jobbar för att fånga upp goda idéer från aktörer som gärna vill bidra.

Läs mer om civilsamhälleslotsen

Utmaningar

En tydlig utmaning framåt är att se till att skapa långsiktiga förutsättningar för de många ungdomar som kommit nya till Sverige och Östersunds kommun under senare år. Elever som börjat i skolan i Sverige först i tonåren har ofta svårt att hinna igenom det svenska skolsystemet. En annan utmaning framåt är att samlat möta behov hos alla grupper som av olika anledningar har svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Det är utmaningar i hela Sverige som Östersunds kommun kommer arbeta särskilt aktivt med under kommande år. Det innebär att vi kommer att samarbeta med många olika parter, både internt och externt – inte minst med näringsliv och civilsamhälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-14