Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Största behoven finns inom psykisk hälsa, levnadsvanor samt trygghet och sociala relationer. Det visar resultatet för folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Vart fjärde år deltar Östersunds kommun tillsammans med övriga länet i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Resultatet visar att medellivslängden i kommunen ökat över tid och att vi ligger något högre jämfört med länet. 66 procent av befolkningen upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd, vilket är lägre än riket.

Fler mår psykiskt dåligt

När det gäller psykisk ohälsa syns en negativ utveckling i kommunen inom flera områden. Bland annat har andelen personer med nedsatt psykiskt välbefinnande ökat från 14 procent 2010 till 17 procent 2018. Andelen människor som upplever stress samt ängslan, oro och ångest har också ökat under samma tidsperiod. Fler kvinnor än män i kommunen säger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande, men en ökning ses även bland män.

Fler kvinnor än män känner sig otrygga utomhus

I Östersunds kommun har andelen personer som upplever tillit till andra människor minskat när man jämför år 2010 med 2018. Andelen personer som har avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla har ökat under samma period. Betydligt fler kvinnor än män känner sig otrygga utomhus. Bland de som har svarat på enkäten är det också en lägre andel, än vid tidigare mätningar, som svarar att de har tillgång till emotionellt och praktiskt stöd.

Färre röker men alkoholkonsumtionen ökar

En positiv trend är att andelen personer som röker dagligen minskar. Ett område som däremot särskilt behöver bevakas är alkoholkonsumtion. Andelen personer som har riskabel alkoholkonsumtion har ökat sedan 2010. Det är fler män än kvinnor som har riskabla alkoholvanor.

Var i kommunen du bor påverkar din hälsa

Resultatet från enkäten visar att det även finns skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor beroende på var i kommunen man bor. När det gäller vissa frågor i enkäten får Odensala, Lit och Frösön mer positiva resultat än Torvalla och Brunflo.

Här kan du läsa hela kommunrapporten Pdf, 635.3 kB.

Här kan du läsa hela länsrapporten

Sidan uppdaterad 2023-04-26