Färdplan hållbar tillväxt

För att möjliggöra målet om att växa till 75 000 invånare år 2040 och säkerställa kommunens framtida välfärd ska kommunen ta fram en färdplan för hållbar tillväxt.

Pojke som åker skateboard med maskrosor och fjäll som bakgrund

Varför behövs en färdplan?

Färdplanen som kommunen nu tar fram i ett treårigt projekt ska fungera som vägledning och samordning för en hållbar tillväxt inom kommunorganisationen.

Ett samlat arbete i form av färdplanen behövs för att kunna planera, besluta och genomföra tillväxtarbetet, så att kommunens alla delar går i takt. Inte minst behovet av större investeringar inom den kommunala förvaltningen gör att arbetet måste samordnas i än högre grad än tidigare. Färdplanen för hållbar tillväxt är avsedd att fungera som en vägledning för kommunens olika förvaltningar. Den syftar till att förbereda och anpassa organisationen för att möta ökande invånarantal och erbjuda välfärd i takt med tillväxten. Färdplanen kommer också att ligga till grund för omvärldsanalyser som genomförs varje år i samband med budgetarbetet.

Projektet löper över tre år och inleddes formellt i september 2023. I november 2024 planeras ”Färdplan version 1.0” vara klar inför förvaltningarnas verksamhetsplanering inför 2025.

Innehåll och fokusområden

Färdplanen ska vara ett stöd för att förbättra möjligheterna för nödvändigt samarbete mellan förvaltningarna. Den kommer att innehålla:

  • De olika förvaltningarnas situation i nuläget och deras planer framåt
  • Förvaltningarnas utmaningar för att kunna erbjuda service för 75 000 invånare år 2040
  • Viktiga områden för förvaltningarna att samarbeta kring (t.ex. kompetensförsörjning, hållbarhetsfrågor, markanvändning, infrastruktur, ekonomi)
  • Behov av riktade satsningar för att uppnå tillväxt

Integration med andra planer

  • Färdplanen kommer att vara väl förankrad i politiskt beslutade dokument som översiktsplanen för 2040, Agenda 2030, Klimatneutralt 2040 och kommunens näringslivsstrategi. Dessa planer kommer att kopplas samman för att skapa en helhetsbild och säkerställa att målen är i linje med varandra.
  • Samverkan, synergier och nytänkande ska alltid eftersträvas i arbetet med färdplanen och även i de verksamhetsplaner som beslutas i förvaltningarna, och därmed i hela kommunens organisation.
  • Hållbarhet ur alla aspekter ska alltid beaktas i samtliga förslag till beslut och planer för att även kunna nå kommunens mål om en hållbar tillväxt.
Sidan uppdaterad 2024-02-27