Saemien aarhskuvle

Mejtie datne sïjhth dov maana edtja mealtan årrodh mijjen saemien aarhskuvlesne man nomme ”Miesieh”? Tjaktjen 2021, tjïelte saemien aarhskuvlem Frösönisnie faala, akten biejjien våhkosne (måantaj).

Staaren Tjïelte saemien reeremedajvese govlesåvva jïh edtja aarhskuvlem maanide faaledh mij mahte ahpe tïjjem saemiengïeleldh jis dah eejhtegh jallh åeliealmetjh dam vaajtelieh. Tjïelte tjoevere åeliealmetjh geah aarhskuvlem sijjen maanide uhtsieh gihtjedh jis dah aaj sijjiem dagkerinie aarhskuvlesne sïjhtieh.

bild på östersundshjärtat i de samiska färgerna. Östersundshjärtat ser ut som en snöflinga, format som ett hjärta. Det samiska hjärtat har färgerna rött, grönt, gult och blått. 

Våaromh

Tjaktjen jaepien 2021 tjïelte saemien aarhskuvlem akten biejjien våhkosne öörnie, menh tjïelten håhkoe jis faalenassem stueriedidh guktie aarhskuvle maahta ræhpas årrodh gaajhkh biejjiej våhkosne.

  • Dov maanan sijjie aajmojne aarhskuvlesne gusnie aarhskuvlesijjiem dejnie jeatjah biejjine åtna.
  • Eejhtegh- jïh åeliealmetjh tjoeverieh jïjtjh sijjen maanide dahkoe voejehtjidh jïh destie vïedtjedh dan biejjien våhkosne gosse aarhskuvle.
  • Jeenjemes tïjjem aarhskuvle edtja saemiengïeleldh (noerhte- jïh åarjelsaemien) årrodh jïh aarhskuvle lea saemien pedagogihken mietie juakaldihkie.

Saemien aarhskuvlesijjiem ohtsedh

Jis sïjhth sijjiem ohtsedh daennie saemien aarhskuvlesne, maahtah nimhtie darjodh goh jeatjah sijjiem aarhskuvline ohtsh. Gåetiesæjroen menyesne tjoeverh ”saemien aarhskuvlem” veeljedh.

Govlehth saemien aarhskuvlem

Jis sïjhth vielie daejredh jallh dov leah gyhtjelassh maahtah saemien aarhskuvlen rektovrem govlehtidh.

Miesieh - Aarhskuvlen gaskese

Rektor

Anna Molin

063-144386

Sidan uppdaterad 2022-11-29