Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteamet på Förskolan Sörgård

Rektor

Emma Edman

076‑138 41 96

Specialpedagog

Jessica Ericsson

076-101 22 37

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barn- och föräldrainflytande

En till två gånger per år erbjuder vi utvecklingssamtal. De samtalen handlar om ditt barns utveckling och lärande samt om verksamhetens innehåll och mål.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Samverkan Miklagårds, Dungens och Sörgårds förskolor

Förskolorna Miklagård, Dungen och Sörgård bildar tillsammans en förskoleenhet med gemensam organisation för pedagogisk utveckling. Förskolorna har tillsammans med skolan en väl fungerande överlämnandeplan för att stödja barnens övergång mellan förskola och förskole­klass, skola och fritidshem.

Vissa veckor under sommaren slår vi ihop förskoleverksamheten på Miklagård, Dungens och Sörgårds förskolor. Detta för att personalen ska ha möjlighet till en sammanhängande ledighet under sommaren. För att barnen ska känna sig trygga ser vi till att det finns kända vikarier när den ordinarie personalen har semester.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Kontakta Förskolan Sörgård

Hör av dig till någon av oss om du vill veta mer om vår förskola och om det pedagogiska arbetet. Se länk längst ner på denna sida.

Sidan uppdaterad 2024-02-01