Målträdet

"Målträdet för förskolan" är ett verktyg som visuellt synliggör arbetet med läroplanen i verksamheten, ett äppelträd representerar läroplanens olika delar och rubriker.

På Sollidens förskola synliggör pedagogerna barnens lärande med hjälp av det pedagogiska verktyget "Målträdet". 

Målträdet synliggör strävansmålen i förskolans läroplan genom olikfärgade äpplen, medan "görandet" som är kopplat till respektive mål åskådliggörs med löv.

Löven har samma färg som de mål/äpplen de är knutna till. Trädets bruna löv representerar läroplanens värdegrund.


"Målträdet"

Trädets kronor  visar de olika rubrikerna i förskolans läroplan.
Äpplena återger de läroplansmål förskolan ska sträva mot.
Röda äpplen återger rubriken "Utveckling och lärande", gula äpplen "Normer och värden", gröna äpplen "Barns inflytande".

Äpple Utveckling och lärande
Gult äpple Normer och värden
Grönt äpple Barns inflytande
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-11