Kvalitetsarbete

Utifrån förskolans läroplan (Lpfö 2018) jobbar vi med ett processinriktat arbetssätt, som innebär att vägen är det viktiga, inte målet.

Byggklossar i olika färger som bildar skugga på väggen

Projekten har inte någon tydlig slutpunkt och det är barnens intresse, i det vi gör, som bestämmer var vi hamnar någonstans. Vi kan t.ex. börja med tema ”Ljus ”, som leder vidare till ”spöken” och slutar i ”rymden”. Men allt finns inom samma arbetsprocess och följer även kommunens övergripande mål.

Ett viktigt ord i detta arbetssätt är reflektion. Vi alla, pedagoger och barn, behöver tänka efter hur vi gör något, varför, när och vad som ska göras för att kunna gå djupare i det vi arbetar med.

Vi söker utveckling hela tiden. Vi kan alla utvecklas efter våra förutsättningar utan att jämföras med andra. Ett viktigt tänk för oss är att alla barn ska samma möjligheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Våra värdeord - ”Jag lever upp när jag upplever” 

Vi vill att allas vistelse på förskolan Stadsdel Norr ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi som arbetar på förskolan har arbetat fram dessa värdeord som ska genomsyra verksamheten.

Barn som undersöker fenomenet ljus i ett mörkt rum

Glädje

Vi bemöter varandra med glädje.
Vi strävar efter att alla på förskolan ska känna glädje i att lyckas och att andra lyckas. Glädje smittar!

Ur förskolans läroplan: Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen.

Delaktighet

Tillsammans når vi längre, vi är alla en del av ett sammanhang. Vi respekterar varandra och är generösa för våra olikheter. Det är lika viktigt att få göra sin röst hörd som att lyssna på varandra. Vi är alla med och skapar och tar ansvar för vår miljö och våra relationer.

Ur förskolans läroplan: Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande till utbildningen. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Tillit

Vi tror på våra egna och andras förmågor.
Vi törs prova nya saker utan att veta var eller hur det slutar.
Vi vågar misslyckas och prova igen!

Ur förskolans läroplan: Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Utforskande

Vi är nyfikna!
Vi använder oss av ett processinriktat arbetssätt för att främja samspel, kreativitet, glädje, delaktighet och tillit.
Vi erbjuder en utmanande och kreativ lärmiljö med material som uppmuntrar både till självständigt utforskande samt lusten att lära av varandra.

Ur förskolans läroplan: Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Sidan uppdaterad 2024-01-02