Kvalitetsarbete

Förskolan ska, enligt läroplanen (Lpfö18), vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vår strävan efter att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar genom att vi systematiskt dokumenterar, analyserar, utvecklar och utvärderar verksamheten.

Vår verksamhet styrs utifrån läroplanen.

Förskolan Kärven har fokus särskilt på språk och språkutveckling samt värdegrundsfrågor som barns inflytande, jämställdhet och likabehandling.

Vi har åldersindelade avdelningar för att erbjuda barnen en verksamhet och en lek/lärmiljö anpassad utifrån ålder. Vårt gemensamma förhållningssätt är att ge ert barn en trygg, rolig och lärorik tid hos oss.

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.

Vi vill ha en öppen, inbjudande och harmonisk miljö där vi alltid finns till hands för barnen. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Sidan uppdaterad 2022-02-21