Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Förutom den dagliga tamburkontakten med föräldrar så har vi varje höst ett föräldramöte, vi har även en sommarfest varje år för barnen och deras familjer. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år.

Inskolning


Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olik ut. Den kan vara en vecka eller längre. Det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.

Samverkan mellan förskolorna i Norra kommundelen

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Bringåsens förskola och öppet på någon annan förskola i området som vi samverkar med.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

På varje förskola inom Östersunds kommun har vi Barnhälsomöte (BHM). BHM består av rektor, specialpedagog och förskolans arbetslag. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildnings­förvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.


Sidan uppdaterad 2023-09-06