Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.

Leken är det utvecklingsområde som kommunens förskolor jobbar med kommande år.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga och trivas på vår förskola. Det är viktigt att alla ska känna sig respekterad och att de har ett lika värde. Barnen ska känna sig uppskattade för den de är.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ett målinriktat arbete skall bedrivas för att främja barns rättigheter. Planen ska syfta till att främja barns lika rättigheter och att förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling. Med begreppet likabehandling menas att barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och lika möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna.

Arbetsplan

Förskolan upprättar varje år en arbetsplan. Syftet med den är att tydliggöra förskolans uppdrag utifrån styrdokument. Arbetsplanen ska tydliggöra förskolans egna utvecklingsområden och synliggöra dem genom att bryta ner dem på utvecklingsnivå. Arbetsplanen ska också vara ett stöd och underlag i förskolans systematiska kvalitetsarbete med reflektion, analys, uppföljning och utvärdering.

Läroplan för förskolan

Leken

För att försäkra oss om att förskolan är rolig, trygg och lärorik genomför alla pedagoger i kommunen 2 gånger per läsår en intervju med barnen på förskola där de får svara på frågor kring dessa tre områden. Detta är en viktigt del i det systematiska kvalitetsarbete som vi bedriver i förskolan. I ett led att förbättra våra förskolor ytterligare infördes en vårdnadshavarenkät hösten 2021 där vårdnadshavare fick svara på hur de upplever verksamheten på sitt barns förskola.

Sidan uppdaterad 2024-07-04