Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö98. I fokus står ledorden ur vår Likabehandlings­plan: Glädje, Trygghet, Hänsyn/Omtanke och Positiv bekräftelse.

I vårt arbete strävar vi efter att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära.
I läroplanen står bland annat att:
"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik".
Detta vill vi ska vara utgångspunkten i hela vår verksamhet!

Förskolans värdegrund

Förskolan skall ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social
handlingsberedskap så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Förskolorna har en gemensam Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande.

Så här arbetar vi för att nå detta:
Alla vuxna tar ansvar för alla barn och uppmuntrar till omtanke om varandra. Vi möter varje
barn på deras nivå för att stärka barnets tillit till sin egen förmåga.
I de vardagliga situationerna ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att visa omtanke
och hänsyn.

Specialpedagogisk kompetens

Förskolan har tillgång till specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogen erbjuder konsultation, handledning, kompetensutveckling eller annat stöd, utifrån barngruppens behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-10-21