Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Plan för samarbete med hemmen

Källa: Måluppfyllelse i förskolan, Skolverkets allmänna råd 2017

Syften med planen

  • Att erbjuda olika former för dialog mellan vårdnadshavare och förskolan.
  • Att skapa förutsättningar för ömsesidigt förtroende och trygghet mellan vårdnadshavare och förskolans personal.
  • Att ge tydlig information om mål, verksamhet och innehåll.
  • Att säkerställa att utvecklingssamtalen bygger på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande.

Aktiviteter för dialog och inflytande

Lämning och hämtning

Naturliga tillfällen för dialog – förmedla ett guldkorn från barnets dag!

Föräldramöte/föräldraträff på höstterminen*

Mötesupplägg planeras utifrån olika behov, till exempel flerspråkighet.

Familjeaktivitet*

Vår- eller sommarfest planeras av förskolan.

Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare erbjuds minst ett samtal per år. Syftet är att samtala om barnets utveckling i formativa (framåt­syftande) termer utifrån Lpfö-18 samt att fånga föräldrars tankar kring barnet och verksamheten. Pedagog och föräldrar får lika stort utrymme vid samtalen. Inför samtalet lämnas blanketten ”Välkommen till utvecklings­samtal” ut till vårdnads­havare.

Skriftlig och muntlig information

Till exempel i form av vecko- eller månadsbrev.

Föräldraråd

Föräldraråd vid behov.

Inskolning

Sker enskilt eller i grupp beroende på behov. Vårdnadshavare informeras om hur en inskolning går till, får praktiska råd och vår välkommen-broschyr. Vårdnadshavaren får berätta om förväntningar och vad som är viktigt att veta om deras barn. Vi utformar inskolningen efter varje familjs och barns behov. Inskolningen utvärderas tillsammans med föräldrar vid ett inskolningssamtal.

Ytterligare samtal

Både vårdnadshavare och personal kan när som helst, vid behov, önska tid för samtal utöver utvecklingssamtalet.

*ställs in alternativt sker i mindre grupperingar ute under rådande pandemi.

Planen reviderad av mw 2020

Sidan uppdaterad 2020-11-02