Barn- och föräldrainflytande

Vårdnadshavarna har mycket stort inflytande över förskolan Miesiehs verksamhet. Samråd sker minst två gånger varje termin. Vårdnads­havarna har även varit med och planerat hur verksamheten ska se ut, till exempel deltog de under anställnings­intervjuer.

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens besluts­fattande.

På den samiska förskolan ska regelbundna samråd ske minst två gånger per termin med barnens vårdnadshavare.

Sidan uppdaterad 2022-01-28