Kvalitetsarbete - Pedagogik

Förskolan har en åldersblandad verksamhet i åldrarna 1-5 år med ett gott samarbete mellan arbetslagen. Förskolan Remonthagen arbetar utifrån förskolans läroplan och de kommungemensamma målen om att förskolan ska vara Rolig, Trygg och Lärorik.

All personal utbildas i "Framgångsrik undervisning genom lek och samspel" som är ett gemensamt utvecklingsområde för kommunens samtliga förskolor, i år fokuserar vi på "Språk och kommunikation i leken".

I Unikum kan ni som vårdnadshavare ta del av vad vi arbetar med tillsammans med era barn. Vi använder oss av fotografering, text, film och skapande för att dokumentera vår verksamhet och barns lärande.

Vårt pedagogiska årshjul ser ni nedan och det visar vad vi fokuserar på och vad som händer på förskolan i grova drag. Det innebär dock inte att vi inte arbetar med hela förskolans uppdrag kontinuerligt under året. Vi fokuserar på varje barns behov och intressen och delar in barnen i mindre grupper under dagen för att kunna möta var och en och aktivt närvara, lyssna och stötta barnen i deras utveckling.

Remonthagens pedagogiska årshjul

Klicka för att se bilden i större format.

Beskrivning av det pedagogiska årshjulet

Januari - februari

Normer och värden. Inflytande och medbestämmande.

 • Värdegrundsarbete
 • Utvecklingssamtal
 • Samernas Nationaldag

Mars - april

Matematik. Naturvetenskap, IKT och teknik.

 • Påsktraditioner
 • Jämtlands nationaldag
 • Temavecka
 • Utvecklingssamtal

Maj - juni

Miljö och hållbar utveckling. Hälsa och välbefinnande.

 • Förskolans dag
 • Hälsovecka
 • Sveriges Nationaldag
 • Midsommarfirande
 • Skräpplockardag
 • Avslutningssamtal 5-åringar
 • Överlämning till förskoleklass
 • Avslutning förskola samt avslutning för 5-åringar

Juli - augusti

Lek och rörelse.

 • Sommarförskola: flera förskolor slår ihop
 • Inskolningar
 • Vi välkomnar nya och gamla barn med familjer

September - oktober:

Anknytning, trygghet och omsorg. Språk och kommunikation.

 • 5-årsgrupp startar
 • Uppstart av grupper
 • Inskolningssamtal
 • Föräldramöte
 • Gruppstärkande aktiviteter
 • Barnenkät
 • Inventering av barnens intressen och behov.
 • Remontloppet

November - december

Kultur och traditioner. Drama och skapande.

 • Teater för 4-5 åringar ”Tisdagskossan”
 • Trygghetsvandring
 • Barnkonventionen
 • Jultraditioner
Sidan uppdaterad 2024-03-19