Kvalitetsarbete

Ledord för Östersunds kommuns förskolor är; Rolig, Trygg, Lärorik och Likvärdig. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig trygg och lärorik för alla barn. Likvärdighet handlar om lika kvalité och att läroplanens alla delar följs. Vi arbetar främjande och förebyggande med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Normer och värden

Vi på Stallet förskola har som målsättning att överföra en känsla till våra barn som säger att: Jag är värdefull!

Vi pedagoger ska vara goda förebilder och bemöta barnen på ett sätt som bidrar till en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga, sitt eget omdöme samt en ömsesidig respekt mellan barn och vuxna. Vi har även som mål i vår pedagogiska verksamhet att lära barnen ta hänsyn till att vi alla är olika och har olika förutsättningar och behov vilket därmed även gör oss unika som individer.

Barns delaktighet och inflytande

Vi på Stallet tycker att det är viktigt att ha en tilltro till barnens förmåga och inneboende förutsättningar. Vi arbetar för att alla barn ska våga och få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är viktigt att vi som pedagoger är lyhörda så att barnen får en chans att påverka sin situation och att vi kan använda oss av detta i vår planering.

Förskola och hem

Föräldrar/vårdnadshavare har ansvaret för barnens fostran och utveckling. Engagemang och delaktighet är en förutsättning för att förskolan ska kunna vara ett komplement till hemmet.

För oss är det viktigt att vi har ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi vill att atmosfären på Stallet ska stimulera till en bra dialog mellan pedagoger och föräldrar.

Sidan uppdaterad 2024-01-04