Ändra inuti och utanpå byggnad

Du måste anmäla eller söka bygglov för att få veta om du har rätt att ändra i och utanpå en byggnad. Anmälan eller bygglovet söker du via e-tjänst hos Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun.

Börja i god tid

Att ändra i eller utanpå byggnad är att utföra ändringar på befintlig byggnad.

Invändig ändring kan vara att ändra på planlösning, ventilation, brand­skydd, vatten eller avlopp. Vid sådana åtgärder ska du skicka in en anmälan och avvakta startbesked innan du får börja ändra. Invändig ändring kan också vara att inreda ytterligare lokal eller bostad. Sådana åtgärder ska du söka bygglov för.

Utvändig ändring kan vara att byta fasadmaterial, färg, takmaterial, taklutning eller fönstersättning. Sådana åtgärder ska du söka bygglov för.

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov ska du fundera på den tänkta bygg­nads­åtgärden kommer att förvanska byggnaden eller om den uppfyller kraven för bygglov. Har du till exempel kontroll­erat att byggnadsåtgärden följer detaljplan? Eller att den följer Plan- och bygg­lagens generella regler och Boverkets bygg­regler? Eller är byggnaden utpekad som kulturhistoriskt värdefull i vårt kulturmiljöprogram?

För att besvara dessa frågor kan du nyttja följande tjänster:

Beroende på hur byggnadsåtgärden ser ut – och om den följer gällande detalj­plan, kan vi också behöva ta in synpunkter från sakägare som exempel­vis grannar.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden baseras på vilken typ av lov du ansöker om samt hur stor yta ärendet avser.

Skulle vi få problem att handlägga din ansökan på grund av exempelvis under­måliga ritningar kan ärendet avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift.

Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut – det skiljer sig åt mellan olika ärenden. Men normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

Handläggningstiden för bygglov är max 10 veckor. För bygglov enligt detalj­plan är målet 3 veckor. För ändringsärenden får du ofta beslut inom 2-4 veckor. I vissa fall kan vi förlänga hand­läggnings­tiden med ytterligare tio veckor. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid!

Tänk på följande

För att vi ska kunna handlägga ditt bygglov krävs ritningar för att bedöma om åtgärden är lämplig. Ritningarna till bygglovet ska vara:

  • fackmässigt utförda
  • måttsatta
  • i skala
  • samt ange fastighetsbeteckning.

Dåligt utförda ritningar kan innebära att vi behöver avvisa ärendet. Ett avvisat ärende medför en särskild avvisningsavgift.

Tänk på att du vid utvändiga ändringar alltid måste ange vilket material du ska använda på fönster, tak och fasad, samt deras nya kulörer. Du kan ange detta antingen i ansökan eller direkt på ritningarna.

När du lämnar in ett ärende gällande både invändig och utvändig ändring innebär det ofta om­bygg­na­tioner av befintlig byggnad och därför är det viktigt att du även lämnar in handlingar om hur det ser ut idag så att vi kan jämföra med de om­bygg­na­tioner du vill göra. Dessa ritningar kallas ofta uppmätnings­ritningar.

Bygglovet gäller i fem år från att lovet har vunnit laga kraft. Du måste påbörja åtgärden inom två år och slutfört den inom fem år. Anmälan gäller i två år. Du får dock inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked. Du får inte börja använda bygg­naden förrän du fått ett slutbesked.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan/anmälan

Du ansöker om bygglov och gör anmälan via vår e-tjänst. I e-tjänsten får du hjälp att avgöra vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna in för just den specifika åtgärd du vill göra. När du söker via e-tjänst behöver du inte tänka på vilken blankett du ska använda utan du ska enbart fylla i vilka åtgärder du vill göra.

Detta händer sen

I våra guider hittar du information om vad som händer när du väl lämnat in din ansökan/anmälan. Där hittar du information om alla steg i ­processen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2023-12-20