Ändra mark och parkering

Du måste söka marklov alternativt bygglov för att få veta om du har rätt att ändra markens höjdnivåer eller ändra parkerings­platser. Du skickar in din ansökan till Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun via vår e-tjänst.

Börja i god tid

Du behöver marklov om du ska:

 • schakta eller fylla mark inom detaljplanerat område så att höjdnivån ökar eller minskar med mer än 50 centimeter.
 • fälla träd inom ett detaljplanerat område som är angivet som bygglovs­pliktigt.

Du behöver bygglov för att:

 • bygga ny parkeringsplats
 • bygga ut din parkeringsplats
 • ta bort parkeringsplatser

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov ska du fundera på den tänkta åtgärden uppfyller kraven för marklov/bygglov. Har du till exempel kontroll­erat att byggnadsåtgärden följer detaljplan? Din åtgärd kan kräva kart­beställ­ning eller ändring av detaljplan.

Beroende på hur byggnadsåtgärden ser ut – och om den följer gällande detalj­plan, kan vi också behöva ta in synpunkter från sakägare som exempel­vis grannar.

Kontakta Kundcenter så hjälper de dig med dina frågor.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden baseras på vilken typ av lov du ansöker om samt hur stor yta ärendet avser.

Skulle vi få problem att handlägga din ansökan på grund av exempelvis under­måliga ritningar kan ärendet avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift.

Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut – det skiljer sig åt mellan olika ärenden. Men normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

Handläggningstiden för bygglov är max 10 veckor. För bygglov enligt detaljplan är målet 3 veckor. För marklov eller bygglov för parkering får du oftast besked inom 2-4 veckor. I vissa fall kan vi förlänga hand­läggnings­tiden med ytterligare tio veckor. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid!

Tänk på följande

Du behöver skicka med följande ritningar i din ansökan om marklov:

 • Markplaneringsritning, som ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktning, murar och andra åtgärder. Den ska beskriva hur det ser ut idag och hur den planeras att ändras sett uppifrån och sett framifrån.
 • Marksektion - en genomskärning av marken. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns/er.

Du behöver skicka med följande ritningar i din ansökan om bygglov för parkeringsplatser:

 • Situationsplan, som ska visa hur marken planeras med parkeringerings­platser, utfyllnader, schaktning och andra åtgärder. Den ska beskriva även hur det ser ut idag med antal parkeringsplatser och hur den planeras att ändras sett uppifrån.

Tänk också på att du måste ta hand om ditt eget dagvatten på ett bra sätt. Du får till exempel inte höja eller hårdgöra (asfaltera) din tomt så att regnvatten släpps ut på grannens tomt. Tänk därför på att alltid se till att diken och dränering kring din tomt fungerar väl.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende krävs ritningar för att bedöma om åtgärden är lämplig. Ritningarna till ska vara:

 • fackmässigt utförda
 • måttsatta
 • i skala
 • samt ange fastighetsbeteckning.

Dåligt utförda ritningar kan innebära att vi behöver avvisa ärendet. Ett avvisat ärende medför en särskild avvisningsavgift.

Lovet gäller i fem år från att lovet har vunnit laga kraft. Du måste påbörja åtgärden inom två år och slutfört den inom fem år. Du får dock inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked. Du får inte börja använda byggnaden förrän du fått ett slutbesked.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om marklov och bygglov via vår e-tjänst. I e-tjänsten får du hjälp att avgöra vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna in för just den specifika åtgärd du vill göra.

När du söker bygglov för parkeringsplats så väljer du nybyggnad eller tillbyggnad för att sedan välja parkeringsplats.

Detta händer sen

I vår bygglovsguide hittar du information om vad som händer när du väl lämnat in din ansökan. Där hittar du information om alla steg i mark- och bygg­lovs­processen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-03-26