Sälja tobaksvaror

Du måste söka ett försäljningstillstånd för tobak för att få sälja tobaksvarar i butik. Försäljningstillståndet söker du hos Social- och arbets­marknads­förvaltningen.

Innan du ansöker

Försäljningstillstånd krävs både för detaljhandel och partihandel. Du måste också ha ett egenkontrollprogram för att få sälja tobaksvaror.

Tillståndet kan gälla tills vidare eller enbart för en viss period.

Om din butik upphör eller om butiken byter ägare måste du anmäla det till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Så mycket kostar det

Du betalar för handläggningen av ärendet samt tillsynen.

  • Det kostar 11 180 kronor att söka tillstånd

Driver du en stadigvarande verksamhet tar kommunen också ut en årlig avgift för tillsyn. År 2020 är kostnaden 5 800 kronor.

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Hand­lägg­nings­tiden är cirka 6 veckor.

Tänk på följande

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I butiken ska det finnas skyltar med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut till den som inte har fyllt 18 år.

Du som säljer tobaksvaror ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

En kopia av egenkontrollprogrammetska du bifoga tillsammans med din ansökan. Du behöver också bifoga en del andra handlingar. I vår checklista hittar du information vilka handlingar du ska bifoga:

Checklista vid försäljningstillstånd för tobak

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Detta händer sen

När Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit emot ansökan med kompletta handlingar börjar vi att handlägga ditt ärende. Vi utreder om du och ditt bolag är lämpliga, vilket innebär att vi bland annat kontrollerar din och bolagets ekonomi samt gör en kontroll hos Polisen.

Därefter fattar Social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om försäljningstillstånd för tobak.

När du fått ditt försäljningstillstånd kommer kommunen årligen att utföra tillsyn hos dig. Då kontrollerar vi att ni har ett funger­ande egenkontrollprogram, att personalen har fått aktuell utbild­ning om reglerna för för­säljning. Vi kontrollerar också att butiken har skyltar som informerar om ålders­gränser och att märkningen på produkterna är riktig.

Ibland gör kommunen också ett eller flera extra tillsynsbesök. Det sker i de fall vi miss­tänker att butiken inte följer bestämmelserna i lagstiftningen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Fördjupad information

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-28