Starta miljöfarlig verksamhet

Du måste anmäla din miljöfarliga verksamhet innan du startar, ändrar eller tar över den. Anmälan gör du till Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun.

Börja i god tid

Miljöfarlig verksamhet ska anmälas innan den får starta. Senast 6 veckor innan du vill börja ska din anmälan vara inlämnad till kommunen. Det­sam­ma gäller om du ska göra en ändring av en befintlig verksamhet

Vissa sorters verksamhet - av mer omfattande slag, kräver istället tillstånd av Länsstyrelsen eller Mark- och miljö­dom­stolen innan de får påbörjas. Läs mer på sidan "Miljöfarlig verksamhet".

Miljöfarlig verksamhet

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden är 7 740 kronor. Om anmälan avser ändring av befintlig verksamhet som inte betalar årlig tillsynsavgift är avgiften 2 580 kronor.

Driver du en stadigvarande verksamhet tar kommunen också ut en årlig tillsynsavgift.

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende.

Du har rätt att påbörja din verksamhet 6 veckor efter anmälan om inte annat meddelats. Eftersom vi behöver höra myndigheter och andra berörda så kan handläggningen ta längre tid (cirka 8 veckor). Har du då påbörjat verksamheten innan du meddelats beslut i ärendet finns en risk att du behöver förändra verksamheten på grund av detta.

Tänk på följande

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att utreda och undersöka störningar. Du ansvarar också för att åtgärda brister.

Du ska också bedriva egenkontroll. Det innebär att du måste skaffa dig tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera risker i verksamheten och skapa rutiner för hur verksamheten ska hantera riskerna.

Miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Om du ska bedriva miljöfarlig verksamhet inom något av kommunens vatten­skydds­områden så behöver du antingen anmäla eller ansöka om särskilda tillstånd för det.

Har du frågor eller vill veta mer?

Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets och kommunens webb:

Utöver det kan du också kontakta Miljö och hälsa via Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din anmälan

Du anmäler din miljöfarliga verksamhet via denna e-tjänst.

Detta händer sen

Efter att du lämnat in anmälan kommer vi att granska den, begära even­tuella kompletteringar och höra andra berörda parter. När detta är klart kommer du att få ett medgivande att påbörja verksamheten, even­tuellt i kombination med försiktighetsmått, en sorts begräns­ningar/förut­sätt­ningar för hur verksamheten får bedrivas.

Därefter så kommer vi att genomföra regelbunden tillsyn på verk­sam­heten.

Övrigt att tänka på

Släpp inte ut skadliga ämnen i avloppsvattnet

Du får inte släppa ut ämnen i avloppet som kan skada ledningarna eller störa reningsprocessen i reningsverken. Det kan krävas fettavskiljare, oljeavskiljare eller att ni själva renar ert avloppsvatten.

Läs mer: Kommunalt vatten och avlopp för företag

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-01-03