Sätta upp skylt

Du måste söka bygglov för skylt för att få veta om du har rätt att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanelagt område. Du skickar in din ansökan till Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun via vår e-tjänst.

Innan du ansöker

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller liknande alternativt fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flagg­stång.

Att flytta en skylt innebär att byta befintlig skylts placering på exempelvis vägg eller mark.

Att väsentligt ändra en skylt innebär att ändra befintlig skylts storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan vara att exempelvis ändra texten, färgen eller ljusstyrkan. Om du vill göra en ändring på en skylt ska du ansöka om skyltlov. Det är kommunen som avgör om ändringen är väsentlig och därmed kräver bygglov eller inte.

Du behöver inte ansöka om bygglov för skylt om skylten:

 • inte är större än 1,0 m²
 • avser ett tillfälligt evenemang och är uppsatt högst fyra veckor
 • är en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m²
 • sitter inomhus
 • är valreklam i samband med val till riksdagen, lands­tings­full­mäktige, kommun­fullmäktige, Europa­parla­mentet eller Same­tinget, eller i samband med folk­om­röstning
 • är en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • är ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • är ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjö­trafik­förordningen (1986:300)

Dessa undantag gäller dock inte om skylten finns inom ett bebyggelse­område som är särskilt värdefullt från en historisk, kulturell, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fråga därför alltid oss innan du beställer, påbörjar ändring eller monterar skylten.

Ska du sätta upp en reklamskylt utmed en väg utanför detaljplanerat område behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Det gäller även om skylten sitter på en vagn eller liknande.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden baseras på typen av ansökan eller bygglov samt om skylten ger stor påverkan på omgivningen.

Skulle vi få problem att handlägga din ansökan på grund av exempelvis undermåliga ritningar kan ärendet avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift.

Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut – det skiljer sig åt mellan olika ärenden. Men normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

Handläggningstiden för bygglov är max 10 veckor. För bygglov enligt detalj­plan är målet 3 veckor. För skyltar och ljusanordningar får du ofta beslut inom 2-4 veckor. I vissa fall kan vi förlänga hand­läggnings­tiden med ytterligare tio veckor. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid!

Tänk på följande

Tänk på att alltid fråga fastighetsägaren (om du inte äger fastigheten själv) om du får sätta upp en skylt på deras fastighet.

Du kan behöva skicka in handlingar tillsammans med ansökan om bygglov för skylt. I bygglovsguiden för skyltar och ljusanordningar kan du läsa vilka handlingar som krävs.

Ritningarna till bygglovet ska vara:

 • fackmässigt utförda
 • måttsatta
 • i skala
 • samt ange fastighetsbeteckning

Dåligt utförda ritningar kan innebära att vi behöver avvisa ärendet. Ett avvisat ärende medför en särskild avvisningsavgift.

Bygglovet gäller i fem år från att lovet har vunnit laga kraft. Du måste påbörja åtgärden inom två år och slutfört den inom fem år. Du får dock inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked. Du får inte börja använda skylten förrän du fått ett slutbesked.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Skicka in din ansökan

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. I e-tjänsten får du hjälp att avgöra vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna in för just den specifika åtgärd du vill göra.

Detta händer sen

I vår bygglovsguide hittar du information om vad som händer när du väl lämnat in din ansökan. Där hittar du information om alla steg i bygg­lovs­processen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-01-02