Budget och ekonomi

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Kommunbidrag

Kommunfullmäktige delar ut knappt 4,8 miljarder kronor till nämnderna i kommunbidrag så de ska kunna bedriva sin verksamhet.

Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunal­ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Så här stort kommunbidrag har varje nämnd 2023 för att bedriva sin verksamhet:
NämndKommunbidrag
Barn- och utbildningsnämnden1 469 500 000 kr
Jämtlands Gymnasieförbund304 600 000 kr
Jämtlands Räddningstjänstförbund48 500 000 kr

Kommunrevisionen

3 100 000 kr

Kommunstyrelsen237 300 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden218 300 000 kr
Miljö- och samhällsnämnden58 300 000 kr
Social- och arbetsmarknadsnämnden434 400 000 kr
Tekniska nämnden130 200 000 kr
Vård- och omsorgsnämnden1 719 300 000 kr
Överförmyndarnämnden15 400 000 kr

Valnämnden

100 000 kr


Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I Skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.

Kommunalekonomiska utjämningssystemet (Regeringen)

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Östersunds kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt (Skatteverket)

Investeringsbudget

Utöver kommunbidraget tillkommer medel för investeringar. Investeringar är engångsutgifter för exempelvis byggnation av förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen räknar med att investera för 2,2 miljarder kronor under åren 2023 till och med 2025.

I dokumentet "Nämndernas investeringsbudgetramar" finns uppgifter på hur stor investeringsbudget som varje nämnd har till sitt förfogande under planeringsperioden.

Nämndernas investeringsbudgetramar Pdf, 475.7 kB.

Sidan uppdaterad 2023-05-16