Funktionsnedsättning

Här hittar du information om stöd och insatser för personer som kan ha rätt att få stöd enligt LSS.

Människor med bestående funktionsnedsättning kan ha laglig rätt att få stöd och service av kommunen enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under rubrikerna på den här sidan kan du läsa mer om olika sorters stöd enligt LSS.

I broschyren "LSS - lagen om rätten att leva som andraPDF får man en sammanfattning av det stöd som kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning. Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talbokavdelning 063 - 14 40 43 eller 063 - 14 30 09.

Du som har en funktionsnedsättning men som inte berörs av LSS kan läsa mer om dina möjligheter till stöd här

Tio rättigheter enligt LSS

Här följer en sammanfattning av tio insatser för dig som kan ha rätt till stöd enligt LSS. Insatserna står uppräknade i paragraf 9 i LSS.

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan ha rätt att få stöd av personer som har särskild kunskap.
Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och dietist.

Läs mer om kommunala Habiliteringsteamet LSS

2. Personlig assistent

Du kan få assistans direkt av kommunen. Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistent. Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller annan utförare.

Läs mer om personlig assistans LSS

3. Ledsagarservice

Du som inte har personlig assistans kan i stället har rätt till ledsagarservice Ledsagning ska vara en personlig service och anpassas efter dina behov.

Ledsagning kan exempelvis användas när du vill besöka vänner, delta i en aktivitet eller ta en promenad.

Läs mer om ledsagarservice LSS

4. Kontaktperson LSS

Kontaktperson ska vara en medmänniska som ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och träffa andra människor.

Läs mer om kontaktperson LSS

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice kan behövas regelbundet eller vid speciella tillfällen. Avlösning i det egna hemmet betyder att en person tillfälligt tar hand om omsorgen om den som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om avlösarservice LSS

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse kan ordnas i en stödfamilj eller i ett korttidshem. I korttidshem bor flera personer med funktionsnedsättning tillsammans under en begränsad tid. Här finns personal dygnet runt.

Genom korttidsvistelse kan du få miljöombyte och avkoppling samtidigt som din egen familj kan få avlösning.

Korttidsvistelse kan man få regelbundet eller vid speciella tillfällen. Man kan få korttidsvistelse dygnet runt och på helger.

Läs mer om stödfamilj LSS

Läs mer om korttidsvistelse LSS

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolbarn över tolv år ska kunna få korttidstillsyn före och efter skoldagen och under skolloven. Fram till tolv år erbjuder skolan fritids.

Här kan du ladda ned broschyren Korttidstillsyn för skolungdom över 12 årPDF

Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talbokavdelning
063 - 14 40 43 eller 063 - 14 30 09.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Här kan du läsa mer om boende för barn och ungdomar

9. Bostad med särskild service för vuxna

Som vuxen kan du ha rätt
att få en särskilt anpassad bostad anvisad av kommunen.

Här kan du läsa mer om boende för vuxna

10. Daglig verksamhet

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är av mycket stor betydelse för alla människor. Det handlar om livskvalitet och delaktighet i samhället.

I Östersunds kommun erbjuds daglig verksamhet genom Mica (Människan i Centrum Arbete).

Här kan du läsa mer om - Mica.

Hur söker jag stöd?

Vill du ansöka om stöd enligt LSS så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Läs mer om hur det fungerar och vem som kan få stöd enligt LSS

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkringför att hemförsäkringen ska gälla.

Läs mer om försäkringar här

Boendestöd

Många som har en psykiatrisk diagnos och som inte har behov av en LSS-bostad kan behöva hjälp för att får struktur i vardagen. Läs mer om boendestöd

Daglig verksamhet - Mica

I Östersund erbjuds personer med funktionsnedsättning daglig verksamhet genom Mica - Människan i Centrum Arbete.

Fritidsaktiviteter

Fritid och Rekreation erbjuder många olika fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om fritid för dig med funktionsnedsättning

Färdtjänst

Du som har svårt att använda den vanliga kollektivtrafiken på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till färdtjänst.

Läs mer om färdtjänst och hur om du ansöker om färdtjänst

God man, förvaltare

Den som inte själv klarar att sköta sina ekonomi eller kan ta vara på sina rättigheter kan få stöd av en God man eller förvaltare.

Läs mer om God man, förvaltare

Habiliteringsteamet LSS

Det Kommunala Habiliteringsteamet LSS vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som tillhör LSS.

Läs om Habiliteringsteamet LSS

Hemtjänst

Via hemtjänsten kan du få hjälp med sysslor i hemmet som att städa, handla och tvätta kläder med mera. Du kan också få hjälp med din personliga omvårdnad exempelvis att duscha, klä dig, komma ut på promenad och ta mediciner.

Läs mer om hemtjänst och hemsjukvård

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som är till för att varje människa ska kunna klara sin vardag så självständigt som möjligt.

Läs mer om hjälpmedel

Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad och har stora svårigheter att flytta dig till och från ditt fordon kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer om parkeringstillstånd

Personligt ombud

Ett personligt ombud ger stöd till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det personliga ombudet kan hjälpa dig att se och beskriva de behov du har av stöd och hjälp i samhället.

Läs mer om personligt ombud

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för diskussion och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

Läs mer om Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 2017-11-21