Brukarundersökning

Alla kommunens verksamheter genomför brukarundersökningar. Det innebär att vi tar reda på vad våra brukare och deras anhöriga tycker om kvaliteten på våra tjänster.

Vård- och omsorgsförvaltninge frågar exempelvis regelbundet sina brukare och deras anhöriga vad de tycker om de tjänster som de nyttjar - som hemtjänst eller särskilt boende. Barn- och utbildningsförvaltningen frågar sina elever och deras föräldrar om vad de tycker om skolan eller förskolan.

Serviceförvaltningen och Teknisk förvaltning som arbetar på uppdrag av övriga förvaltningar gör däremot så kallade kundenkäter. Även Samhällsbyggnad genomför kundenkäter.

Här redovisar vi resultaten från brukarundersökningarna respektive kundenkäterna för våra förvaltningar:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Som ett led i Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete, vill vi veta hur du som vårdnadshavare upplever verksamheten för ditt/dina barn i förskola och fritidshem. Dessutom görs varje vårtermin en elevenkät för elever i årskurs 3-4 och 6-8.

Enkäterna görs genom webbenkäter under vårterminen. Ditt svar har stor betydelse för kommunens utvecklingsarbete med att kunna erbjuda så bra verksamhet som möjligt för ditt/dina barn.

Nedan kan du även ta del av Skolinspektionens enkäter för årskurserna 5 och 9.

Huvudmannarapport förskola (2017)PDF

Huvudmannarapport skola årskurs 3-4PDF

Huvudmannarapport skola årskurs 6-8PDF

Skolinspektionens enkät skola årskurs 5PDF

Skolinspektionens enkät skola årskurs 9PDF

Kommunledningsförvaltningen

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på kommunens uppdrag med­borgar­under­sökning bland 1 200 slumpmässigt utvalda Östersundsbor i åldrarna 18-84 år. Frågorna i undersökningen handlar om hur man som medborgare uppfattar Östersunds kommun som plats att leva och bo på, vad man tycker om kommunens verksamhet och vilken möjlighet till inflytande och påverkan man har i kommunen.

Läs mer om undersökningen och resultatet på sidan Medborgarundersökning.

Företagarundersökning

Sveriges kommuner och landsting (SKL), mäter regelbundet hur nöjda företagarna i Östersunds kommun är med kommunens tjänster. Glädjande är att företagarna i Östersund blir allt mer nöjda med den service som kommunen ger dem.

Läs mer om undersökningen och resultatet på sidan Företagens betyg på kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Storsjöbadet

Storsjöbadet genomförde en enkät bland badgästerna under sommaren 2016. Nedan finns resultatet av enkäten i pdf-format.

Resultat av Storsjöbadets gästenkät sommaren 2016PDF

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad skickar varje år ut en enkät för att mäta hur nöjda de personer som varit i kontakt med oss under året varit med vårt bemötande. Enkäten består av fyra frågor.

Här redovisar vi resultaten för de senaste tre årens mätningar.

Så nöjda är de som varit i kontakt med Samhällsbyggnad

 

Fråga

2013

2014

2015

Har du fått svar inom rimlig tid?

94,65 %

93,84 %

93,3 %

Har du fått nödvändig information?

96,16 %

95,38 %

94 %

Har det varit lätt att komma i kontakt med oss?

90 %

89, 23%

90 %

Har du blivit bra bemött?

96,51 %

95,76 %

98,15 %

Serviceförvaltningen

Som en del i Serviceförvaltningens kvalitetsarbete görs varje år kundenkäter till förvaltningens kunder. Då förvaltningens uppdrag i huvudsak är att bistå kommunens övriga förvaltningar med service så är dessa riktade till chefer och medarbetare inom kommunen. Enkäterna är indelade i två avsnitt med dels ett nöjdkundindex (med SCB:s standardfrågor) och dels ett avsnitt baserat på kommunens kvalitetsdimensioner. Nedan är 2015 års resultat:

Nöjdkundindex: 75

Kundernas upplevelse utifrån kommunens kvalitetsdimensioner:

Diagram över kundernas nöjdhet utifrån kommunens kvalitetsdimensioner

Kundcenter

Kundcenter tar varje tertial fram en rapport som bland annat visar tillgänglighet, lösningsgrad och service. Här nedan kan du ta del av deras senaste tertialrapport:

Periodrapport Kundcenter januari - april 2016PDF

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Östersund vill jobba med ständig utveckling och förbättring av sin verksamhet. Därför är det viktigt att veta hur människor upplever sin kontakt med socialtjänsten. Här hittar du resultatet av de senaste årens undersökningar:

Resultat av brukarundersökning 2017PDF

Resultat av Nexus brukarundersökning 2016PDF

Resultat av brukarundersökning 2016PDF

Resultat av brukarundersökning 2015PDF

Vård- och omsorgsförvaltningen

Varje år sammanställer Vård- och omsorgsförvaltningen en kvalitetsrapport. I rapporten finns sammanfattningar av resultat från förvaltningens egna brukarenkäter. Rapporten innehåller också enkätsvar från verksamheterna, rapportering av avvikelser samt resultaten från Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar.

Här kan du ta del av kvalitetsrapporten från 2016PDF

Här kommer du direkt till Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Socialstyrelsens hemsida kan du också enkelt jämföra resultat från alla kommuner i landet i äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigenkät

Många anhöriga upplever det som positivt att vårda en anhörig. Men det är viktigt att bli sedd och uppskattad. Det är några viktiga slutsatser i den enkät som anhörigkonsulent Anette Svensson gjorde 2014. Totalt 81 anhöriga svarade på enkäten.

Här kan du ta del av anhörigenkätenPDF

Sidan uppdaterad 2018-01-04