Skolskjuts och ungdomskort

Kommunen erbjuder kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass till årskurs 9, samt grundsärskolan.
Alla barn och unga mellan 6 och 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss. Nedan kan du läsa mer om skolskjuts och ungdomskortet.

Har du förlorat ditt ungdomskort?

Information om skolskjutsar för läsåret 2016-2017

I mitten av juli skickas beslut om skolskjuts till elever som är planerad till upphandlad trafik. De som inte får något beslut hemskickat är planerade med linjetrafik och där gäller ungdomskortet (se Länstrafikenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Stadsbussarnaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tidtabeller).

För er som tidigare har haft dispens från skolskjutsreglerna är det viktigt att ni skickar in ny dispensansökan så snart som möjligt. Dispensen gäller endast per läsår, därför måste en ny ansökan göras för läsåret 2016/2017. Ansökan för dispens hittar du i vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor gällande skolskjuts kontakta Kundcenter på 063-14 30 00.

Skolskjuts - grundskola och grundsärskola

Resan görs från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Skolskjuts sker i första hand med linjebuss, i andra hand med särskilt uppköpt busstrafik. Mindre fordon nyttjas enbart för de transporter som omfattar ett färre antal barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss.
Skolskjuts utgår ej till och från fritidshem.

Nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för att få skolskjuts.
Önskar du ansöka om dispens från skolskjutsreglerna, gör du detta i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din ansökan skickas till
Östersunds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolskjutssamordnare
831 82 Östersund

Resor - gymnasieskola

Du som går i gymnasiet kan utöver ungdomskortet (se nedan) få utlägg för resor där kollektivtrafik saknas eller om du har anslutningsresa till hållplats som överstiger 6 kilometer.
Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Skolskjutsregler

Skolskjutsreglerna för förskoleklass, grundskola och grundsärskola är fastställda i Barn- och utbildningsnämnden (120123, senast ändrade 160308).

Rätt till skolskjuts

Elever har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till/från skolan om;
· Färdvägen överskrider gällande avståndsgräns
· Trafikförhållandena bedöms vara en fara för eleven
· Eleven har sådan funktionsnedsättning att den begränsar
· Annan särskild omständighet råder

I första hand anordnas skolskjuts med bussar i linjetrafik, i några fall med särskilt upphandlade bussar. Därutöver förekommer även mindre bussar, taxibilar och färdtjänstfordon.

Vårdnadshavare ansvarar för resor mellan hem och fritidshemsverksamhet.

Skolskjuts till grundsärskolan

Elever i grundsärskolan har oavsett avstånd till skolan rätt till skolskjuts.
Typen av transport utgår från elevens individuella behov.

Skolskjuts utgår från elevens boende till skolan/praktikplatsen under veckan inom Östersunds kommun. Elever från annan kommun som bor hemma under helgerna får skolskjuts av hemkommunen till och från hemadressen.

Då kommunen inte har fritidsklubbsverksamheten lokaliserad i anslutning till skolans lokaler erbjuds skolskjuts även till och från fritidsklubben.

Definition av skolväg

Med detta avses kortaste väg till skolan, dvs den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Avståndsregler för skolskjuts förskoleklass/grundskola

Det är upp till varje kommun att fastställa de avståndsnormer som ska gälla, för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts.

För att en elev i Östersunds kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen ha ett avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola som överstiger nedanstående kilometergränser;

Årskurs Bostad – Skola eller hållplats/uppsamlingsplats
Förskoleklass 2 km
Årskurs 1-3 2 km
Årskurs 4-6 3 km
Årskurs 7-9 4 km

Endast i undantagsfall hämtar en skjuts vid elevs bostad.

Definition av avstånd

Avstånd till skola, hållplats eller uppsamlingsplats mäts från hemmet till skolan via ett geografiskt informationssystem (GIS). Avståndet mäts för skolväg, dvs kortaste gång- eller cykelväg.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på dennes väg till och från skolan eller påstigningsplats samt under väntetiden vid påstigningsplatsen nära hemmet.

När eleven klivit av skolskjutsen på hemvägen från skolan återgår ansvaret till vårdnadshavare.

Om en elev missar skolskjutsen har vårdnadshavare ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för eleven under färden med skolskjuts. Kommunen/skolan har också ansvaret när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan, under verksamhetstid samt under väntetid på skolan och vid skolans påstigningsställe.

Väntetid

Skolskjutsen och schemat ska planeras med en strävan att väntetiden för en elev inte överstiger 30 minuter före skolans start och 60 minuter efter skolans slut per dag. Ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar eller håltimmar.

Dispens från skolskjutsregler

Vårdnadshavare kan ansöka om dispens från kommunens skolskjutsregler vad gäller rätten till skolskjuts i specifika fall:
• trafikförhållanden
• växelvis boende
• val av annan skola
• annan orsak

För detta finns en ansökningsblankett att hämta på Östersunds kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på elevens skola. Ansökan sker inför varje nytt läsår.

Beslut om dispenser fattas av skolskjutsamordnare på delegation av barn- och utbildningsnämnden.

Beslut om dispens gäller för ett läsår i taget.

Trafikförhållanden

Om eleven vill att rätten till skolskjuts ska prövas pga. trafikförhållanden kan dispens sökas.

I en del områden där skolskjuts normalt inte ges kan vinterdispens beviljas under vinterperioden. Vinterdispens beviljas normalt under tidsperioden v 45 – v 15.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna, som har gemensam vårdad, har rätt att få frågan om skolskjuts från båda adresserna prövad genom att söka dispens. Prövning ska ske från båda adresserna och förutsätter att båda vårdnadshavarna bor inom Östersunds kommun.

Val av annan skola

Vid val av annan skola än närmsta – fristående eller kommunal– föreligger ingen självklar rätt till skolskjuts.

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Östersunds kommun får dock ett ungdomskort som gör att eleven kan resa gratis med Länstrafiken. Ungdomskortet gäller året runt och elever kan åka så mycket de vill. Läs mer under Ungdomskort.

Elev som flyttar till annan adress inom kommunen efter att läsåret påbörjats har rätt till skolskjuts under resten av läsåret till skolan där skolgången påbörjades under förutsättning att avståndsgränserna uppnås.

Annan orsak

Om en elev vill ha rätten till skolskjuts prövad på grund av t ex medicinska skäl/sjukdom, kan skolskjuts erbjudas genom dispensansökan. Det medicinska behovet ska vara styrkt genom läkarintyg eller intyg från skolhälsovården.

Placering vid annan skola än närmsta

I de fall då kommunen inte kan bereda plats för en elev på närmsta skola utan placerar eleven vid en annan skola, kan skolskjuts erbjudas om avståndsgränser, trafikförhållanden eller andra särskilda skäl råder.

Skolskjuts kan även erbjudas i de fall då kommunen har önskemål att eleven går kvar vid sin gamla skola vid flytt från området förutsatt att avståndsgränser uppnås.

Olycksfall

Om elev har skadat sig i olycksfall och måste ha skjuts till skolan gäller inte skolskjuts. Olycksfallet ska anmälas av föräldrarna och läkarintyg erfordras till kommunens försäkringsbolag, som för närvarande är Protector Försäkring ASA. Kommunens skol- och fritidsförsäkring ersätter för skjuts till och från skolan.

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Östersunds kommun får ett ungdoms­kort som gör att man kan resa gratis med Länstrafiken. Ungdomskortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Syftet med ungdomskortet är att grundlägga resmönster där såväl ungdomar som övriga familjemedlemmar oftare väljer kollektiva transportmedel. Målet är att resandet med kollektivtrafik ska fortsätta att öka.

Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i kommunen, men ger också möjligheter för hela familjen att resa kollektivtrafik - ta gärna vara på den möjligheten!

Att öka det hållbara resandet genom ökad kollektivtrafik är en viktig del i Östersunds kommuns arbete för hållbar utveckling i kommunen.

Läs mer om ungdomskortet nedan!

Ungdomskortet, giltighet, regler, förlorat kort

Ungdomskortet är ett personligt resebevis som gäller från den 1 januari det år barnet fyller 6 år, till den 31 december det år då barnet fyller 19 år. Kortet gäller för obegränsat antal resor, alla dagar och hela året.

Kortet gäller alla Länstrafikens bussar i Jämtland, och stadsbussarna i Östersund. Från den 20 augusti 2016 gäller ungdomskortet som färdbevis för resor med Norrtåglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom Jämtlands län. Från slutet av augusti är Tågkompanietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster operatör för Norrtågstrafiken och startade då en testperiod med ungdomskortet under ett år. Vid resor med SJ, Snälltåget eller andra tågoperatörer i länstrafikens område gäller inte ungdomskortet som färdbevis eller betalning.

Om du har ett ungdomskort och flyttar ut från kommunen, eller om du på något annat sätt missbrukar kortet eller bryter mot de villkor som gäller för kortet kan ditt kort spärras. Spärren börjar då gälla direkt.

Du måste alltid ha med dig ditt ungdomskort när du ska åka med bussen. Om du inte har med dig ditt kort måste du betala för resan. Berätta gärna för dina vårdnadshavare vad som gäller för ditt ungdomskort och resor med eller utan ungdomskort i kollektivtrafiken.

Så får du ditt ungdomskort

Ungdomskortet skickas ut automatiskt till barn mellan 6-19 år som är folkbokförda i kommunen. Ta väl hand om ditt ungdomskort, samma kort gäller ända fram till sista december det år då du fyller 19 år.

Om du förlorar ditt kort

Kortet är en värdehandling och gäller bara för dig. Det första kortet du får är helt kostnadsfritt, men tappar du bort det eller om det förstörs kostar det 125 kronor att få ett nytt.

Om du tappat ditt kort eller om det inte fungerar kan du anmäla det till oss genom att ringa Kundcenter 063-143000 mellan 8.00 och 12.00 på vardagar. 

När du anmält att du tappat ditt kort, eller att det blivit förstört, kontrollerar kommunen uppgifterna. Vi spärrar det gamla kortet och beställer ett nytt från Länstrafiken. För att du ska få ditt nya kort så snart som möjligt behöver vi din anmälan före klockan 12.00 på vardagar.

Ersättningskortet hämtas och betalas på busstorget i Östersund. Om du bor i utkanten av kommunen kan du begära att få ersättningskortet skickat med posten hem till dig.

Trafiksäkert resande

Du kan göra mycket för att bidra till en säkrare trafikmiljö.
Tänk på att:

  • alltid ha synlig reflex under den mörka årstiden, reflexväst eller ficklampa att lysa med gör att du syns bra
  • använd alltid bältet i fordonet du reser med (undantaget buss i tätortstrafik)
  • håll uppsikt var omtänksam och försiktig när du rör dig i trafiken!

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2017-01-09