Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens åtta förvaltningar där våra drygt 5 000 anställda arbetar. Förvaltningarna leds av en politiskt tillsatt nämnd/styrelse som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige.

Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvalt­ning­arna är i sin tur uppdelade i olika områden/enheter som har chefer som ansvarar för verksam­het, ekonomi och personal inom det egna området/enheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av Barn- och utbildnings­nämnden och ansvarar för skola, förskola, fritidshem, modersmål, elevhälsa och fritidsgård och öppen fritidsverksamhet.

Organisationsskiss Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontaktuppgifter

Annika Källgård

Förvaltningschef

063-14 06 40

Karin Flodin (vik tom 170630) 

Biträdande förvaltningschef,
Verksamhetschef Stab
063-14 06 44, 070-356 24 60

Marianne Laurin Jacobsson

Verksamhetschef Förskola

063-14 43 54, 070-327 96 97

Jan Colm (vik t o m 170630)

Verksamhetschef Grundskola, fritidshem, grund­sär­skola och modersmål

063-14 32 12

Bengt Funseth

Verksamhetschef Grundskola, fritidshem och fritidsgård

063-14 02 68, 070-632 48 78

Martin Björnwall

Verksamhetschef Elevhälsa

070-64 65 920

Janna Scheele (barnledig)

Utvecklingsledare Utvecklingsgruppen

063-14 47 10, 0704-137672

Mattias Vestfält (vik)

063-14 44 85

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med över­gripande strategiska frågor och har helhetssyn på kommunens samlade verksamhet. Kommunledningsförvaltningen fungerar som "kommunstyrelsens förlängda arm" och hjälper till att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs.

Förvaltningen leds av kommundirektören Anders Wennerberg som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och är chef över alla förvaltningschefer. Ekonomidirektör och tillförordnad biträdande kommundirektör heter Unto Järvirova. Här finns cirka 110 anställda.

Kommunledningsförvaltningen bedriver även verksamhet för arbetslös ungdom och har ansvar för vuxenutbildningen. Här finns internservicefunktioner som till exempel personal/HR och kommunikation.

Organisationsskiss kommunledningsförvaltningen

Kontaktuppgifter

Anders Wennerberg

Kommundirektör

070-216 90 25

Unto Järvirova

Ekonomidirektör och biträdande kommundirektör

063-14 30 28

Dan Osterling

Kanslichef

063-14 06 50

Per Johansson

Tillväxtchef

063-14 36 64

Eva Larsson

Kommunikationschef

063-14 31 07

Åsa Brandelius

Arbetsmarknadschef
063-14 37 76, 070-659 30 74

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, allmänkultur inklusive konst­hantering, föreningsservice samt beställning av drift av nämndens anläggningar inom fritidsområdet.

Kontaktuppgifter

Johan Palm

Förvaltningschef

063-14 37 03

Frida Landgren
Kulturskolechef
063-14 34 19

Maj Eriksson

Bibliotekschef

063-14 30 48


Samhällsbyggnad

Förvaltningen Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden och ansvarar för planerings-, tillstånds-, och tillsynsfrågor inom områdena Plan och bygg, Trafik, park och lantmäteri samt Miljö och hälsa.

Kontaktuppgifter

Lars Andersson

Förvaltningschef
063-14 32 75

Annica Egervärn

Administrativ chef

Maria Boberg

Stadsarkitekt

Rickard Johnson

Chef Trafik, park och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen arbetar på uppdrag Utförarstyrelsen precis som Teknisk förvaltning och ansvarar för olika service- och konsulttjänster till de övriga förvaltningarna och kommunens medborgare.

Organisationsskiss för Serviceförvaltningen

Kontaktuppgifter

Ann Rydén

Förvaltningschef

Anders Burman

Chef Måltidsservice

Marie Fryklöf

Chef IT-enheten

Jerry Tjärnhage
Chef Snickeriet Lövsta

Camilla Arback Lundberg

Chef Löne & Pensionsservice

Fredric Kilander

Upphandlingschef

Agneta Nilsson

Chef Medborgarservice

Thomas Johansson

Chef Östersunds Städ

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av Socialnämnden och ansvarar för individ- och familjeomsorg/socialtjänst.

Förvaltningen stödjer familjer och enskilda som behöver hjälp. Det kan exempelvis handla om försörjningsstöd (socialbidrag), stöd vid drog­missbruk eller familjerättsliga frågor, som samarbetssamtal, faderskapsutredning eller adoption.

Förvaltningen ansvarar även för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och integrationsservice för dem som är nya i Sverige och Östersunds kommun.

Här handläggs också ärenden kring serveringstillstånd samt tillstånd för försäljning av tobak och folköl.

Socialförvaltningen är uppdelad i fyra områden: Barn Ungdom Vuxen, Försörjningsstöd, Integration och Öppenvård.

Socialförvaltningens organisation

Kontaktuppgifter

Helén Eurenius

Förvaltningschef
063-14 32 05

Tommy Lekedal

Biträdande Förvaltningschef

063-14 32 43

Petra Olsson

Områdeschef, Barn Ungdom Vuxen
063-14 33 75

Marika Sahlin

Områdeschef, Försörjning
063-14 43 60

Ulrika Nyberg

Områdeschef, Integration
063-14 41 98

Kristina Lundin

Områdeschef, Öppenvård
063-14 06 08

Mikael Hedström

Ekonomi/administrativ chef
063-14 44 09

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning arbetar på uppdrag av Utförarstyrelsen precis som Service­förvalt­ningen och ansvarar för kommunens alla tekniska verksamheter som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker.

Teknisk förvaltning organisation2016

Kontaktuppgifter

Örjan Jervidal

Förvaltningschef

063-14 33 88

Ola Skarin

Renhållningschef

063-14 33 34, 070-329 16 21

Kristina Kenning Östling

VA-chef

063-14 36 74

Tore Åberg

Chef Gatuenheten
063-14 40 95

Mats-Olov Berglund

Chef Arenabyn
063-14 30 73

Ulf Norlén

Chef Park- och fritid
063-14 48 01

Joakim Halvarsson

Chef Bad & Camping
063-14 36 02, 070-304 62 67

Ulf Löfvenberg

Fordonsenheten
070-528 29 99

Claes Wiberg

Chef Fastighetsdrift

072-571 69-84

Anneli Frid

Chef Konsult
063-14 31 62, 070 329 05 69

Nils Burman

Chef Entreprenör
070-629 05 58

Jörgen Svensson

Chef Fastighet
073-274 80 54

Lena Johansson

Chef Administration

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden och ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, sysselsättningsenheten daglig verksamhet och habiliteringsteamet. De fattar även beslut om bistånd till stöd för äldre och funktionshindrade.

Kontaktuppgifter

Lars Liljedahl

Förvaltningschef
063-14 42 73

Stab

Robert Brandt
Biträdande förvatlningschef
063-14 32 82
Stab

Hanna Hirvelä
Nämndsekreterare
063-14 32 14
Stab

Susanne Hoflin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Uppdragsenheten

Barbro Toutin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Uppdragsenheten

Bodil Evertsson
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Uppdragsenheten

Jenny Roos
Bosamordnare
Uppdragsenheten

Eva-Marie Wiklund Hemvårdsavgifter/ersättningar
Biståndsenheten

 

Andra viktiga funktioner

Cecilia Bergman
Anhörigkurator
063-14 37 80

Karin Hedström
Chef Bemanningsenhetenlänk till annan webbplats
063 - 14 35 97

Sektorsschefer

Förvaltningsövergripande verksamhet, FÖS
Annelie Bengtsson

Sektor hemtjänst
Kirsi Heini

Sektor Säbo
Tomas Paulsson

Sektor LSS
Lars Backus

Sidan uppdaterad 2017-01-02