Revisionen

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Revisionsplan

Revisionsplanen är en sammanställning av revisorernas planerade granskningar för året och det är revisorernas riskbedömningar som ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplan för 2017

Förutom den årliga granskningen av delårsrapport och årsbokslut samt årsredovisning kommer revisorerna göra följande granskningar under 2017.

Uppföljande granskningar

 1. Efterlevnad riktlinjer upphandling 2015
 2. Granskning flyktingmottagande 2014
 3. IT-säkerhet 2014, 2016
 4. Försörjningsstöd 2012
 5. Placeringar familjehem
 6. Behov av stöd till elever
 7. Arbetsbelastning i skolan
 8. Diskriminering och förebyggande arbete
 9. VA-underhåll 2015

Grundläggande granskningar

 1. Eftersatt fastighetsunderhåll
 2. Nyanlända i sysselsättning
 3. Kommunal sponsring
 4. Nyttjande arenor
 5. Personalens arbetssituation
 6. Drogförebyggande arbete
 7. Hemsjukvården
 8. Anhörigstödet
 9. Kommunala aktivitetsansvaret
 10. Skillnader i betygsresultat
 11. Livsmedelskontrollen
 12. Kriterier för planprocessen
 13. Måluppfyllelse Kundcenter
 14. Servicedeklarationer
 15. Kompetensförsörjningsarbetet

Hearing

 1. Möten med nämnder 

Ladda ner Revisionsplan_2017.pdfPDF

Revisionsrapporter

Rapporteringen av revisionsarbetet sker till största delen genom skriftliga rapporter som vidarebefordras till handläggare och beslutsfattare.

Revisionsrapporterna innehåller förslag till åtgärder i den mån brister har iakttagits. Förslagen stäms av med berörd personal i anslutning till faktakontroll vilket innebär att rapporterna är väl förankrade. Skriftliga sammanfattningar av rapporter delges kommun­fullmäktige löpande under året.

Revisionsrapporter 2017

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Revisionsrapporter 2009-

Tidigare års revisionsrapporter hittar du i kommunens diarium.

Kommunens revisorer

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet eftersträvas alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutligen revisions­berättelse.

Kommunrevisorerna biträds av sakkunniga från Deloitte.

Förtroendevalda revisorer

Mats El Kott

Mats El Kott (L)

Ordförande

070-621 84 08

Staffan Ekström

Staffan Ekström (S)

Vice ordförande

063-51 94 78

Kick Leijnse

Kick Leijnse (V)
Ledamot


Göran Fürstenberg

Göran
Fürstenberg (M)

Ledamot

070-258 49 53

Erik Widar Andersson

Erik Widar
Andersson (C)
Ledamot

Karl Göran Eriksson
Christer Jonsson

Christer

Jonsson (SD)

Ledamot


Sidan uppdaterad 2018-02-13