A. Så här jobbar kommunen med styrning

Östersunds kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att kommunen måste rätta sig efter olika former av lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen och skollagen. Det finns också en politisk viljeinriktning att förhålla sig till och den har tre olika tidsperspektiv; långsiktig, kortsiktig och årlig.

Illustration av tidsperspektiven årlig, kortsiktig och långsiktig

Vart ska kommunen på lång sikt?

Kommunens långsiktiga styrning utgår från kommunfullmäktiges vision om ett hållbart samhälle.

Den långsiktiga styrningen tar sikte på 10–30 år och ger en bild av vilket Östersund som politiken vill se i framtiden. Ett viktigt styr­doku­ment här är kommunens översikts­plan – Östersund 2040 som beskriver kommunens vilja när det gäller mark, vatten och bebyggelse. Kommunen har också beslutat om ett antal program som ska beskriva ett önskat framtida läge inom olika områden.

Grundläggande i den långsiktiga styrningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Det betyder att ingen generation ska behöva betala det som tidigare generationer har förbrukat.

Kommunens långsiktiga styrdokument

Ett demokratiskt,

socialt, ekologiskt
och 

ekonomiskt
hållbart Östersund 

är den gemensamma, grundläggande
visionen för Östersunds
utveckling och
utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet

Vart ska kommunen på kort sikt?

Den långsiktiga styrningen ligger till grund för den kortsiktiga styr­ningen och inför varje mandatperiod beslutar fullmäktige vilka mål som ska vara styrande för kommande period. Kopplat till fullmäktiges mål finns en politisk text som förtydligar den politiska viljeinriktningen.

I den kortsiktiga styrningen finns ett antal styrdokument, till exempel delegations­ordning och reglemente för nämnderna samt olika strategier som pekar ut prioriterade utvecklingsområden.

Kommunens kortsiktiga styrdokument

Små bilder som illustrerar de åtta målen

Vad ska kommunen göra det närmaste året?

Utifrån den kortsiktiga styrningen samt en analys av nuläge och olika omvärlds­faktorers påverkan, tas sedan kommunens mål och budget fram.

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument för det kom­mande året. I dokumentet beskrivs kommunens ekonomiska förut­sättningar och vad politiken vill att verksamheten ska fokusera på.

Illustration av mål och budget
Sidan uppdaterad 2024-02-05