Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en kvalitets­undersökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område. Här följer Östersunds kommuns resultat för 2015.

Resultat: Din kommuns tillgänglighet

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

I Östersund anser 98 procent att de får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. I jämförelse med föregående år är det en försämring. Östersund ligger över medelvärdet som är 84 procent.

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

I Östersund anser 66 procent att de får ett direkt svar på en enkel fråga när de kontaktar kommunen. I jämförelse med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 46 procent.

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

I Östersund anser 86 procent att de får ett gott bemötande när de ställer en enkel fråga till kommunen via telefon. I jämförelse med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger under medelvärdet som är 94 procent.

4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Utöver tiden 08-17 på vardagar har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen i Östersund tillsammans öppet ytterligare 74 timmar i veckan. Resultatet är lika som föregående år.

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole­verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom föreskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

7. Hur lång är vänte­tiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

I Östersund är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd 10 dagar. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger bättre till än medelvärdet som är 16 dagar.

Resultat: Trygghet

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Östersunds resultat är 63 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 60 procent.

10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

11a. Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor?

I Östersund är det 5,5 barn per personal i kommunens förskolor. I jämförelse med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger på medelvärdet som också är 5,5 barn per personal.

11b. Hur många barn per personal är det i praktiken på kommunens förskolor?

I Östersund är det 4,1 barn per personal i kommunens förskolor. Ingen jämförelse med föregående år kan göras då det inte gjordes någon mätning 2014. Östersund ligger under medelvärdet som är 4,3 barn per personal.

Resultat: Din delaktighet och kommunens information

12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?

Inget val under 2015.

13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Resultatet för Östersunds webbinformation är 87 procent av maxpoängen. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 80 procent.

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Resultatet för Östersund är 78 procent av maxpoängen. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 55 procent.

15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

Östersunds resultat är 44 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 40 procent.

 

Resultat: Din kommuns effektivitet

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Kostanden för ett inskrivet barn i förskolan i Östersund är 140 090 kronor. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 130 784 kronor.

17a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

I Östersund har 90 procent av eleverna i årskurs 6 minst betyget E i de nationella proven, vilket är en liten försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 90 procent.

17b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

I Östersund är 68 procent av eleverna i årskurs 3 godkända i de nationella proven, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 70 procent.

18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

I Östersund är 90,5 procent av eleverna behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Jämfört med föregående år är det en liten förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 85,2 procent.

19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

I Östersund har 72 procent av eleverna i årskurs 8 en positiv syn på skolan och undervisningen. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 75 procent.

20. Kostnad per betygspoäng

I Östersund är kostnaden per betygspoäng i grundskolan 317 kronor, vilket är lägre än föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 375 kronor.

21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

I Östersund fullföljer 81,5 procent av elever gymnasieutbildningen inom fyra år, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 78,6 procent.

22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram

I Östersund är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 19 182 kronor/elev. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 809 kronor

23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

I Östersund är kostnaden för särskilt boende 821 433 kronor. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 800 824 kronor.

25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

I Östersund är 78 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 83 procent.

26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

I Östersund är kostnaden för hemtjänst 228 355 kronor per vårdtagare. Jämfört med föregående år är det en sänkning. Östersund ligger under medelvärdet som är 264 056 kronor.

28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

I Östersund är 93 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger under medelvärdet som är 91 procent.

29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun,

30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

I Östersund är det 80 procent av ungdomar i åldern 13-20 år som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 78 procent.

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare

31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen

I Östersund är 79,3 procent av den förvärvs­arbet­ande befolkningen (20-64 år) sysselsatta, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 78,5 procent.

32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

I Östersund får 3,9 procent av befolkningen som får försörjningsstöd. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 4,2 procent.

33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?

I Östersund finns 3,6 nya företag per 1 000 invånare. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 4,9 per 1 000 invånare.

34. Vad ger företagarna för samman­fattande omdöme om kommunens service för företagen?

Östersunds resultat är 73 av 100. Ingen jämförelse med föregående år kan göras då det inte gjordes någon mätning 2014. Östersund ligger över medelvärdet som är 68.

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

I Östersund ligger sjukpenningtalet på 12,4 dagar. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 10,5 dagar.

36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

Andel hanterat och återvunnet hushållsavfall i Östersund uppgick till 46 procent. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 39 procent.

37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?

I Östersund är kommunorganisaitonens andel miljöbilar 56 procent av det totala antalet bilar. I jämförelse med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 33 procent.

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

I Östersund är andelen ekologiska livsmedel 20 procent. I jämförelse med föregående år är det en ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 procent.

39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Östersunds resultat är 69 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 60 procent.

Teckenförklaring:

= 2015 års resultat för Östersunds kommun

= 2014 års resultat för Östersunds kommun

= 2015 års min-, medel- respektive maxresultat i landet

 

Sidan uppdaterad 2016-09-05