Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en kvalitets­under­sökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Politisk kommentar om 2016 års resultat

Porträttbild på kommunalråd Ann-Sofie Andersson (s)

Kommunalråd Ann-Sofie Andersson (s):

– KKiK är ett bra redskap för kommunen i utvecklingsarbetet. Tanken är att kunna ge stöd till förvaltningar och öka fokus på resultat och förbättringar. Det ger ett mått på hur vi står oss mot andra kommuner och samtidigt kan vi genom KKiK se hur andra kommuner arbetar. Resultaten är också bra att ha för oss förtroendevalda i vår dialog med medborgarna.

– Östersunds kommun levererar stabila resultat för 2016 och det är roligt att vi ligger över medel inom de flesta områden jämfört med kommunsverige. Ett av dem är vår tillgänglighet där vi fortsätter att ligga i topp. Ett annat är att handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd återigen minskat. Där ligger vi nu på 6 dagar och Östersund ligger bättre till än medelvärdet som är 17 dagar. Här kan vi se ett tydligt resultat av ett medvetet samarbete mellan Socialförvaltningen och Kundcenter. Det finns många bra resultat att glädjas åt men givetvis även förbättringsområden.

– Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet är ett av de områden som behöver förbättras. Här ligger Östersunds resultat på 39 av 100 och vi ligger även under medelvärdet i kommunsverige. Här kommer vi fortsätta arbetet med digitalisering och och underlätta för medborgarna att både få insyn och lättare kunna vara med och påverka. Elektroniska medborgarförslag är ett sådant exempel, likaså våra webbsändingar av Kommunfullmäktiges sammanträden och nya former för medborgardialoger.

Resultat: Din kommuns tillgänglighet

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

I Östersund anser 98 procent att de får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 86 procent.

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

I Östersund anser 61 procent att de får ett direkt svar på en enkel fråga när de kontaktar kommunen. I jämförelse med föregående år är det en för­sämring. Östersund ligger över medelvärdet som är 52 procent.

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

I Östersund anser 81 procent att de får ett gott bemötande när de ställer en enkel fråga till kommunen via telefon. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger över medelvärdet som är 78 procent.

4. Hur många timmar/vecka har huvud­biblioteket, simhallen och åter­vinnings­stationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Utöver tiden 08-17 på vardagar har huvud­biblio­teket, simhallen och återvinningsstationen i Öster­sund tillsammans öppet ytterligare 79 timmar i veckan. I jämförelse med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 53 timmar i veckan.

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole­verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

I Östersund har 71 procent av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten fått plats på önskat placeringsdatum. Östersund ligger över medelvärdet som är 64 procent.

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom föreskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

I Östersund är det 28 dagars väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskole­verk­sam­heten på önskat placeringsdatum. Östersund ligger på medelvärdet som också är 28 dagar.

7. Hur lång är vänte­tiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

I Östersund är handläggningstiden för att få ekono­miskt bistånd 6 dagar. Jämfört med före­gående år är det en förbättring. Östersund ligger bättre till än medelvärdet som är 17 dagar.

Resultat: Trygghet

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Östersunds resultat är 55 av 100. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 60 procent.

10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

I Östersund är det 16 olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars­period. Östersund ligger över medelvärdet som är 15 olika vårdare.

11. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Planerad)

I Östersund är det 5,1 barn per personal i kommunens förskolor. I jämförelse med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger under medelvärdet som är 5,3 barn per personal.

Resultat: Din del­aktig­het och kommunens information

12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?

Inget val under 2016.

13. Hur god är kommunens webb­information till medborgarna?

Resultatet för Östersunds webbinformation är 82 procent av maxpoängen. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger över medelvärdet som är 76 procent.

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Resultatet för Östersund är 78 procent av max­poängen. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 56 procent.

15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

Östersunds resultat är 39 av 100. Jämfört med föregående år är det minskning. Östersund ligger under medelvärdet som är 40 procent.

Resultat: Din kommuns effektivitet

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan i Östersund är 146 256 kronor. Jämfört med före­gående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 136 712 kronor.

17a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?

I Östersund har 77,3 procent av eleverna i årskurs 6 fått godkänt betyg i alla ämnen. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger under medelvärdet som är 77,9 procent.

17b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

I Östersund är 70 procent av eleverna i årskurs 3 godkända i de nationella proven, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 71 procent.

18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

I Östersund är 88 procent av eleverna behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger över medelvärdet som är 86,4 procent.

19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

I Östersund har 74 procent av eleverna i årskurs 8 en positiv syn på skolan och undervisningen. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger under medelvärdet som är 75 procent.

20. Kostnad per betygspoäng

I Östersund är kostnaden per betygspoäng i grund­skolan 340 kronor, vilket är högre än före­gående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 382 kronor.

21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

I Östersund fullföljer 75,8 procent av elever gymnasie­utbildningen inom fyra år. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger över medelvärdet som är 71,4 procent.

22. Kostnad per elev i ett gymnasie­program

I Östersund är kostnaden för gymnasieelever 109 557 kronor/elev. Detta mått har förändrats vilket gör att det inte längre är jämförbart med tidigare år. Östersund ligger under medelvärdet som är 122 856 kronor

23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Östersunds kommun uppnår 77 procent av de kvalitetsaspekter inom särskilt boende som har stor betydelse för de äldre. Östersund ligger över medelvärdet som är 67 procent.

24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

I Östersund är kostnaden för särskilt boende 879 550 kronor. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 818 348 kronor.

25. Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende

I Östersund är 75 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 83 procent.

26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

Östersunds kommuns hemtjänst har 85 procent av omsorgs- och serviceutbudet. Det är högre än medel­värdet som är på 65 procent.

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

I Östersund är kostnaden för hemtjänst 230 972 kronor per vårdtagare. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger under medel­värdet som är 272 137 kronor.

28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

I Östersund är 93 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medel­värdet som är 91 procent.

29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

Östersunds kommun uppnår 90 procent av de kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och service­boende. Östersund ligger över medelvärdet som är 80 procent.

30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

I Östersund är det 90 procent av ungdomar i åldern 13-20 år som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger över medel­värdet som är 78 procent.

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare

31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen

I Östersund är 80,2 procent av den förvärvs­arbet­ande befolkningen (20-64 år) sysselsatta, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 78,9 procent.

32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

I Östersund får 4,2 procent av befolkningen försörjningsstöd. Resultatet är högre jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 4,3 procent.

33. Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

I Östersund finns 8 nya företag per 1 000 invånare. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 5,4 per 1 000 invånare.

34. Vad ger företagarna för samman­fattande omdöme om kommunens service för företagen?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

I Östersund ligger sjukpenningtalet på 14 dagar. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 11,7 dagar.

36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

Andel hanterat och återvunnet hushållsavfall i Östersund uppgick till 42 procent. Jämfört med föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 39 procent.

37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?

I Östersund är kommunorganisationens andel miljöbilar 64,6 procent av det totala antalet bilar. I jämförelse med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 33,3 procent.

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

I Östersund är andelen ekologiska livsmedel 28 procent. I jämförelse med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 26 procent.

39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Östersunds resultat är 65 av 100. Resultatet är längre än föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 60 procent.

Teckenförklaring:

= 2016 års resultat för Östersunds kommun

= 2015 års resultat för Östersunds kommun

= 2016 års min-, medel- respektive maxresultat i landet

 

Sidan uppdaterad 2017-09-07