Utveckling av friluftslivet

Bilden föreställer Medvinden på Storsjön och folk som åker skridskor och promenerar där.

Friluftslivet har alltid varit en viktig fråga för kommunen. Genom att stärka vår friluftsprofil satsar vi också på både folkhälsa och tillväxt. För att uppnå detta har vi tagit fram mål som ska hjälpa oss att utveckla friluftslivet.

Målen ska vara vägledande, ha ett långsiktigt perspektiv och ligga till grund för kommunens prioriteringar kring friluftslivet. De arbetade vi fram under åren 2016 - 2019. Genom tydliga och gemensamma mål för friluftslivet kan vi erbjuda ett tillgängligare friluftsliv med högre kvalitet för dig som medborgare.

Så här har det gått till

Utvecklingsarbetets fem utgångspunkter


 1. De tio nationella friluftspolitiska målen - friluftspolitikens övergripande mål är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten utgör grund. Alla ska ha möjlighet till natur­upplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. 
 2. Lokala styrdokument för Östersunds kommun – två lokala styrdokument ligger till grund för programmet. Östersund 2040 Översiktsplan, 2014 och Tillväxtplanen Mer [*] Östersund – En hållbar tillväxt i ett attraktivt Östersund 2014-2020, 2014. Friluftsliv omnämns även i flertalet andra styr­dokument, både på lokal och regional nivå.
 3. Friluftsvaneundersökningar – bland föreningar och medborgare.
 4. Inventering av befintligt friluftsliv – områden för frilufts­liv och rekreation samt frilufts­aktörer.
 5. Forskning och rapporter om friluftsliv – en översyn av aktuell forskning och andra rapporter om friluftsliv.

Utvecklingsarbetets elva målbilder

Målbilderna utgår främst från den nationella friluftspolitikens tio mål, samt utvecklingsarbetets fem utgångs­punkter.

 1. Tillgänglig natur för alla
 2. Starkt engagemang och samverkan
 3. Allemansrätten ska skyddas och respekteras
 4. Tillgång till besöksvärda natur­områden för friluftsliv
 5. Attraktiv närnatur och tätorts­nära natur
 6. Hållbar regional tillväxt och lands­bygds­utveckling
 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
 8. Ett rikt friluftsliv i skolan
 9. Friluftsliv för god och jämlik folkhälsa
 10. God kunskap om friluftslivet
 11. Respekt och samarbete med markägarintressen

Vad händer nu?

Vi har tagit fram en rapport Rapporten innehåller de elva målbilderna och tydliggör vad kommunen strävar efter i arbetet med att utveckla friluftslivet. Rapporten ska fungera som underlag för kommunens framtida tillväxtplan.

Rapporten är färdig men inväntar politiskt beslut om huruvida den blir antagen. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut om rapporten under hösten 2019.

Det här utvecklar vi just nu

 • Skyltning av friluftslivet
 • Nya moutainbike-leder

Vad tycker du?

Vi vill veta vad du tycker om friluftslivet i Östersund.

Läs mer om hur du kan göra din röst hörd ­»

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-03