Mer om Lillsjöns naturreservat

För att värna och utveckla Lillsjöns värden för friluftsliv, rekreation och natur är Lillsjön, sedan maj 2019, ett naturreservat. Det är Östersunds kommun som är huvudman och förvaltare för naturreservatet. Att bilda naturreservat är ett sätt att långsiktigt skydda värdefull natur.

I reservatsbeslutet finns en skötselplan för området. I den beskrivs hur reservatets värden ska bevaras och utvecklas. Som exempel kommer vissa delar att skötas så att inslaget av lövträd ökar. Genom att hugga bort gran och tall och lämna lövträd gynnas bland annat fåglar och insekter medan andra partier av skogen lämnas att utvecklas fritt till glädje för svampar och lavar. Målsättningen är också att genom skötsel skapa trygga och promenadvänliga skogar för besökaren.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen, förkortat LONA.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-02