Bidrag och föreningsbidrag

Här hittar du information om de bidrag från kommunen som du som privatperson, förening eller organisation kan söka.

Glöm inte att redovisa beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur det beviljade bidraget har använts.

Information om hur redovisningen ska gå till hittar du under respektive beskrivning av bidragen nedan.

Bidrag att söka

Bidrag till projekt för och tillsammans med barn och unga

Syfte

Bidragets syfte är att stödja projekt som ger unga människor möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Barn och unga ska få ha makt och inflytande över sin fritidsaktivitet. Föreningen som driver projektet lyssnar till ungas önskemål och ser till att dessa blir verklighet. Kultur-och fritidsnämnden vill uppmuntra föreningar att samarbeta med varandra så att olika genrer möts. Det är en fördel om projektet drivs av två eller flera föreningar tillsammans, men inget krav.

Vem kan söka?

Det är endast föreningar verksamma inom Östersunds kommun som kan söka dessa projektpengar. Flera föreningar/organisationer kan med fördel samarbeta i ett och samma projekt. 

Summa

Inte bestämt än. Pengarna fördelas mellan de föreningar och organisationer som får bidraget.

Sista ansökningsdag

31 oktober.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om Kulturbidrag för ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av projekt för och tillsammans med barn och unga (e-tjänst)öppnas i nytt fönster

Bidrag till hembygdsföreningar

Syfte

Bidraget är till för att stödja hembygdsföreningens verksamhet.

Vem kan söka?

Hembygdsföreningar som är anslutna till en riksorganisation.

Summa

Grundbidrag: 2000 kronor per år. Årsskriftsbidrag: 5000 kronor eller 10 000 kronor per år beroende på skriftens omfattning.

Bidrag för hembygdsgård: 3000 eller 6000 kronor per år beroende på storlek, antal besökare.

Sista ansökningsdag

10 oktober.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till hembygdsföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till idrottsarrangemang

Syfte

Stödja större och mindre idrottsarrangemang.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar.

Sista ansökningsdag

Kan sökas under hela året. Ansökan ska vara inlämnad innan arrangemangets genomförande.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till idrottsarrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av idrottsevenemang (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till kulturarrangemang

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv.

Vem kan söka?

Kulturföreningar eller organisationer verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Minst 2 månader innan datum för det planerade kulturarrangemanget.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till kulturarrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av kulturarrangemang (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutsättningar för att ansöka om bidrag

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Bidraget kan bara sökas av kulturföreningar eller organisationer som är verksamma i Östersunds kommun.

Villkor

 • bidraget är endast till för offentliga arrangemang
 • bidraget utbetalas till arrangerande förening
 • bidraget bedöms i relation till kulturlivets behov och aktuella situation i övrigt

Detta gäller för att en förening/organisation ska kunna få bidrag:

 • föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla
 • föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald i kommunen
 • föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning
 • föreningen har minst 10 medlemmar
 • föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning
 • föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan
 • förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer
 • förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidragsnormerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag
 • förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats

Observera att det oftast är många sökande till varje bidrag. Därför får inte alla föreningar sin ansökan beviljad.

Bidrag beviljas inte till

 • kostnader för produktion eller utgivning av musik, böcker, film, foto, utställningar med mera. Undantag kan göras om materialet bedöms som synnerligen värdefullt och av stort bevarandevärde för allmänheten
 • arrangemang på bibliotek, museum med flera platser där nämnden lämnar verksamhets- eller driftsbidrag. Undantag kan göras.
 • arrangemang som anordnas av kommunala verksamheter
 • lägerverksamhet, resor eller livsmedel
 • uttalat kommersiella arrangemang eller välgörenhetsarrangemang
 • förening som erhållit årsbidrag
 • privatpersoner eller företag
 • renodlade religiösa eller partipolitiska arrangemang

Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag när det gäller arrangemang inom nämndens verksamhetsområde som kan vara av stort intresse för allmänheten.

Till exempel:

 • vandringsutställningar och samverkansprojekt
 • nationellt eller internationellt gästbesök, turnéer eller evenemang som skapas inom regionen
 • jubileer med särskilda satsningar som gagnar allmänheten
 • kulturseminarier eller liknande evenemang

Marknadsföring

Om ert arrangemang beviljas pengar ska det synas tydligt i all marknadsföring att projektet stöds av Östersunds kommun. Det gör ni genom att i ert material använda Östersunds kommuns kommunlogotyp.

Kommunlogotypen

Vi kan inte hjälpa er att marknadsföra era arrangemang, men ni kan skicka in information om arrangemangen till Visit Östersund. På så sätt kan ni synas i deras evenemangskalender. Den hittar ni på visitostersund.se.

Bidrag till SISU idrottsutbildarna

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som SISU Idrottsutbildarna kan söka. Ansökan ska göras senast i oktober inför nästkommande verksamhetsår.

Vem kan söka?

SISU Idrottsutbildarna.

Mer information och ansökan

Kontakta Kundcenter för mer information om ansökan.

Telefon: 063-14 30 00

Mejl: kundcenter@ostersund.se

Bidrag för studieförbund

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som fördelas till de studieförbund som är verksamma i Östersunds kommun. Studieförbunden ansöker om bidraget i juni inför kommande verksamhetsår.

Vem kan söka?

Studieförbund.

Mer information och ansökan

Kontakta Kundcenter för mer information om ansökan.

Telefon: 063-14 30 00

Mejl: kundcenter@ostersund.se

Drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokaler

Syfte

Bidragets syfte är att stödja drift och underhåll av allmän samlingslokal, alltså en lokal för föreningsliv, studie-, kultur- eller annan liknande verksamhet i Östersunds kommun.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

Syfte

Bidraget är till för att stödja drift och underhåll av föreningsägda anläggningar.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

15 januari.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till drift och underhåll av föreningsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av drift- och underhållsbidrag (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsbidrag för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar inom sitt verksamhetsområde.

Det finns tre olika former av bidrag att söka: grundbidrag, verksamhetsbidrag och extraordinärt bidrag. Föreningar kan välja att endast söka grundbidrag, eller att söka grundbidrag tillsammans med verksamhetsbidrag och/eller extraordinärt bidrag.

Syfte med grundbidrag

Grundbidraget är i första hand avsett för att användas till föreningars administrativa kostnader.

Syfte med verksamhetsbidrag

Syftet med verksamhetsbidraget är att uppmuntra aktiviteter som främjar hälsa och välmående. När vård- och omsorgsnämnden bedömer ansökningarna prioriterar de föreningar/verksamheter som arrangerar:

 • Sociala aktiviteter för att bryta isolering och utanförskap
 • Aktiviteter för personer som inte är aktiva i någon förening
 • Särskilt riktade insatser till äldre och funktionsnedsatta med annan etnisk bakgrund än den svenska

Syfte med extraordinärt bidrag

Föreningar kan få extraordinära bidrag till:

 • Deltagande i specialligor, eller liknande idrottsarrangemang, för personer med funktionsnedsättning.
 • Jubileumsfiranden när en förening fyller jämna 50- eller 100-år. Exempelvis 50, 100, 150, 200 och så vidare.
 • Extraordinära aktiviteter som inte återkommer med jämna mellanrum, och som inte ryms inom föreningens ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

Föreningar med medlemmar som är över 65 år och/eller har någon form av funktions­nedsättning.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum för grundbidrag och verksamhetsbidrag är den 30 april. Bidrag söks för föregående års verksamhet. Ansökan om ett extraordinärt bidrag ska ske senast tre månader innan aktiviteten/arrangemanget ska äga rum.

På grund av Coronautbrottet behöver inte protokollet från årsmötet skickas in nu. Men sista ansökningsdag för ansökan gäller som vanligt 30 april. Detta på grund av att vi är medvetna om att många föreningar inte kan ha sina årsmöten och sammankalla personer i riskgrupperna.

Beslut om bidraget kommer att tas som vanligt och betalas ut som vanligt, senast i juli. Däremot är kravet fortsatt att protokollen ska skickas in så snart de är sammanställda. Kundcenter kommer att kontrollera att alla protokoll inkommer och de föreningar som inte skickar in ett protokoll kommer att bli återbetalningsskyldiga för det bidrag de då inte anses ha rätt till.

Mer information och ansökan

Ansök om bidrag till föreningar för pensionärer och funktionsnedsattalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om extraordinärt bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningarWord

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla föreningar som har blivit beviljade bidrag ska ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning. En del av uppföljningen innebär att Kundcenters handläggare varje år jämför minst 25 procent av föreningarnas ansökningar mot deras verksamhetsberättelser. Föreningar som beviljas ett extraordinärt bidrag ska skicka in en särskild återredovisning som granskas.

Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga.

Återredovisning av extraordinärt bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Syfte

Organisationsbidrag betalas ut till föreningar inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhets­område. Det är ett stöd till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller utgör alternativ till Social- och arbetsmarknadsnämndens egna verksamheter.

Vem kan söka?

Bidrag kan beviljas föreningar och organisationer som:

 • har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersund kommun.
 • tillhör Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde
 • bedriver verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar.
 • inte bedriver en vinstgivande verksamhet.
 • vara demokratiskt uppbyggd, det vill säga ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten, ha en ideell målsättning.
 • verkar för att all verksamhet är drogfri och inte bedriver verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol, droger eller kriminalitet.
 • ställer sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.

Utdelning

Bidraget betalas ut efter Social- och arbetsmarknadsnämndens möte i januari.

Sista ansökningsdag

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag (den 1 november året innan det år för vilken ansökan avser) behandlas ej. Social- och arbetsmarknadsnämnden kan medge undantag efter särskild prövning .

Mer information och ansökan

Ansök om förenings- och organisationsbidrag för social verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för förenings- och organisationsbidrag inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområdePDF

Investerings- och utrustningsbidrag

Syfte

Bidra till att föreningar ska kunna göra en investering i anläggning eller utrustning.

Vem kan söka

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

9 februari.

Mer information och ansökan

Ansök om investerings- och utrustningsbidrag (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av investerings- och utrustningsbidrag (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturbidrag till unga

Syfte

Syftet med bidraget är att uppmuntra och stimulera unga människors initiativ, engagemang och kreativitet och ge möjlighet till att vara del av kulturlivet och driva egna kulturprojekt.

Vem kan söka?

Kulturbidrag till Unga är ett bidrag som kan sökas av de som är mellan 13-25 år. Bidraget kan sökas av en eller flera personer. En särskilt ansvarig person ska utses och finnas tillgänglig under projektet/arrangemanget. För minderårig krävs att en myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

Sista ansökningsdag

Det går att ansöka när som helst under året, men minst en månad innan det planerade projektet.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag för projekt för och tillsammans med barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av projekt för och tillsammans med barn och unga (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturförening - ansökan om bildande

Syfte

För att uppmuntra föreningsverksamhet inom kulturområdet lämnar Kultur- och fritidsnämnden ett startbidrag på 2 000 kronor.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma inom Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Ansöks löpande under året.

Mer information och ansökan

Kulturförening - ansökan om bildande (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utökat föreningsstöd för integration

Syfte

Bidraget kan sökas till insatser och projekt som på olika sätt främjar integration och mångfald. Det kan handla om att anordna mötesplatser och aktiviteter där invånare i Östersunds kommun möter nyanlända, skapar nya kontaktytor och nya nätverk. Det kan också handla om evenemang och aktiviteter som bidrar till att öka de nyanländas trivsel och hälsa genom att erbjuda meningsfulla fritids- eller kulturaktiviteter. Nyskapande projekt där flera olika aktörer samarbetar prioriteras.

Ansökan

Bidraget finns inte att söka just nu.

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av utökat föreningsstöd för integration (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd

Syfte

Stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Vem kan söka?

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Mer information

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd beviljas föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, en aktivitetsdel och ett grundbidrag.

Bidraget beviljas med:

 • 4 000 kronor i grundbidrag
 • 30 kronor per sammankomst
 • 5,50 kr per deltagare 7-8 år
 • 7 kronor per deltagare 9-12 år
 • 8 kronor per deltagare 13-20 år
 • 8 kronor per deltagare med funktionsnedsättning (oavsett ålder)

Med bidragsberättigad sammankomst menas en sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Sammankomsten ska vara planerad, ledarledd och omfatta minst en timme. Bidrag utbetalas endast en gång per grupp och dag. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av dessa sammankomster.

En grupp får ur redovisningssynpunkt inte delas i mindre grupper för att få bidrag för flera sammankomster.

Skolidrottsföreningar får inte grundbidrag. Förening får inte söka bidrag för verksamhet som bedrivs under ordinarie skoltid.

Se avsnittet Verksamhetsbidrag på sidan 2 i foldern om bidragsnormer.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om lokalt aktivitetsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redovisning av kvalitetskrav (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner närvaroblankett för redovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsbidrag till kulturföreningar

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

10 oktober. Bidraget söks för nästkommande verksamhetsår.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om årsbidrag till kulturföreningaröppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-05