Expresscykelvägar

Östersunds kommun vill göra det enklare, snabbare och säkrare att cykla, och därmed skapa förutsättningar för att fler väljer cykeln framför bilen. Därför satsar kommunen mellan 2016 och 2018 drygt 18 miljoner kronor på att bygga expresscykelvägar - på Brunflovägen, Trondheimsvägen, Genvägen och parallellt med Vallaleden.

Östersund blir allt tätare bebyggd och mer befolkad, och därför minskar utrymmet för bilar. Vi växer med cirka 500 invånare och ett par hundra nya bostäder årligen - och vill fortsätta växa även i framtiden.

Vi vill att allt fler ska få förutsättningar att välja det mindre platskrävande och mer klimatsmarta cyklandet som transportsätt. Därför har vi byggt expresscykelvägar, alltså cykelvägar som gör det möjligt att effektivt transportera sig med cykel mellan olika knutpunkter i och kring Östersund.

Effektivare och säkrare

Expresscykelvägarna blir ett effektivt alternativ för cykelpendlare i och med att restiden kortas jämfört med cykling på traditionella cykelbanor. Ungefär som att det går snabbare att köra på en motorväg jämfört med att köra i stadstrafiken.

Dessutom är expresscykelvägarna säkrare, eftersom de är separerade från både gång- och biltrafik och därmed minskar risken för kollision.

Antalet elcyklar och olika former av lådcyklar och cykelkärror blir allt vanligare. På expresscykelvägar är det lättare för den typen av cyklar att ta sig fram snabbt och utan att störa andra trafikanter.

Del av något större

Expresscykelvägarna i Östersund är med i flera olika projekt. De är en del av kommunens cykeltrafikprogram och en del av EU-projektet Mittstråket.

Expresscykelvägarna är även en del av det miljöarbete som görs i hela Sverige för att vi ska klara av klimatmålen i Parisavtalet.

Del av cykeltrafikprogrammet

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014. Cykelprogrammets mål är att 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020, och innehåller en rad åtgärder och investeringar som måste göras för att målet ska nås.

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål som expresscykelvägarna kopplas till. Bland annat att:

  • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
  • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
  • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas

Läs hela cykeltrafikprogrammet Pdf, 21.1 MB.

Del av EU-projektet Mittstråket

EU-projektet Mittstråket går ut på att sträckan det så kallade Mittstråket, ett transportstråk som går mellan Sundsvall och Trondheim. Syftet är att främja utvecklingen i Mittnorden genom ett funktionella och gränsöverskridande transportstråk.

Längs hela Mittstråket byggs små, lokalt anpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge och Sundsvall samt Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland samverkar i projektet.

Totalt omsätter Mittstråket 323 miljoner kronor och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, och kommer att pågå mellan 2015-2019.

Östersunds kommun tagit på sig att bygga breda, snabba och säkra expresscykelvägar, och har möjlighet att få bidrag på 7,49 miljoner kronor för byggnationen av cykelvägarna. Kommunen går in med 2 miljoner kronor för att få delta i hela projektsatsningen.

Målen med projekt Mittstråket är:

  • kortare restid och ökad kapacitet för gods
  • förbättrad trafiksäkerhet
  • ökad samverkan.

Läs mer på Mittstråkets webbplats

Parisavtalet och expresscykelvägarna

Världens länder enades om ett nytt klimatavtal i Paris, december 2015. Det binder alla länder och i november 2016 trädde avtalet i kraft.

Avtalet innebär att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och vi tillsammans ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Målet är att de globala utsläppen ska ner till noll under den andra halvan av detta århundrande.

Enligt Parisavtalet ska alla länder ha ne klimatplan med mål som de själva bestämmer. Var femte år ska klimatplanerna ses över och på sikt ska ambitionerna öka. Den första översynen sker 2023.

I rapporter om hur bra de europeiska länderna är på att jobba mot klimatmålen ligger Sverige bra till. Det är tack vare ett miljöarbete i hela Sverige.

Östersunds kommun har som klimatmål att bli fossilbränslefria till 2030, och ett led i det arbetet är att prioritera cykeltrafik över biltrafik runt stadskärnan, och där spelar expresscykelvägarna en viktig roll.

Läs mer om Parisavtalet hos Regeringskansliet.

Läs mer om kommunens klimatfärdplan.

Läs mer om kommunens miljöarbete.

Expresscykelvägar i Östersund

  • Trondheimsvägen, Brittsbo via Lugnvik
  • Brunflovägen, från Circle K fram till Stuguvägen

Under produktion:

  • Genvägen
  • Parallellt med Vallaleden

Trondheimsvägen mot Brittsbo via Lugnvik

Expresscykelvägen går längs Trondheimsvägen, från Jamtlirondellen och bort mot Lugnvik och Brittsbo.

Den första etappen, sträckan från Lugnvik till Jamtlirondellen, började byggas sommaren 2016.

Sträckan från Arkivvägen till anslutning mot Norra Åsvägen bort mot Brittsbo invigdes sommaren 2018 och kommer färdigställas under hösten 2018.

I Region Jämtland Härjedalens förslag till Länstrafiken finns sträckan från Källsprångsvägen på väg mot Brittsbo till anslutningen där expresscykelvägen går ut på Norra Åsvägen med. Norra Åsvägen är Trafikverkets ansvar. När den sträckan är färdigställd kommer det gå att cykla på en snabb och säker cykelväg hela vägen från Ås till Östersunds centrum.

Brunflovägen

Expresscykelvägen på Brunflovägen började byggas sommaren 2016 och invigdes sommaren invigdes sommaren 2018.

I filmen nedan kan du se hur etapp 2 av expresscykelvägarna har utformats.

Genvägen

Expresscykelvägen längs Genvägen, mellan Sollidenvägen och fryshusområdet, började byggas i augusti 2018 och beräknas vara färdig sista oktober 2018.

Vallaleden

Expresscykelvägen parallellt med Vallaleden, mellan Dalhemsparken och cirkulationsplatsen vid Vallaleden/Vallsundsbron, började byggas i augusti 2018 och beräknas vara färdig i slutet av oktober 2018.

Vad är en expresscykelväg?

En expresscykelväg är till för den som på ett snabbt och säkert sätt vill pendla in till staden med cykel. Genom att separera gång- och biltrafik från cyklisterna blir cykelbanan mer trafiksäker och går snabbare att cykla på eftersom risken för kollisioner minskar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Sidan uppdaterad 2021-07-27