Behandling vid alkohol- och narkotika­missbruk

På Östersunds kommun tillämpar vi Community Reinforcement Approach (CRA) som är en alkohol- och narkotikabehandling som rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

CRA-behandlingen vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och som har ett miss­bruk/bero­ende av alkohol och/eller narkotika och vill ha en förändring. Du ska vara beredd att aktivt arbeta med tanke- och beteendeförändring även utanför behandlingsrummet.

Vad innebär CRA?

CRA är en ettårig individuell primärbehandling som består av 16-20 sessioner inklusive tre upp­följnings­samtal som fördelas över året. Under behandlingen arbetar vi med att se och förstå vad som vidmakthåller ditt beroende­beteende och hitta alternativa beteenden som ger dig bättre förutsättningar att skapa ett drogfritt liv.

Viktiga delar i CRA:

 • Funktionsanalys på beroendebeteendet samt konkurrerande beteenden
 • Drog- och nykterhetsprövning
 • Behandlingsplan utifrån Tillfredsskalan
 • Färdighetsträning
 • Träna ”jobbfärdigheter”
 • Fritiden och sociala kontakter som stödjer drogfrihet/nykterhet
 • Återfallsprevention
 • Parsamtal

Vanliga inslag kan också vara:

 • Känsloreglering/impulskontroll
 • Kriminalitet
 • CRA-anhörigstöd till dina närmaste

CRA:s anhörigstöd

Det finns också möjlighet till individuella samtal eller familjesamtal för dig som är anhörig eller närstående till någon som har ett missbruk/beroende och som genomgår CRA-behandling.

Syftet med samtalen är att stärka och utöka dina färdigheter att uppnå ökat välbefinnande och gå vidare i ditt eget liv samt i relationen till den beroende.

Programmet består av sex sessioner med bland annat följande innehåll:

 • Kunskap om beroende/missbruk och hjärnans belöningssystem
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser för den egna personen
 • Svårigheter och ambivalens inför att ha och inte ha kontroll över den anhöriges problembeteende
 • Färdighetsträning i kommunikation och problemlösning
 • Att förstärka positiva beteenden hos den beroende och hos dig själv

CRA-booster

CRA-booser är till för dig som redan genomgått och fullföljt CRA-behandling och känner att du av olika anledningar behöver repetera och ”boostra” dina färdigheter och kunskaper från primär­behandlingen för att fortsättningsvis klara din drogfrihet/nykterhet.

CRA-booster kan vara till hjälp:

 • efter ett återfall
 • vid omtumlande livshändelser
 • när du känner igen risktankar/känslor/signaler och är rädd för att ta ett återfall

Vi börjar med en inventering av hur din situation ser ut just nu och hur behovet är i dagsläget. Utifrån det gör vi tillsammans en planering för hur vi skall arbeta. Du kommer känna igen dig i arbetssättet från primärbehandlingen.

Vanliga inslag är:

 • Funktionsanalys
 • Tillfredsskalan
 • Färdighetsträning
 • Alternativa aktiviteter (LÅS)

Under ett år efter avslutad primärbehandling har du möjlighet att höra av dig direkt till din behandlare och boka tider om du har behov av CRA-booster.

Vad du kan förvänta dig av oss

 • En ”ickedömande” attityd – det finns anledningar till varför människor mår och beter sig som de gör.
 • Strukturerat, konkret och målinriktat arbetssätt.
 • Störst fokus på ”här och nu” och framåt.
 • Grunden i CRA är inlärningspsykologi och beteendeteori – vi utgår från att missbruk/beroende är ett inlärt beteende och att man kan lära in nytt genom kraftfulla förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet.
 • Löpande utvärdering genom Tillfredsskalan och regelbundna uppföljningar.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Sök stöd för missbruk och beroende

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-16