Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring att vara eller ha god man, förvaltare eller förmyndare.

Vad innebär godmanskap och vad krävs för att få en god man?

En god man eller förvaltare kan förordnas när någon inte klarar att sköta sina ekonomiska eller personliga angelägenheter eller att ta vara på sina rättigheter. Vissa kriterier skall vara uppfyllda.

För att få god man skall några av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Sjukdom
  • Psykisk störning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Liknande förhållanden

Exempel på saker en god man/förvaltare kan hjälpa till med är: Ansöka om bostadstillägg och andra typer av bidrag, betala räkningar, vara behjälplig vid försäljning av fastighet/bostadsrätt, söka annat boende, söka skuldsanering med mera.

Ett godman-/förvaltarskap kan innehålla olika delar som bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är inte säkert att alla tre delarna behövs i ett förordnande. Det kanske räcker med en eller två av delarna.

Vad innebär förvaltarskap och vad krävs för att få en förvaltare?

När godmanskapet inte är ett tillräckligt skydd mot rättsförluster kan förvaltarskap komma ifråga. En förvaltare har ensam rådighet över huvudmannens egendom. Förvaltaren har också ensamrätt när det gäller att teckna avtal för huvudmannens räkning och kan företräda huvudmannen i alla angelägenheter som ingår i uppdraget. Kriterierna för förvaltarskap är samma som för ett godmanskap. Av läkarintyg måste dessutom framgå att personen på grund av sitt hälsotillstånd är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom. Ett förvaltarskap kan bli nödvändigt när en person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar dennes ekonomi och sociala existens, exempelvis okontrollerat köper varor eller skuldsätter sig.

Hur ansöker jag om att få god man eller förvaltare och vilka handlingar krävs?

Ansökan om god man eller förvaltare finns på överförmyndarens hemsida och får göras av den person som behöver hjälp (om han eller hon har beslutsförmåga) eller av make/maka/sambo och närmaste släktingar. Ansökan kan sedan lämnas till överförmyndaren eller till tingsrätten. Till ansökan ska bifogas handlingar som styrker behovet av hjälp, till exempel socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller biståndshandläggare. I de flesta ärenden behövs ett läkarintyg angående anordnande av god man. När det gäller förvaltarskap krävs alltid ett läkarintyg angående anordnande av förvaltarskap.

Finns eget förslag på god man eller förvaltare ska den personen skriftligen lämna sitt åtagande.

Hur lång tid tar det att få en god man/förvaltare?

Från det att överförmyndaren fått ansökan eller anmälan om god man kan det ta allt från några veckor till några månader innan beslutet om god man är fattat. Handläggningstiden beror på olika saker bland annat tillgång på gode män/förvaltare, hur kompletta handlingar som inkommit, samt arbetsbelastning hos överförmyndaren och tingsrätten.

Vad kostar det att ha en god man?

Kostnaden för att ha en god man eller förvaltare kan variera. Kostaden beror på hur mycket hjälp du behöver och vilka av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår. Kostnaden kan också variera olika år beroende på ditt behov av hjälp under året.

Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år plus sociala avgifter. Kostnaden kan dock både bli både lägre och högre. Gode mannen eller förvaltaren har också rätt att få kostnadsersättning samt ersättning för resor.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar vilket arvode gode mannen eller förvaltaren ska få och detta ska betalas ut en gång per år.

Huvudregeln är att du ska stå för arvodet själv i den mån din inkomst under året när uppdraget utförs överstiger 2,65 prisbasbelopp eller dina tillgångar under samma år överstiger 2 prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr. I annat fall kan kommunen stå för arvodet.

Om det är du själv som ska betala arvodet skickas en kopia av arvodesbeslutet till dig så att du kan se hur mycket du ska betala till gode mannen eller förvaltaren.


Hur gör jag om jag har synpunkter på ett godmanskap/förvaltarskap?

Den som är missnöjd med en god man/förvaltare kan skriva till överförmyndaren och informera om detta. Gode mannen/förvaltaren kommer att få bemöta synpunkterna innan bedömning görs ifall åtgärd ska vidtas.

Hur gör jag för att få byta god man eller förvaltare?

Om du vill byta god man eller förvaltare vill vi helst ha en skriftlig begäran om detta. Har du svårt att skriva ett brev kan du be någon vän eller anhörig hjälpa dig eller ringa till överförmyndaren. Överförmyndaren vill också veta om du har något eget förslag på god man eller om du vill att vi ska fråga någon utomstående.

Om utomstående god man/förvaltare ska utses brukar ni som regel träffas innan bytet görs för att stämma av att det känns bra. Den tidigare gode mannen/förvaltaren är kvar i sitt uppdrag tills ett byte görs.

Hur gör jag som god man/förvaltare för att bli entledigad från uppdraget?

Om du vill begära dig entledigad från uppdraget skriver du en begäran till överförmyndaren. Det är också bra om du pratat med din huvudman för att stämma av om han/hon har något eget förslag på ny god man/förvaltare, samt om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp.

Du kvarstår i uppdraget tills överförmyndaren beslutat om byte.

Vad gör jag om min huvudman avlider?

När huvudmannen avlider skall detta snarast anmälas till överförmyndaren som översänder blankett för sluträkning. Sluträkningen ska avse perioden fram till huvudmannens dödsdag. Sluträkningen ska återsändas inom en månad till överförmyndarnämnden.

Så snart som möjligt bör god man/förvaltare informera anhöriga till huvudmannen eller andra närstående om dödsfallet. Om god man inte lyckas nå några anhöriga, eller inte känner till om det finns några anhöriga, måste god man själv kontakta en begravningsbyrå och beställa begravning av sin avlidne huvudman, alternativt överlåta åt socialtjänstens boutredare att ombesörja begravningen. God man/förvaltare får inte beställa gravsten eller gravplats, inte heller fortsätta betala räkningar eftersom uppdraget upphör den dag huvudmannen avlidit.

Vad innebär överförmyndarspärr?

Det får finnas ett transaktionskonto som du som god man/förvaltare disponerar över, övriga konton ska förses med överförmyndarspärr. Överförmyndarspärr innebär att du som god man/förvaltare endast kan ta ut pengar efter överförmyndarens medgivande. Att kontot har överförmyndarspärr ska framgå av bankens årsbesked. Vid ett nytt förordnande ska intyg om överförmyndarspärrar lämnas tillsammans med tillgångsförteckningen.

Vid ett godmanskap har huvudmannen själv rätt att ta ut pengar från spärrade konton. Vid ett förvaltarskap där förvalta egendom ingår i förordnandet kan inte huvudmannen själv ta ut pengar.

Hur gör jag som god man/förvaltare för att ta ut pengar från spärrat konto och när kan jag göra det?

För att kunna ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs överförmyndarens medgivande. För att få ett medgivande lämnar du en ansökan till överförmyndaren om uttag från spärrat konto. Har överförmyndaren sedan lämnat medgivande till uttaget tar du med dig blanketten till banken för att kunna göra transaktionen.

Uttagsbegäran kan göras för extra inköp exempelvis till ny TV, säng, dator eller att inkomsten inte räcker till de löpande utgifterna.

Vem får ta del av handlingar i akten?

Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet /förvaltar-skapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har även huvudmannens make/maka/sambo och de närmaste anhöriga. En god man eller förvaltare kan ha rätt till det efter sekretessprövning och särskilt om det behövs för uppdraget.

Hur många uppdrag får jag ha?

Det finns ingen gräns för hur många uppdrag man får ha som god man eller förvaltare. Det viktiga är det finns tillräckligt med tid för att utföra alla uppdrag. Däremot är det viktigt att komma ihåg att om den gode mannen/förvaltaren på egen begäran vill sluta sina uppdrag, så måste han eller hon kvarstå tills överförmyndaren hittat nya gode män/förvaltare som kan ta över uppdragen. Om detta behöver ske med kort varsel kan det bli svårt att hitta flera gode män/förvaltare på samma gång.

Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?

Om du önskar få uppdrag som god man/förvaltare inom Östersunds kommun ska du fylla i en intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster via vår e-tjänst. Du kommer därefter att bli kallad till en informationsträff tillsammans med andra personer som anmält sitt intresse.

På träffen får du information om vad uppdragen kan innebära och du får möjlighet att ställa frågor.

Det finns inga krav på någon formell utbildning men enligt 11 kap. 12 § föräldrabalken skall en god man/förvaltare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

När får jag mitt arvode för uppdraget?

Arvodet betalas ut året efter du utfört uppdraget. Det vill säga det du utfört under 2014 arvoderas under 2015 osv. Arvodena betalas ut i samband med vår granskning och kan utbetalas när som helst under året.

Hur länge bör jag spara mina verifikationer?

Verifikationer bör sparas i tio år. Huvudmannen, huvudmannens släktingar eller dödsbodelägare kan efter att uppdraget upphört ha frågor på redovisningen eller kräva att få se alla verifikationer.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-04