Att vara god man eller förvaltare

Det är många i samhället som är i behov av din hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndigheter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller förvaltare kan du spela en viktig roll och göra skillnad i dessa människors liv.

De personer som är i behov av god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något tillstånd som liknar dessa. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas rättigheter tas till vara.

Skillnaden mellan ett godmanskap och förvaltarskap är att den person som har god man (kallas huvudmannen) har sin fulla rättskapacitet kvar, det vill säga han eller hon kan göra precis som han eller hon vill.

En person som har förvaltare har helt eller delvis förlorat sin rättskapacitet och kan till exempel inte ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. I ett förvaltarskap har förvaltaren det slutliga ordet i nästan alla beslut som ingår i förordnandet.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvud­mannens behov. Följande delar kan ingå:

Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till.

Exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till - men inte själv stå för - att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel gälla att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, se till att huvudmannen har daglig syssel­sättning, ansöka om färdtjänst med mera. God man eller förvaltare ska även uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, rekreation och att till med större inköp som exempelvis möbler, TV och liknande.

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning till överförmyndarnämnden över hur tillgångarna förvaltats.

Får en god man eller förvaltare betalt?

En god man eller förvaltare har rätt till ett arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som varit nödvändiga för att utföra uppdraget. Överförmyndar­nämnden/hand­läggarna beslutar både om arvodets storlek och om det är huvudmannen eller kommunen som ska betala arvodet.

Arvodesnivån bedöms utifrån hur omfattande uppdraget är och bedöms efter att du lämnat en redogörelse till överförmyndarnämnden. Huvudmannens inkomst och totala tillgångar avgör om huvudmannen eller kommun betalar arvodet och ersättningarna.

Om den skattepliktiga inkomsten överstiger 2,65 basbelopp (1 basbelopp 2015 är 44 500 kronor) eller har en förmögenhet som är högre än 2 basbelopp skall huvudmannen själv betala. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. När huvudmannen inkomster eller tillgångar är lägre, betalar Östersunds kommun arvodet och kostnadsersättningen.

Gode mannen eller förvaltaren får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand utan ska avvakta beslut från överförmyndarnämnden. I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet ska även skatt och sociala avgifter betalas. Information från skatteverket och förenklad arbetsgivardeklaration för ändamålet hittar du på skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier. Du måste vara:

Rättrådig. Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.

Erfaren. Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

I övrigt lämplig. Innebär att överförmyndarne försöker anpassa gode mannens eller förvaltarens kompetens mot det aktuella uppdraget.

Så gör du för att bli god man eller förvaltare

Om du önskar få uppdrag som god man/förvaltare inom Östersunds kommun ska du fylla i en intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du skickar in till oss på överförmyndarkontoret. Du blir därefter kallad till en informationsträff tillsammans med andra personer som också anmält sitt intresse.

På träffen får du information om vad uppdragen kan innebära och du får möjlighet att ställa frågor.

OBS!
Intresseanmälan ska endast lämnas då du inte redan är tilltänkt till ett specifikt uppdrag eller tänker ansöka om god man till någon person. I de fallen ska du fylla i en ansökan eller lämna ett åtagande.

Dina första uppgifter som god man eller förvaltare

När du fått beslut från tingsrätten att du förordnats som god man/förvaltare bör du göra följande:

  • Kontakta alla berörda, till exempel försäkringskassan, hyresvärd och bank för att meddela att du förordnats som ställföreträdare, vad du har för uppdrag och dina personuppgifter. Det registerutdrag du får från överförmyndarnämnden styrker att du är förordnad som ställföreträdare.
  • Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan ni enas om regler för posthanteringen så att du får den post du behöver för att kunna sköta ditt uppdrag. Saknar huvudmannen förmåga att själv bestämma kan du anmäla din egen adress till Folkbokföringen som "särskild postadress" för huvudmannen. All officiell post kommer då direkt till dig.
  • Ta så fort det är möjligt kontakt med exempelvis anhöriga, vårdinrättningar och tidigare ställföreträdare (om sådan finns) för att få nödvändig information samt informera dem om ditt uppdrag.
  • Om du har förvalta egendom i ditt förordnande är det viktigt att du snabbt skaffar dig en överblick över din huvudmans ekonomi och gör en budget. På konsumetverkets hemsida "Hallå konsument"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mycker bra att läsa samt möjligheten att göra en budget kalkyl.

Sälja bostadsrätt eller fastighet

I de fall huvudmannen inte längre kan bo kvar i sin fastighet eller bostadsrätt kan den behöva säljas.

Om du i ditt uppdrag som god man/förvaltare har bevaka rätt i ditt förordnande ingår att du hjälper din huvudman med försäljningen.

Om du är god man och din huvudman har kvar sin beslutsförmåga ska han/hon själv lämna sitt godkännande till försäljningen. Om huvudmannen inte har kvar sin beslutsförmåga ska närmsta anhöriga yttra sig även om det är du som god man som fattar beslutet.

Är du förvaltare är det du som förvaltare som avgör om bostadsrätten/fastigheten ska säljas om bevaka rätt ingår i förordnandet.

Det är viktigt att du förvissar dig om att huvudmannen inte kommer kunna återvända till sin bostad.

Oavsett om du är god man eller förvaltare är din uppgift att se till att försäljningen går rätt till och att bostaden säljs till ett marknadsmässigt värde. Om mäklare anlitas brukar dessa göra en värdering men om du väljer att sälja bostaden på annat sätt ska en värdering göras av auktoriserad värderingsman.

Överförmyndarnämndens godkännande

Är det du som god man/förvaltare som undertecknat kontraktet krävs överförmyndarens godkännande innan avtalet är giltigt. Avtalet inges i orginal undertecknat av både köpare och säljare. En huvudman som inte har kvar sin beslutsförmåga kan inte själv underteckna kontraktet.

Inför överförmyndarnämndens godkännande behöver du också lämna in "Uppgifter som överförmyndaren behöver inför försäljning av bostadsrätt eller fastighet"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Observera att denna handling endast är ett underlag för överförmyndarnämndens godkännande.

Hantering av möbler med mera, det vill säga lösöret

Tänk igenom vilka möbler, föremål med mera som huvudmannen har nytta och glädje av att ta med till sitt nya boende. Om huvudmannen själv kan vara med och bestämma är det dennes vilja som ska vara vägledande, om inte kanske anhöriga kan vara behjälpliga.

Finns testamente bör du ta del av detta. Du får däremot inte bryta ett förseglat testamente med uppgift om att det får öppnas först när huvudmannen avlidit. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar kan placeras i bankfack. Möbler med mera som inte följer med till det nya boendet kan lämnas till förvaring. Det kan också förvaras hos anhörig som får underteckna en handling vilka saker som förvaras hos denne. Du får aldrig skänka bort din huvudmans saker.

Städning

Du ska se till att bostaden städas och rengörs, men du behöver inte själv utföra arbetet. Förutom hyreskontrakt ska du säga upp abonnemang på t.ex. el, telefon och försäkring.

Redovisa till överförmyndar­nämnden

I vissa fall kan du slippa kravet på redovisning eller så får du möjlighet att lämna en förenklad redovisning. Det kan exempelvis vara om du är god man eller förvaltare till din make/maka. Det kan också vara om du är god man eller förvaltare för din förälder eller ditt barn. Ansökan man lämnas till överförmyndarnämnden.

Om du som god man, förvaltare eller medförmyndare förvaltar egendom till huvud­mannen behöver du varje år lämna viss redovisning till Överförmyndar­nämnden.

Tillgångsförteckning

I samband med ett nytt förordnande skall du lämna en tillgångsförteckning över huvud­mannens eller den underåriges tillgångar och skulder. I tillgångsförteckningen skall även värdet på eventuella fastigheter och aktier uppges. Förteckningen skall lämnas senast två månader efter förordnandets start.

Årsräkning

Före den 1 mars varje år skall du som god man eller förvaltare lämna en årsräkning där huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder per 31 december redovisas. Årsbesked från banker, uppgifter om årsinkomster och liknande ska bifogas.
Årsräkning med anvisningar skickas ut till dig i början av varje år men finns även att ladda ner här på hemsidan.

Redogörelse

Varje år skall du som ställföreträdaren redovisa vilket arbete som utförts i uppdraget i form av en redogörelse. Redogörelsen lämnas tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen.

På redogörelsen kan du även göra anspråk på arvode för uppdraget samt ersättning för körda mil och övriga kostnader.

Sluträkning

Om en ställföreträdares uppdrag upphör skall en sluträkning lämnas till överförmyndar­nämnden. Redovisningen lämnas på samma blankett som årsräkningen och ska avse tiden 1 januari fram till uppdragets upphörande.

Sluta som god man eller förvaltare

Om du inte längre vill fortsätta som god man eller förvaltare skriver du en begäran till överförmyndaren. Det är också bra om du pratat med din huvudman för att stämma av om han/hon har något eget förslag på ny god man/förvaltare, samt om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp.

Du kvarstår i uppdraget tills överförmyndaren beslutat om byte.

Om huvudmannen avlider

När huvudmannen avlider ska du snarast anmäla detta till oss på överförmyndar­nämnden så skickar vi blankett för sluträkning till dig. Sluträkningen ska avse perioden fram till huvudmannens dödsdag. Skicka tillbaka sluträkningen inom en månad till oss på överförmyndarnämnden.

Så snart som möjligt bör du informera anhöriga till huvud­mannen eller andra närstående om dödsfallet. Om du inte lyckas nå några anhöriga, eller inte känner till om det finns några anhöriga, måste du själv kontakta en begravningsbyrå och beställa begravning av din avlidne huvudman, alternativt överlåta åt socialtjänstens boutredare att ombesörja begravningen.

Överförmyndarspärrade konton

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för dig som är god man eller förvaltare. Behöver huvudmannen hjälp att sköta sin ekonomi bör ett av hans eller hennes konton vara öppet för dig som god man eller förvaltare, oftast ett person/transaktionskonto. Övriga konton skall förses med överförmyndarspärr.

Att huvudmannens konton förses med överförmyndarspärr innebär att du som god man/förvaltare behöver överförmyndarnämndens tillstånd för att göra uttag. Överflyttning mellan överförmyndarspärrade konton behöver inte överförmyndarnämndens tillstånd.

För uttag från överförmyndarspärrade konton för andra placeringar än till annat bankkonto ska ansökan lämnas till överförmyndarnämnden.

Mer att läsa om bankärendet kan göras i Riktlinjer för bankärenden.PDF

Huvudmannen kan alltid själv göra uttag från samtliga sina konton (Gäller ej vid förvaltarskap). 

Blankett för ansökan om uttag från spärrat kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-27